FAQ

Czym jest grupowe ubezpieczenie na życie?

Grupowe ubezpieczenie na życie to, jak wskazuje jego nazwa, produkt adresowany do całej grupy. Często jest to więc rozwiązanie stosowane przez pracodawców jako element pakietu socjalnego. Ubezpieczyciele zaś nierzadko przygotowują oferty sprofilowane z myślą o konkretnych grupach zawodowych.

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest niska składka, a także łatwość przystąpienia do tego typu ochrony. Ubezpieczyciel nie zbiera tutaj większej ilości danych o ubezpieczonych, nie ma więc szczegółowej ankiety medycznej.

W wypadku, gdy jest to element świadczeń z zakładu pracy, często także opłacanie składki nie należy bezpośrednio do nich. Jednocześnie trzeba jednak liczyć się z dość ograniczonym, niemożliwym do zmodyfikowania zakresem ochrony (jako że wspólnym dla wszystkich przystępujących do takiej polisy). Ten jednak może zależeć od konkretnej polisy, podporządkowanej np. potrzebom konkretnego zakładu pracy.

Grupowe ubezpieczenie na życie cechuje się także niską sumą ubezpieczenia, toteż i wypłacane świadczenia zwykle nie należą do najwyższych. Chcesz ubezpieczyć się wspólnie, jednak nie w miejscu pracy? Sprawdź, na czym polega rodzinne ubezpieczenie na życie.

Czym jest suma ubezpieczenia w polisie na życie?

Suma ubezpieczenia to określona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna, jaką TU wypłaci w razie wystąpienia określonych zdarzeń, zgodnie z ustalonymi warunkami. Inaczej jest to górna granica jego odpowiedzialności finansowej z tytułu zdarzenia.

W przypadku polis na życie zdarzeniem polisowym jest śmierć ubezpieczonego; jeśli przewiduje to zakres ochrony, zdarzenia objęte ochroną mogą obejmować także poważne zachorowanie czy np. niezdolność do pracy.

Ustalenie właściwej SU to jeden z koniecznych warunków tego, aby ochrona ubezpieczeniowa była w praktyce skuteczna. W razie potrzeby suma ubezpieczenia powinna pokryć koszty towarzyszącymi leczenia; pomóc utrzymać standard życia przez okres niezbędny do adaptacji do nowej sytuacji — przynajmniej kilku miesięcy.

Przy nabywaniu polisy na życie mającej stanowić ochronę dla całej rodziny, należy więc przeanalizować jej potrzeby finansowe — to będzie punkt odniesienia, który pozwoli nam ustalić, jaka suma ubezpieczenia jest w danym przypadku konieczna. Wysokość SU jest jednocześnie jednym z elementów determinujących wysokość składki. Nie wiesz, czy polisa jest Ci potrzebna? Sprawdź, jak działa ubezpieczenie na życie.

Czym jest karencja w polisie na życie?

Karencja — co to jest? Karencja jest czasem, który musi minąć od momentu podpisania umowy z ubezpieczycielem do czasu objęcia osoby ubezpieczonej pełną ochroną. W praktyce oznacza to, że jeśli dojdzie w tym czasie do zdarzenia, które jest ujęte w umowie, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty świadczenia.

Jak dowiedzieć się, jaki to okres? Należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, aby mieć pewność, od kiedy przysługuje nam ochrona w ramach polisy. Czas może być bardzo różny; zazwyczaj zależy od warunków poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Po co istnieje? Jest zabezpieczeniem dla towarzystw — chroni je przed nadużyciami klientów.

W sytuacji, gdy na przykład ktoś wie, że poważnie choruje i zawiera umowę z ubezpieczycielem, byłby on zmuszony do wypłaty świadczeń natychmiastowo pomimo tego, że diagnoza została postawiona jeszcze przed podpisaniem umowy.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla ubezpieczyciela są również wyłączenia odpowiedzialności. Nazywamy nimi sytuacje, w których towarzystwo nie wypłaci ubezpieczonemu świadczenia (np. jest ono wynikiem przestępstwa). Innym sposobem jest również przeprowadzanie ankiety medycznej, która pozwoli ocenić stan zdrowia osoby chcącej się ubezpieczyć. Stać Cię na brak ochrony ubezpieczeniowej? Przekonaj się, ile kosztuje rodzinne ubezpieczenie na życie.

Czym jest ankieta medyczna do polisy na życie?

Ankieta medyczna jest narzędziem, jakie stosuje ubezpieczyciel w celu redukcji ponoszonego przez siebie ryzyka. Dzięki niej towarzystwo ubezpieczeniowe określa prawdopodobieństwo, z jakim klient nabywający ubezpieczenie na życie może zapaść na poważną chorobę lub ponieść śmierć. W przypadku polis na duże sumy, towarzystwo często nie poprzestaje na takiej ankiecie. Jeśli jest taka potrzeba kieruje klienta na bardziej szczegółowe badania lekarskie.

Rzetelne podejście do ustalania stanu zdrowia ubezpieczonego leży w interesie obu stron — także jego samego. Ujawnienie poważnych kłopotów zdrowotnych, a co za tym idzie, większego prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, oczywiście podnosi cenę polisy.

W dodatku jeśli TU uzna, że w danym przypadku ryzyko jest zbyt duże, może odmówić zawarcia umowy. Zatajenie tego faktu, jeśli było ono przedmiotem zapytania towarzystwa ubezpieczeniowego, otwiera mu jednak drogę do odmowy wypłaty świadczenia.

Na rynku spotykane są oferty ubezpieczeń na życie, w których ankieta medyczna nie jest konieczna (m.in. grupowe). Często jednak oznacza to propozycje znacznie mniej korzystne. Z ankiet medycznych ubezpieczyciele rezygnują często w przypadku polis dla seniorów bez określonego końca umowy. Jest to tzw. ubezpieczenie dożywotnie. Chcesz dowiedzieć się więcej o ankiecie medycznej? Sprawdź nasz artykuł o badaniach lekarskich w ubezpieczeniach na życie.

Kim jest uposażony w polisie na życie?

Uposażony w polisie na życie to osoba uprawniona do odbioru środków z ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Jest ona imiennie wskazana w umowie. Nie ma znaczenia rodzaj więzów łączących ją z ubezpieczonym — mamy w tym zakresie pełną swobodę wyboru.

Uposażonym nie musi być osoba fizyczna; może to być dowolna instytucja (np. stowarzyszenie) bądź np. bank. Uposażenie banku jest dobrym rozwiązaniem w przypadku zaciągania kredytu. Jeśli jednak okaże się, że uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci ubezpieczonego, ubezpieczyciel pozbawi go prawa do świadczenia. W takiej sytuacji, a także na wypadek równoczesnej bądź wcześniejszej śmierci uposażonego głównego, środku trafią do zastępczych, jeśli ubezpieczony ich wskaże.

Uposażenie jest prostym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie finansowe wybranych najbliższych. Dzięki niemu pieniądze zostają przekazane odpowiednim osobom z pominięciem procedury spadkowej. Świadczenie z polisy na życie nie wchodzi w skład spadku. Jego przyjęcie nie niesie ze sobą konsekwencji w wypadku zadłużenia ubezpieczonego. Chcesz zabezpieczyć swoje dziecko, gdyby Cię zabrakło? Sprawdź, jak działa polisa posagowa.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia