AXA ŻYCIE – PLAN OCHRONNY

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      AXA ŻYCIE – PLAN OCHRONNY

Co oferuje nam AXA w polisie Plan ochronny?

Z niemal pięcioprocentowym udziałem w naszym rynku AXA należy do dużych graczy, cieszących się zaufaniem konsumentów. Do najważniejszych produktów, jakie należy im dostarczyć, należą bez wątpienia polisy na życie zdolne zapewnić ochronę całej rodzinie. Plan ochronny jest propozycją zapewniającą szeroki pakiet ochrony małżeństwu bądź związkowi nieformalnemu. Niestety nie ma możliwości zaopatrzenia dziecka w środki na wypadek sieroctwa; poza tym nie zawiera wielu rozszerzeń przygotowanych z myślą o rodzicach.

Krótko o polisie AXA:

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę? Ukończone 18 lat, mniej niż 70.
 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie? Umowę główną na czas określony, większość rozszerzeń na rok.
 • Do jakiego wieku maksymalnie chroni? Do 74 lat.
 • Kto jest Uposażonym (dowolna osoba, czy dziecko? Dowolna osoba.
 • Czy polisa podstawowa chroni ubezpieczonego tylko na życie? Tak.
 • Jakie są umowy dodatkowe dla głównego ubezpieczonego? Znajdziemy tu przede wszystkim szereg rozszerzeń z zakresu ochrony zdrowia. Więcej informacji znajdziesz niżej!
 • Czy polisa podstawowa chroni rodzinę? Jedynie partnera ubezpieczonego.
 • Czy można zbierać pieniądze na polisie? Czy zbiera się je, inwestując w Fundusze Kapitałowe, czy bez ryzyka? Nie, to produkt wyłącznie ochronny.

Kto może się ubezpieczyć w tej polisie?

Umowę ubezpieczenia AXA możemy zawrzeć mając lat 18 i nie więcej niż 70 na czas określony. Nie może być on dłuższy niż do rocznicy polisy poprzedzającej ukończenie 75 lat. Zakres można rozszerzyć i objąć nim życie i zdrowie Ubezpieczonego Głównego oraz Ubezpieczonego w postaci współmałżonka czy partnera, który w razie śmierci U.G. przejmie jego uprawnienia i obowiązki.

Wskazujemy dowolnego uposażonego lub większą ich liczbę — w takim wypadku określamy procentowy udział w uprawnieniu do świadczenia. Minimalna wysokość składki miesięcznej to 90 zł. Podstawowa polisa nie pozwala na ubezpieczenie dzieci. 

TU AXA nie ponosi odpowiedzialności w wypadku, gdyby śmierć nastąpiła wskutek udziału w działaniach wojennych, aktach przemocy, zamieszkach. Wartym odnotowania — bo nie zawsze spotykanym — jest jednak fakt, iż zastrzeżono, że nie musi to być przeszkoda, jeśli udział ten wiązał się z wykonywaniem czynności służbowych, a także stanem wyższej konieczności lub obroną konieczną. Do wyłączeń należy też samobójstwo w okresie dwóch lat. 

Rozszerzamy swój zakres ochrony

Podstawowa umowa ubezpieczenia stanowi rodzaj platformy wymagającej rozbudowy w celu zapewnienia sobie i rodzinie właściwego zakresu ochrony. W tym celu dobieramy umowy dodatkowe. Przyjrzymy im się bliżej po kolei. 

 • Na wypadek śmierci ubezpieczonego.

To jedno z najważniejszych rozszerzeń, dostępne dla szerokiego grona klientów w wieku 18-70 lat. (Ubezpieczonego głównego lub jego partnera na umowie dodatkowej). Ochroną w ramach tej polisy możemy cieszyć się jedynie do wieku 75 lat. Umowę można zawrzeć na okres jednego roku; ulega ona automatycznemu przedłużaniu. Wyłączenia są takie same jak w umowie podstawowej. 

 • Na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego oraz Na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Podstawowe warunki są takie same jak wyżej, z wyjątkiem tego, że minimalny okres ubezpieczenia wynosi trzy lata. Warunkiem wypłaty jest śmierć w ciągu maksimum roku od zdarzenia.

Szerszy jest katalog wyłączeń, obejmujący także znajdowanie się pod wpływem alkoholu, spożycie środków psychoaktywnych; czyny zabronione, ryzykowne sporty; prowadzenie pojazdów (nie tylko lądowych) bez uprawnień; nielicencjonowane przewozy lotnicze, choroby psychiczne, utraty przytomności, działania wojenne itp. (jednak z opisanym już zastrzeżeniem). 

 • Terminowe na wypadek śmierci Ubezpieczonego.

Tę umowę na czas określony można zawrzeć minimum na okres pięciu lat, najpóźniej w 70 roku życia. Ochronę możemy sobie zapewnić maksymalnie do 75 roku życia. Katalog wyłączeń obejmuje dwie pozycje: działania zbrojne, rozruchy itd. oraz samobójstwa (w ciągu dwóch lat). 

Polisa AXA na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

Ubezpieczonym może być główny lub jego współmałżonek czy partner na umowie dodatkowej; umowa ta jest dostępna dla klientów w wieku 18-62 lat, przy czym może nas chronić jedynie do 65 roku życia. Zawieramy ją na okres jednego roku; można ją przedłużyć.

Polisa AXA obejmuje jedno zachorowanie, którego pierwsze rozpoznanie musi mieć miejsce w trakcie trwania umowy. Może to być też zabieg, jednak postępowanie leczniczo-diagnostyczne również nie może rozpocząć się wcześniej. Możliwe jest rozszerzenie zakresu pozwalające na pokrycie kosztów 30 konsultacji lekarzy specjalistów. Wyłączone z ochrony AXA są zachorowania stwierdzone w ciągu 10 lat przed początkiem umowy i zabiegi z nimi związane. Zastosowano takie same wyłączenia, jak w rozszerzeniach na wypadek śmierci uzupełnione o samookaleczenia. 

 • Na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

Podobnie jak wyżej — ubezpieczonym może być główny lub jego współmałżonek czy partner na umowie dodatkowej; umowa ta jest dostępna dla klientów w wieku 18-62 lat, przy czym może nas chronić jedynie do 65 roku życia. Zawieramy ją na okres jednego roku i jest przedłużana. Ochrona ogranicza się do pobytu w szpitalu związanego z leczeniem chorób lub obrażeń ujawnionych/powstałych w okresie jej obowiązywania. Wyłączony jest jednak pobyt związany z leczeniem choroby stwierdzonej w ciągu trzech miesięcy od początku umowy, a także tych (oraz odniesionych obrażeń) zdiagnozowanych w ciągu 10 lat przed jej zawarciem.

Za każdy dzień hospitalizacji przysługuje nam 1% sumy ubezpieczenia. Jeśli jest spowodowana zarówno chorobą jak i obrażeniem, otrzymamy tylko jedno świadczenie, limit wynosi 100 dni. Wyłączenia są takie same jak w umowie dot. poważnych zachorowań. Ponadto TU nie wesprze nas w razie pobytu w szpitalu w związku z operacją plastyczną/kosmetyczną; (z wyjątkiem usuwania skutków wypadków), rehabilitacją, rutynowymi badaniami lekarskimi, leczeniem dysfunkcji psychicznych, ADIS, wad wrodzonych. 

Na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego.

Niezmiennie ubezpieczonym może być główny lub jego współmałżonek czy partner na umowie dodatkowej. Umowa ta jest dostępna dla klientów w wieku 18-62 lat, przy czym może nas chronić jedynie do 65 roku życia. Zawieramy ją na okres jednego roku i jest przedłużana.

Operacja musi dotyczyć urazu lub zachorowania powstałego/zdiagnozowanego w trakcie trwania umowy, chyba że — tak jak wyżej — danej choroby nie zdiagnozowano i nie leczono w ciągu 10 lat przed jej zawarciem. Również mamy 3-miesięczną karencje na operacje inne niż związane z powstałymi w trakcie trwania ochrony obrażeniami ciała. OWU dzieli operacje na poszczególne klasy, w ramach których przysługuje nam od 10 do 100% sumy ubezpieczenia, przy czym rocznie nie dostaniemy więcej niż 100% właśnie. 

Katalog wyłączeń jest zbliżony do poprzednich i obejmuje choroby i obrażenia, których przyczyną był: wpływ alkoholu, środki odurzające; czyny zabronione, ryzykowne sporty, prowadzenie pojazdów bez uprawnień, nielicencjonowane przewozy lotnicze; choroby psychiczne, utraty przytomności, działania wojenne i akty przemocy (z zastrzeżeniami), samookaleczenia.

Ponadto, ubezpieczenie nie obejmuje leczenia wad wrodzonych i chorób dziedzicznych; pobierania organów i tkanek; zabiegom plastycznym (z wyłączeniem usuwania skutków wypadków), korekty wzroku; zmiany płci, leczenia niepłodności, sterylizacji i antykoncepcji, chirurgii szczękowej, zwiadowczej, eksperymentalnej, eksperymentów medycznych, leczenia ADIS/HIV.

Na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Tutaj ubezpieczonym może być główny lub jego współmałżonek czy partner na umowie dodatkowej. Umowa ta — na czas określony, minimum 3 lata — jest dostępna dla klientów w wieku 18-68 lat; może nas chronić jedynie do 70 roku życia.

Warunkiem wypłaty jest to, aby wypadek miał miejsce w trakcie trwania umowy, a będący jego skutkiem uszczerbek lub uszkodzenie wystąpiło w ciągu roku od niego, przy czym ubezpieczony musi przeżyć minimum 7 dni.

Świadczenie stanowi procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi orzeczonego uszczerbku. Istnieje możliwość zawarcia umowy z formułą świadczeń progresywnych, gdzie wraz ze wzrostem stopnia uszczerbku rosnąć będzie współczynnik progresji mnożący świadczenie. Katalog wyłączeń, oprócz pozycji zastosowanych w poprzednim produkcie, obejmuje jeszcze masowe skażenia chemiczne, biologiczne lub radioaktywne. 

Dwa warianty ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego

W obu przypadkach rozszerzenie możemy nabyć mając 18-60 lat i może nas ona chronić do 65 roku życia. Umowa trwa rok i można ją przedłużyć. 

W wariancie uzupełniającym możemy liczyć na:

 • świadczenie okresowe w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu;
 • organizację i pokrycie kosztów ambulatoryjnych świadczeń medycznych realizowanych w  okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia rozpoznania;
 • assistance medyczny realizowany w  okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia przez rozpoznania;
 • Drugą Opinię Medyczną oraz pomoc w planowaniu lub w organizacji leczenia, o których realizację wystąpił Ubezpieczony w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia rozpoznania.

W wariancie pełnym znajdziemy oprócz tego:

 • rozpoznanie u Ubezpieczonego nowotworu w  okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej;
 • operację medyczną przeprowadzoną u Ubezpieczonego w  okresie 24 miesięcy od daty rozpoznania
 • cykle chemioterapii  w okresie 24 miesięcy od daty rozpoznania (nie więcej, niż za pięć cykli);
 • cykle radioterapii, w okresie 24 miesięcy od daty rozpoznania (nie więcej, niż za pięć cykli).

Ochrona AXA nie obejmuje nowotworów rozpoznanych przed nabyciem polisy, a także w ciągu trzech miesięcy od początku obowiązywania umowy. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeśli nowotwór jest efektem użycia środków odurzających lub leków niezaleconych przez lekarza, a także masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego. 

Na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego oraz Na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Te rozszerzenia mogą być nabyte przez ubezpieczonego głównego lub jego współmałżonka bądź partnera w wieku 18-70 lat; trwają rok i są przedłużane. Mogą trwać do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 75 lat lub 21 lat przez dziecko. 

Produkt AXA umożliwia wypłatę comiesięcznego świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia aż do osiągnięcia przez nie wieku 21 lat lub jego śmierci.

W pierwszym z omawianych rozszerzeń obowiązują dwa wyłączenia — działania wojenne i akty przemocy (z zastrzeżeniami) oraz (do 2 lat) samobójstwo. Zaś w drugim znajdziemy jeszcze: spożycie alkoholu, stosowanie środków odurzających i leków nieprzepisanych przez lekarza; czyny przestępcze, ryzykowne sporty, prowadzenie pojazdów bez uprawnień, nielicencjonowane przewozy lotnicze, choroby psychiczne, utraty przytomności. 

W wypadku, gdybyśmy nie byli w stanie kontynuować opłacania składek ze względu na utratę zdolności do dalszego zarobkowania, ubezpieczyciel może wziąć to na siebie, jeśli nabyliśmy rozszerzenie Przejęcie opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy. Jest to umowa na czas określony, dostępna dla klientów w wieku 18-63 lata; chroni nie dłużej niż do 65 roku życia.  Wymagane jest stwierdzenie takiego stanu przez ZUS, a w razie braku takiej możliwości, utrata wzroku, obu dłoni, obu stóp lub dłoni i stopy. Katalog wyłączeń jest zbliżony do tego w innych produktach. 

Co Plan ochronny AXA oferuje w zakresie pomocy medycznej?

Znajdziemy tu dwa roczne, przedłużane rozszerzenia. Pierwszym jest Uzyskanie Drugiej Opinii Medycznej, które możemy nabyć mając 18-62 lata. Korzystać można z niego do wieku 65 lat (jest roczne, ulega przedłużaniu). Na wsparcie możemy liczyć w razie wystąpienia urazu bądź rozpoznanego po raz pierwszy stanu chorobowego. Obejmuje ono sporządzenie opinii medycznej m.in. wraz z tłumaczeniem niezbędnej dokumentacji, a także samej opinii. W wyłączeniach wymieniono użycie środków odurzających i leków niezaleconych przez lekarza, a także działania wojenne i akty przemocy. 

Drugim rozszerzeniem jest produkt Świadczenia medyczne i opiekuńcze w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA MEDI. Jest dostępny dla klientów w wieku 18-68 lat, działający do wieku 70 lat. Dzięki niemu możemy otrzymać świadczenia na wypadek następujących zdarzeń spowodowanych wypadkami, do których doszło w trakcie trwania umowy:

 • pęknięcia lub złamania kości;
 • zwichnięcia lub skręcenia stawu;
 • urazy kręgosłupa, głowy (wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości czaszki), narządów wewnętrznych, oka.

Do świadczeń należą: 

 • konsultacje lekarskie (10 specjalności);
 • zabiegi ambulatoryjne;
 • badania (w tym m.in. tomografia i rezonans magnetyczny);
 • świadczenia opiekuńcze (w tym m.in. opieka pielęgniarska, transport, zakwaterowanie bliskiej osoby w hotelu, opieka nad dziećmi).
Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia