Warta Ochrona

Warta Ochrona to rozbudowana propozycja ubezpieczeń dla całej rodziny. Mamy do wyboru wiele dodatkowych umów dedykowanych dzieciom. Umowa stworzona jest z myślą o osobach od 18 do 65. roku życia.

Warta Ochrona. Co polisa może zapewnić Twojej rodzinie?

TU Warta to jeden z najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych na naszym rynku ubezpieczeniowym. I nic w tym dziwnego, bo w końcu dawniej była to polska firma o długiej tradycji. Ubezpieczenia osobowe oferuje od stosunkowo niedawna, jednak także tutaj zbudowała sobie bardzo silną pozycję i należy do największych graczy. Czy zasłużenie? Sprawdźmy, co ma nam do zaproponowania produkt Warta Ochrona.

Najważniejsze fakty o polisie Warta Ochrona:

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę? Jeśli ukończyliśmy 18 lat.
 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie? Minimum 5 lat.
 • Do jakiego wieku maksymalnie chroni? 70 lat.
 • Kto jest Uposażonym (dowolna osoba, czy dziecko)? Dowolna osoba.
 • Czy polisa podstawowa chroni ubezpieczonego tylko na życie? Tak.
 • Jakie są umowy dodatkowe dla głównego ubezpieczonego? Dostępny jest szereg rozszerzeń w zakresie ochrony zdrowia głównego ubezpieczonego oraz dzieci. Szczegóły poniżej!
 • Czy polisa podstawowa chroni rodzinę? Obejmiemy nią tylko jednego współubezpieczonego, którym może być życiowy partner. 
 • Czy można zbierać pieniądze na polisie? Czy zbiera się je, inwestując w Fundusze Kapitałowe, czy bez ryzyka? Nie, jest to czysty produkt ochronny.

Kto może skorzystać z oferty Warty?

Ubezpieczoną może zostać osoba w wieku 18-65 lat, a ochrona wygasa po ukończeniu 70 roku życia. Możemy objąć ochroną jednego współubezpieczonego, który w dniu zawarcia umowy jest naszym współmałżonkiem lub partnerem. Mamy ponadto szereg propozycji dodatkowych produktów na dzieci. Umowę zawieramy na czas określony, minimum 5 lat. Jest to czysty produkt ochronny, któremu nie towarzyszy możliwość oszczędzania bądź inwestowania. Warta pozwala wskazać więcej niż jedną dowolną osobę uposażoną. W podstawowej polisie na życie znajdujemy następujące wyłączenia odpowiedzialności: samookaleczenia i okaleczenia na prośbę oraz samobójstwa (do dwóch lat); poddanie się procedurom medycznym bez kontroli lekarskiej; działania wojenne, stan wojenny, zamieszki, rozruchy, akty terroru; skażenia jądrowe, chemiczne, biologiczne, napromieniowania. 

Rozszerzamy zakres własnej ochrony

Polisa Warta Ochrona zawiera szereg typowych rozszerzeń do chroniącej jedynie życie umowy podstawowej, pozwalających uzyskać wsparcie w razie typowych życiowych zagrożeń. Przyjrzyjmy się im po kolei.

 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Tak jak główna polisa na życie, ta umowa może nas chronić do wieku 70 lat. Zawieramy ją przed osiągnięciem wieku 65 lat na 5 lat i samoczynnie ulega przedłużeniu. Warunkiem wypłaty jest śmierć w ciągu 180 dni od zdarzenia.

Wyłączenia odpowiedzialności obejmują następujące okoliczności: samookaleczenie, okaleczenie na prośbę, samobójstwo; działania wojenne, stan wojenny, zamieszki, rozruchy, akty terroru (czynny udział); leczenie bez kontroli lekarskiej; prowadzenie pojazdów bez uprawnień; ryzykowne sporty; transport lotniczy inny niż licencjonowany; zatrucie substancjami przyjmowanymi bez kontroli lekarskiej; popełnienie przestępstwa, choroby psychiczne; skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne. 

 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Również jest to umowa dostępna dla klientów wieku poniżej 65 lat, pięcioletnia, przedłużana. Warunkiem wypłaty jest śmierć w ciągu 180 dni od zdarzenia, zastosowano te same wyłączenia, co w poprzednim produkcie.

 • Niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.

To rozszerzenie możemy nabyć mając mniej niż 60 lat, a umowa (pięcioletnia) wygaśnie po ukończeniu 65 lat. Niezdolność do samodzielnej egzystencji spowodowana wypadkiem jest objęta polisą od początku okresu ubezpieczenia, zaś chorobą dopiero po upływie 90 dni. 

W przypadku niezdolności do saomdzielnej egzystencji wyłączenia odpowiedzialności obejmują te same przypadki, co w poprzednich rozszerzeniach. Ponadto ograniczenie odpowiedzialności uzupełniono o następujące okoliczności: rozpoznanie stwardnienia rozsianego z trwałym ubytkiem neurologicznym w okresie pierwszych trzech lat, a także choroby związane z wirusem HIV.

Pakiety wypadkowe w Warta Ochrona

 • Powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Ta umowa (pięcioletnia) dostępna jest dla klientów w wieku poniżej 65 lat i może obowiązywać do ukończenia 70. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest zarówno inwalidztwo całkowite, jak i częściowe. Świadczenie wynosi procent sumy ubezpieczenia zgodnie z tabelą zamieszczoną w OWUD. TU zastrzega, że ubezpieczony obowiązany jest starać się złagodzić skutki wypadku przez niezwłoczne poddanie się leczeniu. 

Wyłączenia odpowiedzialności są takie same, jak w umowie dot. śmierci w wypadku. 

 • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku oraz Powstanie znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku.

To propozycja dla klientów przed 65 rokiem życia, mogąca zapewniać ochronę do ukończenia 70 lat, umowa także jest pięcioletnia. Świadczenie wynosi procent sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku, w drugim z wymienionych rozszerzeń pod warunkiem, że uszczerbek przekracza 7%. TU zastrzega, że ubezpieczony obowiązany jest starać się złagodzić skutki wypadku przez niezwłoczne poddanie się leczeniu. 

Uwaga! Możemy wybrać tylko jedno spośród trzech powyższych rozszerzeń.

 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku.

Możemy sięgnąć po to rozszerzenie w wieku poniżej 65 lat i korzystać z niego do 70, a umowa, tak jak w poprzednich przypadkach, jest pięcioletnia. Limit na rok polisowy to 100% sumy ubezpieczenia. W wypadku przebywania w szpitalu poniżej 10 dni otrzymamy także świadczenie za okres rehabilitacji (jeden raz w ciągu roku polisowego). Możemy otrzymać także dzienne świadczenie za pobyt na OIOM jeśli przebywaliśmy tam od początku pobytu w szpitalu i trwało to minimum 5 dni. Warunkiem wypłaty jest rzecz jasna związek przyczynowy z wypadkiem zaistniałym w trakcie trwania umowy. 

Wyłączenia odpowiedzialności, oprócz tych znanych nam już z umowy dot. śmierci w wypadku, dotyczą: stwierdzonych lub leczonych w okresie 5 lat przed zawarciem umowy uszkodzeń ciała, a także pozostawania w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Co gwarantuje pakiet na wypadek hospitalizacji w wyniku choroby?

 • Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku.

Również jest dostępne dla klientów w wieku poniżej 65 lat, można z niego korzystać do wieku 70 lat, umowa jest pięcioletnia. Świadczenie ustalane jest na podstawie sumy ubezpieczenia, warunkiem jego wypłaty jest uznanie przez TU roszczenia z tytułu ubezpieczenia do pobytu w szpitalu w wyniku wypadku. 

 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby.

Możemy nabyć takie rozszerzenie mając mniej niż 60 lat, a pięcioletnia umowa nie obowiązuje dłużej niż do skończenia 65 lat. 

Odpowiedzialność TU zaczyna się po 90 dniach od początku trwania umowy – wyjątek stanowi pobyt na OIOM. Limit w roku polisowym jest równy sumie ubezpieczenia. Warunkiem wypłaty jest pobyt w wyniku choroby trwający minimum 4 dni lub 7 dni, jeśli jest efektem powikłań ciąży, porodu czy połogu. Począwszy od 15 dnia pobytu wysokość świadczenia spadnie o połowę. Możemy otrzymać także dzienne świadczenie za pobyt na OIOM jeśli przebywaliśmy tam od początku pobytu w szpitalu i trwało to minimum 5 dni. 

W przypadku hospitalizacji w wyniku wypadku wyłączenia odpowiedzialności, oprócz tych znanych nam już z umowy dot. śmierci w wypadku, dotyczą: chorób związanych z infekcją wirusem HIV; stwierdzonych lub leczonych w okresie 5 lat przed zawarciem umowy schorzeń i uszkodzeń ciała; operacji plastyczno-kosmetycznych (z wyjątkiem usuwania skutków wypadku); pozostawania w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym; wad wrodzonych i ich skutków; rutynowych badań i innej diagnostyki przy braku objawów chorobowych; niepłodności i sztucznego zapłodnienia. 

Dwa warianty ochrony na wypadek poważnego zachorowania w Warta Ochrona

 • Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby.

To rozszerzenie dostępne dla klientów w wieku poniżej 60 lat, pięcioletnia umowa obowiązuje maksymalnie do 65 roku. Świadczenie ustalane jest na podstawie sumy ubezpieczenia, warunkiem jego wypłaty jest uznanie przez TU roszczenia z tytułu ubezpieczenia do pobytu w szpitalu w wyniku choroby. 

 • Poważne zachorowanie ubezpieczonego.

Takie ubezpieczenie możemy nabyć mając mniej niż 60 lat, umowa jest pięcioletnia i skończy się maksymalnie po przekroczeniu 65 roku życia. Odpowiedzialność TU zaczyna się po 90 dniach od początku trwania umowy. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu – Warta przygotowała dwa katalogi chorób, nie ma możliwości zmiany wariantu w trakcie trwania umowy.

Świadczenie równe jest sumie ubezpieczenia, jednak maksymalna wartość wypłaty ustalona jest w umowie. W razie wystąpienia dwóch lub więcej poważnych zachorowań tego samego rodzaju, pieniądze dostaniemy jedynie za pierwsze. Jeśli drugie będzie skutkiem tego samego czynnika patogenetycznego co pierwsze, TU nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie dwóch lub więcej nowotworów złośliwych, także dostaniemy tylko jedno świadczenie. 

Wyłączenia odpowiedzialności, oprócz tych znanych nam już z umowy dot. śmierci w wypadku, dotyczą: chorób związanych z infekcją HIV – chyba, że ubezpieczony wybierze wariant rozszerzony, którym objęty jest Nabyty Zespół Niedoboru odporności. 

W Warta Ochrona ubezpieczysz również zdarzenia wymagające specjalistycznego leczenia

 • Operacja ubezpieczonego.

Możemy nabyć to rozszerzenie mając mniej niż 60 lat, pięcioletnia umowa wygaśnie po przekroczeniu wieku 65 lat. Odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane chorobą rozpoczyna się po 90 dniach od początku okresu ubezpieczenia. Operacje zostały podzielone przez TU na pięć poziomów wg ich trudności, za które dostaniemy od 10 do 100% sumy ubezpieczenia. W ciągu roku polisowego obowiązuje limit równy sumie ubezpieczenia. W razie wykonania dwóch zabiegów w trakcie operacji, otrzymamy środki za wyżej wyceniony. Jeżeli będzie konieczne wykonanie kolejnej operacji w ciągu 60 dni, również przysługuje nam jedno świadczenie. 

W przypadku operacji wyłączenia odpowiedzialności, oprócz tych znanych nam już z umowy dot. śmierci w wypadku, dotyczą: chorób związanych z infekcją HIV, uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, operacjami plastyczno-kosmetycznymi (chyba, że stanowią usuwanie skutków wypadku), operacji o celu diagnostycznym lub profilaktycznym, drobnych zabiegów, leczenia niepłodności, operacji stomatologicznych (chyba, że stanowią usuwanie skutków wypadku).

 • Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego.

Ta umowa jest dostępna dla klientów poniżej 65 roku życia i po jego przekroczeniu przestaje obowiązywać. Może być zawarta na 5 lat i ulega przedłużaniu. W razie dokonania jednego z siedmiu określonych w OWUD specjalistycznych zabiegów otrzymamy świadczenie w wysokości określonego procenta sumy ubezpieczenia (poza jednym przypadkiem 100%). Jeśli w trakcie trwania umowy ten sam zabieg zostanie wykonany więcej niż jeden raz, nie przysługuje nam kolejna wypłata. Również wówczas, gdy konieczność kolejnego leczenie wynikała z tych samych przyczyn co poprzedniego. W przypadku radioterapii i chemioterapii możliwe jest tylko jedno świadczenie w trakcie trwania umowy. 

Wyłączenia odpowiedzialności, oprócz tych znanych nam już z umowy dot. śmierci w wypadku, dotyczą: chorób związanych z infekcją HIV.

W jaki sposób możemy zabezpieczyć swoje dzieci?

Stosunkowo obszerna jest oferta rozszerzeń przygotowanych z myślą o ochronie zdrowia dziecka. We wszystkich tych umowach obowiązują takie same wymagania w zakresie wieku – można je nabyć dopiero wówczas, gdy nasza pociecha skończy rok, ale zanim skończy lat 18. Po przekroczeniu tego wieku (w najbliższą rocznicę polisy) umowy takie zostają zakończone. Wszystkie są pięcioletnie, ulegają przedłużeniu, jeśli nie wyrazimy innej woli. Ochronę naszego dziecka możemy rozszerzyć o umowy na następujące okoliczności:

 • Powstanie trwałego inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku.

Świadczenie wynosi procent sumy ubezpieczenia zgodnie z tabelą zamieszczoną w OWUD, przy czym limit na jeden wypadek jest równy sumie ubezpieczenia. 

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą: samookaleczenia, okaleczenia na prośbę, usiłowania samobójstwa, działań wojennych, stanu wojennego, udziału w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, leczenia bez kontroli lekarzy, prowadzenia pojazdów bez uprawnień, ryzykownych sportów, zatruciem środkami nieprzepisanymi przez lekarza, popełnienia przestępstwa lub usiłowaniem, chorób psychicznych, skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego. 

 • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku

Świadczenie wynosi procent sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku. Wyłączenia odpowiedzialności są takie same, jak w poprzednim rozszerzeniu.

Uwaga! Możemy wybrać tylko jedno spośród dwóch powyższych rozszerzeń.

Ubezpiecz dziecko na wypadek hospitalizacji

 • Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku.

Możemy otrzymać świadczenie za każdy dzień pobytu, przy czym limit na rok polisowy jest równy sumie ubezpieczenia. Pełna kwota wypłaty przysługuje nam, jeśli pobyt dziecka w szpitalu rozpoczął się w ciągu 180 dni od wypadku. Jeśli później, TU wypłaci 50%. 

Wyłączenia odpowiedzialności są takie same jak w poprzednich rozszerzeniach. Dodatkowo dotyczą jeszcze uszkodzeń ciała stwierdzonych lub leczonych w ciągu 5 lat przed zawarciem umowy oraz pobytu w w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

 • Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku wypadku

Świadczenie ustalane jest na podstawie sumy ubezpieczenia. Warunkiem jego wypłaty jest uznanie przez TU roszczenia z tytułu ubezpieczenia od pobytu dziecka w szpitalu w wyniku wypadku.

Pakiet Warta Ochrona na wypadek poważnego zachorowania dziecka w dwóch wariantach

 • Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się 90 dni od początku okresu ubezpieczenia. Wyjątkiem jest pobyt na OIOM, który objęty jest nią od początku. Świadczenie przysługuje za każdy dzień, pod warunkiem, że nieprzerwany pobyt w szpitalu trwał minimum 6 dni. Począwszy od 15 dnia pobytu wysokość świadczenia spadnie o połowę. Limit na rok polisowy jest równy sumie ubezpieczenia. 

Wyłączenia odpowiedzialności są takie same, jak w umowie ubezpieczenia od pobytu w szpitalu w wyniku wypadku. Ponadto dotyczą także: chorób związanych z infekcją wirusem HIV; operacji plastyczno-kosmetycznych (chyba, że dotyczą usuwania skutków wypadku); wad wrodzonych, procedur typowo diagnostycznych. 

 • Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku choroby.

Świadczenie ustalane jest na podstawie sumy ubezpieczenia. Warunkiem jego wypłaty jest uznanie przez TU roszczenia z tytułu ubezpieczenia od pobytu dziecka w szpitalu w wyniku choroby.

 • Poważne zachorowanie dziecka.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się 90 dni od początku okresu ubezpieczenia. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu – Warta przygotowała dwa katalogi chorób, nie ma możliwości zmiany wariantu w trakcie trwania umowy. Świadczenie równe jest sumie ubezpieczenia, jednak maksymalna wartość wypłaty ustalona jest w umowie.

W razie wystąpienia dwóch lub więcej poważnych zachorowań tego samego rodzaju, pieniądze dostaniemy jedynie za pierwsze. Jeśli zaś drugie będzie powiązane z poprzednim lub będzie skutkiem tego samego czynnika patogenetycznego co pierwsze, TU nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie dwóch lub więcej nowotworów złośliwych, także dostaniemy tylko jedno świadczenie.

W przypadku poważnego zachorowania dziecka wyłączenia odpowiedzialności, poza wspólnymi dla wszystkich umów, dotyczą: chorób związanych z zakażeniem wirusem HIV – z wyłączeniem pozycji Zakażenie Wirusem HIV/ Nabyty Zespół Niedoboru odporności jeśli wybrano wariant rozszerzony.

Z Warta Ochrona zapewnisz rodzinie bezpieczeństwo finansowe w przypadku konieczności specjalistycznego leczenia dziecka

 • Operacja dziecka w wyniku wypadku.

Operacje zostały podzielone przez TU na pięć poziomów wg ich trudności, za które dostaniemy od 10 do 100% sumy ubezpieczenia. W czasie trawnia każdego roku polisowego obowiązuje limit równy sumie ubezpieczenia. W razie wykonania dwóch zabiegów w trakcie operacji, otrzymamy środki za wyżej wyceniony. Jeżeli nastąpi konieczność wykonania kolejnej operacji w ciągu 60 dni również przysługuje nam jedno świadczenie. 

Wyłączenia odpowiedzialności, poza wspólnymi dla wszystkich umów, dotyczą: uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi; operacji przeprowadzanych w celach diagnostycznych lub profilaktycznych, drobnych zabiegów. TU nie ponosi też odpowiedzialności za operacje wtórne w trakcie pobytu w szpitalu ani niewymienione w katalogu. 

 • Leczenie specjalistyczne dziecka.

W razie dokonania któregokolwiek z pięciu określonych w OWUD specjalistycznych zabiegów otrzymamy świadczenie w wysokości określonego procenta sumy ubezpieczenia (w każdym przypadku 100%). Jeśli w trakcie trwania umowy ten sam zabieg zostanie wykonany więcej niż jeden raz, nie przysługuje nam kolejna wypłata. Również wówczas, gdy konieczność kolejnego leczenie wynikała z tych samych przyczyn co poprzedniego. W przypadku radioterapii i chemioterapii możliwe jest tylko jedno świadczenie w trakcie trwania umowy. 

Wyłączenia odpowiedzialności, poza wspólnymi dla wszystkich umów, dotyczą: chorób związanych z infekcją HIV.

Na tym nie koniec. Dodatkowe usługi medyczne i nie tylko

Tak jak inne TU, Warta wyposażyła tę polisę w możliwość zakupu rozszerzenia obejmującego wiele usług ułatwiających radzenie sobie z okolicznościami towarzyszącymi poważniejszym zachorowaniom czy wypadkom:

 • Warta Assistance Medyczny. Możemy nabyć to rozszerzenie mając mniej niż 65 lat, będzie nas chronić do osiągnięcia 70 lat, umowa jest pięcioletnia. Przewidziano 14 kategorii świadczeń, jakie mogą być zrealizowane na rzecz ubezpieczonego, jego współmałżonka/partnera bądź dzieci. To min. transport medyczny, dostawy leków, wizyty lekarskie, prywatne lekcje, czy pomoc psychologiczna. Szczegóły i limity opisano w OWUD. Ustalono następujące wyłączenia odpowiedzialności: 
  • koszty nieuzgodnione z centrum operacyjnym TU,
  • leki niedostępne w aptekach,
  • koszty związane z usiłowaniem samobójstwa, okaleczeniami, działaniami wojennymi, rozruchami, strajkami itp, aktami terroru itp,, skażeniami, epidemiami, katastrofami naturalnymi, skażeniami, procedurami medycznymi bez nadzoru lekarskiego, niebezpiecznymi sportami, zatrucia środkami nieprzepisanymi przez lekarza, popełnienia przestępstwa lub usiłowania, zabiegami estetycznymi, rutynowymi badaniami, chorobami związanymi z wirusem HIV, chorobami psychicznymi, przewlekłymi. 

Zastanawiasz się, czy ubezpieczenie na życie Warta Ochrona to coś dla Ciebie? Sprawdź pozostałe ubezpieczania rodzinne w naszym rankingu.

5 1 vote
Ocena
Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia