Warta Dla Ciebie i Rodziny

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      Warta Dla Ciebie i Rodziny
Dowiedz się, czy warto ubezpieczyć całą rodzinę na jednej polisie. Przyglądamy się ofercie Warta dla Ciebie i Rodziny!

W ofercie jednego z największych ubezpieczycieli na naszym rynku nie mogło zabraknąć kompleksowych propozycji dla rodzin. Polisa Warta Dla Ciebie i Rodziny to wszechstronny produkt zapewniający ochronę aż do 80 roku życia osobom w różnych życiowych sytuacjach. Sprawdźmy, co dokładnie możemy w nim znaleźć.

Warta Dla Ciebie i Rodziny w skrócie:

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę? Mając ukończone 18 lat.
 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie? Umowa trwa rok.
 • Do jakiego wieku maksymalnie chroni? Zależnie od wariantu do 80 roku życia. 
 • Kto jest Uposażonym (dowolna osoba, czy dziecko)? Dowolna osoba.
 • Czy polisa podstawowa chroni ubezpieczonego tylko na życie? W wariantach Twoje Życie tak, pozostałe oferują szerszy zakres.
 • Jakie są umowy dodatkowe dla głównego ubezpieczonego? Katalog rozszerzeń jest bardzo szeroki i obejmuje szereg wariantów ochrony na życie, jak i z zakresu ochrony zdrowia. 
 • Czy polisa podstawowa chroni rodzinę? W wariantach Życie Rodziny tak.
 • Czy można zbierać pieniądze na polisie? Czy zbiera się je, inwestując w Fundusze Kapitałowe, czy bez ryzyka? Nie, jest to czysta polisa ochronna. 

Kto może się ubezpieczyć i jak wygląda polisa podstawowa?

Umowa ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny zawierana jest na jeden rok i jeśli nie wyrazimy innej woli, ulegać będzie przedłużaniu. Może ona przybrać następujące warianty zależnie od wieku ubezpieczonego:

Wiek przystąpienia do ubezpieczeniaPolisa na życie
18 -55 Twoje Życie
Twoje Życie Plus
18-65Twoje Życie i Zdrowie
Życie Rodziny
Twoje Życie i Zdrowie Plus
Życie Rodziny Plus
Życie Rodziny Premium
pakiet Życie Rodziny VIP 
Życie i Zdrowie Rodziny
pakiet Życie i Zdrowie Rodziny Plus
Życie i Zdrowie Rodziny Premium
pakiet Życie i Zdrowie Rodziny VIPŻycie i Zdrowie Rodzic z Dzieckiem
Życie i Zdrowie We Dwoje
55-69Twoje Życie 55 Plus
70-79 Twoje Życie 55 Plus – pod warunkiem bezpośredniego uprzedniego korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, albo w ramach umowy indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie bądź polisy Warta Dla Ciebie i Rodziny w wariancie Twoje Życie 55 Plus.
Tabela 1. W jakim wieku można zakupić ubezpieczenie na życie Warta Dla Ciebie i Rodziny?

Aby nabyć ubezpieczenie musimy mieć skończone 18 lat, jednak nie więcej niż 66. Możemy zgłosić jako współubezpieczonego swojego partnera, a następnie wskazać w tej roli inną osobę, przy czym nie częściej niż raz w ciągu roku polisowego. W roli uposażonego możemy wskazać dowolną osobę fizyczną bądź prawną lub jednostkę organizacyjną.  

Wyłączenia odpowiedzialności w polisie Warta dla Ciebie i Rodziny podstawowej dotyczą: samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, działań wojennych, stanu wojennego, udziału w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego, napromieniowania, wykonywania niebezpiecznych zawodów (wymienione w OWU). 

Jaką ochronę mogę zapewnić sobie samemu?

Mało jest na rynku tak rozbudowanych produktów. Pozwala to na dobranie takiego wariantu, jaki najlepiej odpowiada potrzebom ubezpieczonego na danym etapie życia. “Plus”,”Premium” (dostępne w wariantach rodzinnych) czy “VIP” to opcje podnoszące wysokości składek i sum ubezpieczenia, a co za tym idzie, wypłacanych świadczeń. 

Zacznijmy od polisy dla singla, jaka dostępna jest w wariantach Twoje Życie i Twoje Życie i zdrowie. Co zawiera? Wśród najważniejszych propozycji wymienić możemy m.in.:

 • Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy;
 • Śmierć  w wyniku wypadku komunikacyjnego;
 • Śmierć  w wyniku wypadku przy pracy;
 • Śmierć  w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony);
 • Śmierć  w wyniku wypadku;
 • Inwalidztwo w wyniku wypadku;
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku (limit na jeden wypadek jest równy sumie ubezpieczenia).

Wyłączenia odpowiedzialności

Dla poszczególnych zdarzeń nie są określane wymagania w zakresie czasu, w jakim ma nastąpić śmierć – Warta oczekuje jedynie wykazania związku przyczynowego ze zdarzeniem. Obowiązujące dla tych ryzyk wyłączenia odpowiedzialności dotyczą:

 • samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa (do dwóch lat od rozpoczęcia ochrony),
 • działań wojennych, stanu wojennego, czynnego udziału w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego bądź napromieniowania, wykonywania niebezpiecznych zawodów, zatrucia lub działania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza, chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, prowadzenia pojazdu bez uprawnień, przewozu lotniczego w innym charakterze niż pasażera licencjonowanych linii lotniczych, popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa, uprawiania niebezpiecznych sportów.

Dodatkowy pakiet ochrony

Jeśli zaś zdecydujemy się na jedną z opcji pakietu Moje Życie i Zdrowie, zyskujemy kolejne zdarzenia objęte ochroną:

Wystąpienie poważnego zachorowania. Odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony, nie dotyczy zachorowań leczonych lub zdiagnozowanych w ciągu trzech lat przed rozpoczęciem ochrony, w razie dwóch tego samego rodzaju lub spowodowanych tym samym czynnikiem, świadczenie dostaniemy za jedno, nowotwór także będzie objęty ochroną tylko raz; 

Operacje. W przypadku choroby odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony. W roku polisowym objęte ochroną są maksymalnie trzy operacje. Zdarzenia wymienione w dołączonym do OWU katalogu podzielono na pięć kategorii umożliwiających wypłatę od 10 do 100% sumy ubezpieczenia. Jeśli przez dwa lata od zawarcia umowy nie nastąpi żadna wypłata, ochroną objęte zostaną także zdarzenia spowodowane chorobami lub wypadkami zaistniałymi przed jej początkiem, z wyłączeniem wad wrodzonych. 

Leczenie specjalistyczne. W przypadku choroby odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony, w razie chemioterapii i radioterapii otrzymamy świadczenie za jedną z tych procedur, ablacja jest objęta ochroną tylko raz. 

Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony, warunkiem wypłaty świadczenie jest podjęcie leczenia w ciągu 180 dni od zdarzenia. 

Wystąpienie Niewydolności Oddechowej Ubezpieczonego Covid-19. Odpowiedzialność TU wygasa po wypłacie jednego świadczenia. 

Pakiet hospitalizacyjny w Warta

Na dzienne świadczenie szpitalne możemy liczyć w związku z następującymi zdarzeniami:

 • z tytułu choroby 
 • OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 
 • z tytułu wypadku
 • OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 
 • PLUS: zawał serca, udar mózgu 
 • PLUS: wypadek komunikacyjny 
 • PLUS: wypadek przy pracy 
 • PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 
 • PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 
 • Ubezpieczonego Covid-19

Dla tych rozszerzeń określone są dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności dotyczące: pełnienia służby wojskowej w jakimkolwiek kraju, chorób związanych z infekcją wirusem HIV, operacji plastyczno-kosmetycznych, z wyjątkiem usuwania skutków wypadku, wad wrodzonych i ich skutków ciąży, porodu, połogu, poronienia – z wyłączeniem przypadków powikłania ciąży, porodu lub połogu pozostawania w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na oddziale medycyny paliatywnej oraz na SOR nieskutkującym dalszą hospitalizacją.

Co proponuje bliskim Warta Dla Ciebie i Rodziny?

W podobny sposób możemy wybrać pomiędzy zakresem Życie Rodziny, a także Życie i Zdrowie Rodziny, co pozwala nam dobrać szereg rozszerzeń chroniących współmałżonka lub innego partnera oraz dzieci. Jeśli chodzi o ochronę na życie dla tego pierwszego, zakres pokrywa się z tym proponowanym głównemu ubezpieczonemu.

Jakie rozszerzenia oferuje Warta dla Ciebie i rodziny?

 • Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego oraz Śmierć Dziecka.  W obu przypadkach odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony – chyba, że osierocenie nastąpiło w wyniku wypadku. 
 • Śmierć Dziecka w Wyniku Wypadku. Warunkiem wypłaty jest ukończenie przez dziecko wieku jednego roku w momencie zdarzenia.
 • Powstanie Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Dziecka w Wyniku Wypadku. Warunkiem wypłaty jest ukończenie przez dziecko wieku jednego roku i nie przekroczenie wieku 25 lat w momencie zdarzenia.
 • Śmierć Noworodka. Odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony.
 • Urodzenie się Dziecka.  Odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 10 miesiącach od początku ochrony.
 • Urodzenie się Dziecka z Wadą Wrodzoną. Odpowiedzialność TU dotyczy tylko jednej wady wrodzonej.
 • Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka Odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 3 miesiącach od początku ochrony – chyba, że pobyt w szpitalu jest wynikiem wypadku. Jeśli z tego tytułu nastąpi wypłata świadczenia, możliwe jest uzyskanie go także z rozszerzenia Ubezpieczenie Lekowe Związane z Pobytem Dziecka w Szpitalu.
 • Operacje Dziecka oraz Powikłania Operacji Dziecka. Odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony – chyba, że operacja jest wynikiem wypadku. 
 • Leczenia Specjalistycznego Dziecka. Odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony – chyba, że leczenie jest wynikiem wypadku. 
 • Wystąpienie u Dziecka Poważnego Zachorowania. Odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony.
 • Rekonwalescencja Dziecka. Odpowiedzialność TU rozpoczyna się po 6 miesiącach od początku ochrony – chyba, że konieczność rekonwalescencji jest wynikiem wypadku. 

A jeśli mamy w rodzinie seniorów?

Inną możliwością skorzystania z oferty Warta Dla Ciebie i Rodziny jest wybór pakietu Życie i Zdrowie We Dwoje bądź Życie i Zdrowie Rodzic z Dzieckiem. Można w nim zawrzeć te same ryzyka ubezpieczeniowe, które składają się na ofertę w wymienionych już pakietach, dobrane rzecz jasna wedle potrzeb. Pełną listę wszelkich ryzyk ubezpieczeniowych wraz z wyłączeniami znajdziemy rzecz jasna w OWU. Ochrona ubezpieczeniowa na życie może obejmować także rodzica ubezpieczonego, są to cztery rozszerzenia dotyczące różnych okoliczności śmieci.

Ofertą przygotowaną specjalnie z myślą o seniorach są pakiety Twoje Życie 55 Plus, pozwalające na zakup odpowiednio sprofilowanej, indywidualnej polisy. Możemy w nich zawrzeć następujące ryzyka: 

 • Śmierć 
 • Śmierć w wyniku wypadku 
 • Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Inwalidztwo w wyniku wypadku
 • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
 • Dzienne świadczenie szpitalne „Twoje Życie 55 Plus” z tytułu wypadku
 • Dzienne świadczenie szpitalne „Twoje Życie 55 Plus” OIOM, jednorazowe z tytułu -wypadku
 • Dzienne świadczenie szpitalne „Twoje Życie 55 Plus” z tytułu wypadku komunikacyjnego
 • Dzienne świadczenie szpitalne „Twoje Życie 55 Plus” rehabilitacja poszpitalna z tytułu wypadku
 • Operacje w wyniku wypadku
 • Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem w szpitalu w wyniku wypadku
 • Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • Pakiet Medyczny w wariancie „Twoje Życie 55 Plus”
 • Pakiet Medyczny Teleopieka kardiologiczna
 • Urodzenie się wnuka (przy każdym kolejnym wartość świadczenia maleje)

W co jeszcze możemy wyposażyć naszą polisę?

Z punktu widzenia radzenia sobie ze skutkami wypadków i innymi kłopotami zdrowotnymi istotne znaczenie mają pakiety medyczne. Warta Dla Ciebie i Rodziny oferuje je w różnej postaci, podporządkowanej głównemu pakietowi, jakiemu towarzyszą. W przypadku pakietu “Twoje życie” obejmuje on min. różne formy transportu medycznego, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, prywatne lekcje, rehabilitację (w tym sprzęt) wizyty lekarskie itd. 

5 1 vote
Ocena
Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia