PRU (DAWNIEJ PRUDENTIAL) START W ŻYCIE

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      PRU (DAWNIEJ PRUDENTIAL) START W ŻYCIE
Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia rodzinnego, koniecznie sprawdź ofertę Prudential Start w życie. Przyglądamy się szczegółom polisy.

Chcesz zabezpieczyć swoje dziecko, gdyby coś Ci się stało i zapewnić mu dobry start w dorosłe życie? Zagwarantować pieniądze na wkład własny na mieszkanie lub środki na studia? Sprawdź, jak możesz pomóc dziecku w realizacji planów z ubezpieczeniem Prudential Start w życie

O Prudential Start w życie

Start w życie jest polisą, dzięki której ubezpieczysz życie swojego dziecka. Dodatkowo zgromadzisz dla niego oszczędności na start w dorosłe życie. Prudential gwarantuje wypłatę na koniec umowy. Twoje dziecko otrzyma świadczenie, a dodatkowo może liczyć na premie roczne oraz premię końcową, co powiększy oszczędności Twojej pociechy. Masz również możliwość zabezpieczenia swojego dziecka, gdyby coś Ci się przytrafiło dzięki ubezpieczeniu na życie i zdrowie. Sam dopasowujesz okres oszczędzania; z zastrzeżeniem, że minimalnie musi on wynieść 10 lat, a maksymalnie może trwać do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia, która następuje po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia. Wypłaty możesz dokonać jednorazowo lub zaplanować ją w 4 równych ratach, które ubezpieczyciel będzie wypłacał co rok. 

Prudential Start w życie w pytaniach i odpowiedziach

 • Kto może być ubezpieczonym?

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować osoba, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyła 3. miesiąc życia i nie ukończyła 16. roku życia. 

 • Na jak długo można zawrzeć umowę?

Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 10 lat, a ubezpieczony chroniony jest  maksymalnie do najbliższej Rocznicy umowy następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 25. roku życia, chyba że strony uzgodnią inaczej. 

 • Od kiedy chroni ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu, który wskazany jest w umowie. 

 • Na jakie świadczenia może liczyć uposażony?

Uposażony może otrzymać świadczenie z tytułu dożycia dziecka do końca okresu ubezpieczenia. Kwota jest równa gwarantowanej sumie i zostanie powiększona o przyznane premie roczne i premię końcową. 

Drugie świadczenie uposażony może otrzymać z tytułu śmierci dziecka już od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli jednak w momencie śmierci ubezpieczonego uposażony nie żyje lub nie został wskazany bądź przyczynił się do śmierci ubezpieczonego, świadczenie przysługuje odpowiednio pozostałym uposażonym lub uposażonemu zastępczemu; jeśli ubezpieczony nie wskazał powyższych osób, pieniądze trafiają do jego członków rodziny zgodnie z kolejnością wskazaną w Ogólnych Warunkach Umowy. Jeżeli dalej krąg osób wyczerpie się, świadczenie przypadnie spadkobiercom w odpowiednich częściach. 

Jakie świadczenie przysługują w razie wypowiedzenia umowy? 

Jeśli zdecydujesz się na wypowiedzenie umowy przed końcem okresu wypowiedzenia, możesz liczyć na wypłatę: 

 • Gwarantowanej wartości wykupu – kwota podana w ubezpieczeniu dla poszczególnych lat polisowych; wszelkie zmiany w umowie, które skutkują zmianą wysokości składki, (np. obniżenie, podwyższenie, indeksacja, zmiana częstotliwości opłacania, zawieszenie, przekształcenie w  umowę bezskładkową) powodują przeliczenie Gwarantowanej wartości wykupu, a w pierwszych latach gwarantowana wartość wykupu nie występuje (w kolejnych latach stopniowo wzrasta); 
 • udziału w premiach rocznych, zadeklarowanych do Umowy w poprzednich latach; rok, od którego udział jest należny, oraz procentowa wysokość udziału, są podane w polisie, gdyż zależą od parametrów umowy; 
 • udział w zysku, o ile został przyznany. 
 • Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia? Istnieją sytuacje, w których nie otrzymasz świadczenia lub otrzymasz je częściowo:
  • w przypadku samobójstwa ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia umowy Prudential wypłaci ubezpieczającemu kwotę równą wysokości należnego z tytułu wypowiedzenia umowy wyliczonego na dzień śmierci ubezpieczonego;
  • w sytuacji, gdy ubezpieczony świadomie i dobrowolnie uczestniczył w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub Aktach terroru; lub ubezpieczający czy ich przedstawiciel poda informacje niezgodne z wiedzą o okolicznościach, które interesowały ubezpieczyciela w momencie zawierania umowy i wyżej wymienione sytuacje pozostają w związku przyczynowym ze śmiercią ubezpieczonego; ubezpieczyciel ograniczy odszkodowanie do wysokości świadczenia, które przysługuje z tytułu wypowiedzenia umowy. W sytuacji zatajenia informacji ograniczenie odpowiedzialności nie będzie działało, jeśli śmierć nastąpi po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy. 

Jak otrzymać świadczenie?

Jeśli chcesz otrzymać świadczenie z tytułu dożycia, Prudential wypłaci dziecku odpowiednią kwotę w postaci jednorazowego przelewu na podstawie otrzymanego wniosku. 

W przypadku świadczenia z tytułu śmierci Ty lub inna osoba występująca z roszczeniem powinna złożyć wniosek o wypłatę świadczenia i dołączyć do niego wymagane dokumenty. Pomogą one ubezpieczycielowi ocenić zasadność roszczenia. Wtedy ubezpieczyciel w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, potwierdza otrzymanie go i wskazuje, których dokumentów potrzebuje do rozpatrzenia wniosku.

Później Prudential ma 30 dni na wypłacenie świadczenia od otrzymania zawiadomienia. Nastąpi to po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności, które są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także wysokości świadczenia. Co jednak zastrzega sobie ubezpieczyciel, jeśli wyjaśnienie okoliczności okaże się niemożliwe w terminie, ma on kolejne 14 dni na wypłatę świadczenia od dnia, w którym wyjaśnienie okoliczności nastąpi.

Świadczenie z tytułu wypowiedzenia umowy zostaje wypłacone w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy przelewem; kwota obliczana jest na ostatni dzień obowiązywania umowy. Co ważne, ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie jej trwania, uwzględniając jednak 30-dniowy okres wypowiedzenia.

Co stanie się, gdy nie opłacisz składki Prudential Start w Życie?

Jeśli nie zrobisz tego w terminie, masz dodatkowe 60 dni na opłacenie składki. W tym czasie ochrona ubezpieczeniowa nadal obowiązuje. Prudential wyśle wezwanie do zapłaty w dodatkowym terminie (nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania). Jeśli ubezpieczający nie opłaci jej w wyznaczonym terminie, zarówno umowa główna, jak i wszystkie umowy dodatkowe zostaną rozwiązane. 

 • Jakich zmian można dokonać w umowie? Możesz wnioskować o:
  • zmianę trybu opłacania składek; 
  • dokupienie Umowy dodatkowej; 
  • podwyższenie lub obniżenie Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, które zawsze skutkuje zmianą wysokości składki; 
  • zawieszenie opłacania składek; 
  • przekształcenie Umowy w umowę bezskładkową; 
  • zmianę Ubezpieczającego.
 • W jakich sytuacjach można rozwiązać umowę? Umowę rozwiązuje się gdy:
  • Ubezpieczony umrze w Okresie ubezpieczenia; 
  • Okres ubezpieczenia dobiegnie końca, data ta znajduje się na Polisie; 
  • Ubezpieczający, pomimo wezwania, nie zapłaci składki w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty składki; 
  • Ubezpieczający zdecyduje o odstąpieniu od Umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia lub od dnia doręczenia Polisy potwierdzającej zawarcie Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później; w przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu na piśmie termin ten uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie Ubezpieczającego wpłynie do Prudential przed jego upływem; 
  • Ubezpieczający wypowie Umowę, wtedy ochrona wygasa z upływem 30-dniowego okresu jej wypowiedzenia.
 • Jakie umowy dodatkowe można zawrzeć?

Masz możliwość rozszerzenia ochrony w ramach Prudential Start w życie o różne umowy dodatkowe, które pozwolą zabezpieczyć Ciebie i dziecko. Najczęściej czas trwania umów to minimum 5 lat.

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania dziecka w Prudential Start w życie 

Dzięki umowie Prudential Start w życie masz pewność, że w razie zdiagnozowania poważnej choroby u Twojego dziecka, otrzymasz wsparcie finansowe. Co ważne, poważne zachorowanie musi nastąpić lub zostać zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia. Na liście znajduje się m.in.: śpiączka, nowotwór złośliwy, zapalenie mózgu czy całkowita utrata wzroku. Minimalna Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a maksymalna 100 000 zł. 

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji 

W sytuacji, gdy Twoje dziecko będzie niezdolne do samodzielnej egzystencji, otrzymasz świadczenie, które pozwoli na pokrycie kosztu zakupu sprzętu medycznego czy kosztów rehabilitacji. Niezdolność do samodzielnej egzystencji musi być spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Ponadto powinna mieć charakter trwały i nieodwracalny, a także trwać nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni i powodować konieczność stałej opieki medycznej w domu, szpitalu lub innym ośrodku, który zajmuje się udzielaniem pomocy. Minimalna Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a maksymalna 50 000 zł. 

Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci 

Jeśli obawiasz się, czy ochrona dla Twojego dziecka wygaśnie, jeśli Ciebie zabraknie, możesz pomyśleć nad podpisaniem tej umowy dodatkowej. Dzięki niej Prudential przejmie opłacanie składek w sytuacji śmierci ubezpieczającego, co pozwoli kontynuować polisę aż do końca jej trwania. Ta umowa zawierana jest na okres trwania umowy głównej i nie może trwać krócej niż 5 lat. 

Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa

Prudential zajmie się opłacaniem składek, jeśli u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowane lub wystąpi jedno z poważnych inwalidztw, co zagwarantuje kontynuowanie umowy aż do końca jej trwania. Ubezpieczenie obejmuje poważne inwalidztwa takie jak: całkowitą utratę słuchu, wzroku, ciężkie oparzenie, utratę kończyny; utratę zdolności do samodzielnej egzystencji, paraliż kończyn czy stan wegetatywny. 

Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy 

Jeśli ubezpieczony będzie trwale niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, Prudential przejmie opłacanie składek. Zagwarantuje to kontynuowanie umowy, a przez to również ochrony ubezpieczeniowej, do końca trwania polisy. 

Kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania 

W sytuacji, gdy ubezpieczony poważnie zachoruje czy będzie musiał przejść operację, ubezpieczyciel zobowiązuje się do przejęcia opłacania składek. Pozwala to na dalsze trwanie umowy aż do czasu jej wygaśnięcia. Do listy poważnych zachorowań ubezpieczyciel zalicza m.in.: śpiączkę, przeszczep narządów, stwardnienie rozsiane, zapalenie mózgu czy nowotwór złośliwy. 

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji 

Po ukończeniu przez dziecko 1. roku życia możemy je objąć ochroną na wypadek pobytu w szpitalu czy operacji. W ramach Prudential Start w życie świadczenie zostanie wypłacone z tytułu pobytu w szpitalu, jeśli pociecha przebywała w nim minimum 4 dni z rzędu.

Co ważne, zarówno pobyt w szpitalu, jak i operacja, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, są objęte zakresem ochrony na całym świecie. Jeśli jednak były następstwem choroby, muszą mieć miejsce na terytorium określonych krajów. Na przykład krajów UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych czy Kanady).

Zastanawiasz się, czy polisa Pru (Prudential) Start w Życie to najlepsze rozwiązanie dla Twojego dziecka? Sprawdź nasz ranking ubezpieczeń rodzinnych i wybierz świadomie!

Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia