PRU (DAWNIEJ PRUDENTIAL) KOMFORT ŻYCIA

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      PRU (DAWNIEJ PRUDENTIAL) KOMFORT ŻYCIA
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia, które będzie chronić Cię do 75. roku życia? Sprawdzamy polisę Prudential Komfort Życia, która pozwala elastycznie dobrać zakres ochrony do potrzeb.

Czy można ubezpieczyć swoje życie już od 40 zł miesięcznie? Prudential Komfort Życia ochroni Twoich bliskich i zapewni im wsparcie gdy Cię zabraknie. Dodatkowo możesz poszerzyć ochronę o 11 umów dodatkowych — m.in. na wypadek nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń takich jak poważne zachorowanie. 

Ubezpieczenie Pru (Prudential) Komfort Życia jest polisą, która będzie świetnym produktem dla tych, którzy posiadają kredyt hipoteczny czy inne zobowiązanie finansowe i chcą zapewnić bliskim zabezpieczenie na wypadek śmierci. Umowę możesz zawrzeć na minimum 5 lat. Ochroną ubezpieczeniową zostaniesz objęty nawet do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia, która następuje po ukończeniu przez Ciebie 75. roku życia.

Masz również możliwość poszerzyć ochronę o dodatkowych 11 umów. Jeśli chcesz, możesz objąć ochroną m.in. sytuacje poważnego zachorowania wskutek nieszczęśliwego wypadku. W czasie trwania ubezpieczenia możesz też podwyższyć ochronę np. wtedy, gdy urodzi Ci się dziecko lub kupisz mieszkanie bez ponownej oceny ryzyka. 

Pytania i odpowiedzi na temat ubezpieczenia Prudential Komfort Życia 

 • Kto może być ubezpieczonym?

Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy może być objęta osoba fizyczna, która w dniu złożenia przez ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 71. roku życia. 

 • Kto może zostać uposażonym?

Uposażonym jest osoba wskazana przez ubezpieczającego za zgodą ubezpieczonego, która w razie śmierci ubezpieczonego otrzyma świadczenie. Ubezpieczający ma możliwość wskazania dowolnego kręgu osób będącymi uposażonymi, a także zmienić ich dane w trakcie trwania umowy. 

 • Na jak długo można wykupić ubezpieczenie?

Minimalny okres, na jaki zawierana jest umowa zabezpieczenia, wynosi 5 lat. Co ważne, ubezpieczony jest chroniony do maksymalnie rocznicy umowy, która następuje po ukończeniu przez osobę ubezpieczoną 75. roku życia. Pamiętaj, że po zawarciu umowy, okres ubezpieczenia nie podlega zmianom. 

 • Kiedy ubezpieczenie zaczyna działać?

Ubezpieczenie chroni Cię od dnia wskazanego w polisie, pod warunkiem zapłaty pierwszej składki. Z kolei zawarcie umowy następuje z chwilą doręczenia umowy i zaakceptowania jej przez Ciebie. 

 • Co dzieje się, w razie śmierci ubezpieczonego?

W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie równe sumie ubezpieczenia (obowiązującej w dniu śmierci ubezpieczonego) jest wypłacane uposażonemu. Jeśli w momencie zdarzenia uposażony nie żyje lub nie został wskazany czy świadomie przyczynił się do śmierci ubezpieczonego, świadczenie przysługuje odpowiednio pozostałym uposażonym, jeżeli zostali wskazani lub uposażonemu zastępczemu, a jeśli te osoby nie zostały określone, to najbliżsi członkowie rodziny ubezpieczonego mogą liczyć na wypłatę świadczenia. Jeśli zabraknie i tych uprawnionych, należna kwota przypada spadkobiercom w proporcjonalnych częściach, w jakich dziedziczą oni po ubezpieczonym. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń

 • Ile wynosi minimalna suma ubezpieczenia?

Minimalna suma ubezpieczenia to 10 000 zł.

 • Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci pieniędzy? Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeśli śmierć ubezpieczonego jest skutkiem lub nastąpiła w związku z:
  • samobójstwem Ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia Umowy;
  • świadomym i dobrowolnym uczestnictwem Ubezpieczonego w Aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub Aktach terroru;
  • okolicznościami, o które Prudential pytał we wniosku o zawarcie lub w innych pismach przed zawarciem Umowy i które zostały podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli; niniejsze ograniczenie odpowiedzialności Prudential nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi po upływie 3 lat od dnia zawarcia Umowy. 
 • Co musisz zrobić, by otrzymać świadczenie i kiedy to nastąpi?

Jeśli chcesz otrzymać pieniądze z ubezpieczenia, musisz złożyć pisemny wniosek do Prudential. Należy dołączyć do niego wymagane dokumenty, które pozwolą ubezpieczycielowi oszacować, czy roszczenie jest zasadne. Następnie Prudential ma 7 dni na potwierdzenie otrzymania wniosku i prosi o ewentualne dokumenty mogące pomóc w rozpatrzeniu zgłoszenia. 

Ubezpieczyciel ma 30 dni na to, by wypłacić Ci świadczenia. Termin ten jest liczony od dnia otrzymania zawiadomienia. Prudential zastrzega jednak, że gdyby wyjaśnienie okoliczności było konieczne, a byłoby niemożliwe w przewidzianym okresie, ubezpieczyciel wypłaci pieniądze w ciągu 14 dni od ich wyjaśnienia. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące składki ubezpieczeniowej w Prudential

 • Ile wynosi składka minimalna?

Minimalna wysokość miesięczne składki wynosi 40 zł.  

 • Jak opłaca się składkę?

Składkę Ubezpieczający może opłacać w trybie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. 

 • Co stanie się, jeśli nie opłacisz składki w terminie?

Dostajesz dodatkowe 60 dni na jej opłacenie, a Twoja ochrona ubezpieczeniowa nadal trwa. Dostaniesz od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty składki w dodatkowym terminie; nie będzie on jednak krótszy niż 7 dni od otrzymania wezwania. Po tym dodatkowym okresie umowa główna oraz wszystkie umowy dodatkowe zostają rozwiązane. Skutkiem jest brak ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do wszystkich świadczeń. Bez ochrony zostają wszyscy, którzy byli ubezpieczeni (np. dzieci czy współmałżonka). 

 • Jakich zmian możesz dokonać w trakcie trwania umowy? W czasie trwania umowy masz możliwość dokonać zmian. Możesz wnioskować o:
  • zmianę trybu opłacania składek; 
  • dokupienie Umowy dodatkowej; 
  • podwyższenie lub obniżenie Sumy ubezpieczenia, które zawsze skutkuje zmianą wysokości składki; 
  • gwarantowane podwyższenie Sumy ubezpieczenia, które zawsze skutkuje zmianą wysokości składki, o ile prawo do niego zostało przyznane w momencie zawierania Umowy; 
  • zmianę Ubezpieczającego.
 • Czy można rozwiązać umowę? Umowa rozwiązuje się wtedy, gdy: 
  • Ubezpieczony umrze w Okresie ubezpieczenia; 
  • Umowa dobiegnie końca Okresu ubezpieczenia (data znajduje się na Polisie);
  • Ubezpieczający, pomimo wezwania, nie zapłaci składki w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty składki;
  • Ubezpieczający zdecyduje o odstąpieniu od Umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia; w przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu na piśmie termin ten uznaje się za zachowany, jeżeli oświadczenie Ubezpieczającego wpłynie do ubezpieczyciela przed jego upływem; 
  • Ubezpieczający wypowie Umowę, wtedy ochrona wygasa z upływem 30-dniowego okresu jej wypowiedzenia.
 • Jakie umowy dodatkowe można zawrzeć do umowy głównej?

Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową, możesz to zrobić, decydując się na podpisanie umów dodatkowych. Do wyboru masz 8 umów dodatkowych dla Ciebie i 3 umowy dla dziecka. Zapewnią one szeroką ochronę życia i zdrowia.

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Prudential Komfort Życia

W razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, która nastąpi nie później niż w ciągu 180 dni od daty tego wypadku, bliscy ubezpieczonego mogą liczyć na wypłatę świadczenia. Co ważne, minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat. Ubezpieczony może liczyć na ochronę maksymalnie do rocznicy umowy głównej następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 65. roku życia. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna 1 000 000 zł. 

Ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania

Ubezpieczony może liczyć na świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, które zapewni mu wsparcie finansowe. Ochroną może być objęta osoba, która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 61 lat. Czas trwania umowy to minimum 5 lat. Do poważnych zachorowań ubezpieczyciel zalicza m.in.: przeszczep narządów, stwardnienie rozsiane, zawał serca, udary, nowotwory złośliwe czy inne operacje. 

Kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania

Umowa obejmuje zdiagnozowanie lub wystąpienie u osoby ubezpieczonej jednego z poważnych zachorowań, który jest skutkiem choroby albo nieszczęśliwego wypadku (m.in. stwardnienie rozsiane, operacja zastawek serca, zawał serca, różnego rodzaju operacje, udar mózgu czy nowotwory złośliwe). W takim wypadku w ramach Prudential Komfort Życia ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek, co zagwarantuje ubezpieczonemu ochroną aż do końca trwania umowy. Umowę można zawrzeć na okres 5 lat; chroni ona ubezpieczonego nie dłużej niż do rocznicy umowy głównej następującej po ukończeniu przez niego 65. roku życia. 

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy w ramach Prudential Komfort Życia

Dzięki tej umowie, jeśli ubezpieczony znajdzie się w sytuacji, w której trwale i nieodwracalnie niezdolny będzie do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, może liczyć na pomoc w postaci świadczenia. Niezdolność musi trwać min. 180 dni i zgodnie z diagnozą medyczną będzie trwała co najmniej 12 miesięcy od chwili jej wystąpienia. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a maksymalna 2 000 000 zł.

Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy 

Ta umowa chroni Cię w sytuacji, w której będziesz niezdolny do wykonywania pracy. W tym momencie Prudential przejmie obowiązek opłacania składek, a ochrona ubezpieczeniowa nadal będzie Cię obejmować. Niezdolność musi mieć jednak charakter trwały i nieodwracalny, aby ubezpieczony mógł liczyć na opłacanie składek. 

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego inwalidztwa Prudential Komfort Życia

Dzięki tej polisie możesz liczyć na wypłatę świadczenia, które pozwoli Ci pokryć koszty rehabilitacji czy zakupu niezbędnych artykułów medycznych na wypadek poważnego inwalidztwa. Poważne inwalidztwo musi być wynikiem choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Umowę trzeba zawrzeć minimum na 5 lat. 

Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa 

W przypadku zdiagnozowania lub wystąpienia jednego z poważnych inwalidztw będących wynikiem choroby bądź nieszczęśliwego wypadku u ubezpieczonego, w ramach Prudential Komfort Życia ubezpieczyciel przejmie opłacanie składek, a w tym czasie ochrona ubezpieczeniowa nadal będzie obejmować osobę ubezpieczoną. Na liście poważnych inwalidztw znajduje się m.in. utrata słuchu, wzroku, ciężkie oparzenia, utrata kończyny czy ciężki uraz mózgu. 

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji Prudential Komfort Życia

Dzięki tej umowie dodatkowej możesz otrzymać wsparcie finansowe na wypadek pobytu w szpitalu lub w razie operacji. Świadczenie będzie przysługiwać ubezpieczonemu, jeśli przebywał w szpitalu minimum 4 kolejne dni. Ubezpieczenie obejmuje wiele rodzajów operacji, m.in. w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego, układu oddechowego, serca, jelit czy innych organów. Oba świadczenia obliczane są jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia — w zależności od długości pobytu w szpitalu czy rodzaju przeprowadzonej operacji. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 10 000 złotych, a maksymalna 50 000 złotych. 

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji

W razie niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji możesz liczyć na wsparcie finansowe, które pozwoli Ci zakupić niezbędny sprzęt medyczny czy opłacić rehabilitację. Niezdolność pociechy musi być skutkiem nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby. Dodatkowo powinna mieć trwały oraz nieodwracalny charakter; trwać nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni; powodować konieczność stałej opieki medycznej w domu, szpitalu lub innym ośrodku, który zajmuje się udzielaniem pomocy. 

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania dziecka 

Jeśli Twoje dziecko poważnie zachoruje, możesz liczyć na świadczenie, które pozwoli Ci opłacić koszty związane z opieką medyczną. Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, jeśli specjalista zdiagnozuje poważne zachorowanie w trakcie okresu ubezpieczenia. Lista chorób zawiera m.in. nowotwór złośliwy, utratę wzroku, zapalenie mózgu czy śpiączkę. 

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji 

W sytuacji, w której Twojemu dziecko spędzi pobyt w szpitalu lub przejdzie operację, możesz liczyć na dodatkowe zabezpieczenie. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, gdy pociecha przebywa w szpitalu przez minimum 4 dni z rzędu na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Zarówno świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, jak i z tytułu operacji obliczane jest jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający może liczyć na spore odszkodowanie za różnego rodzaju operacje przeprowadzone u dziecka (w zależności od rodzaju operacji, ubezpieczyciel wypłaci odpowiedni procent sumy ubezpieczenia. Są one podzielone na 5 klas, a najwyższa odpowiada 100% świadczenia).

Nie jesteś pewien, czy ubezpieczenie Pru (Prudential) to właściwa polisa dla Twojej rodziny? Sprawdź pozostałe oferty rodzinne w rankingu ubezpieczeń.

Mikolaj

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl. Tworzy treści poświęcone m.in. polisom na życie czy rodzinnym, a także poszczególnym produktom. Z wykształcenia historyk.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia