NATIONALE NEDERLANDEN OCHRONA JUTRA

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      NATIONALE NEDERLANDEN OCHRONA JUTRA
Szukasz ubezpieczenia na życie, które pozwala elastycznie dostosować zakres ochrony do Twoich potrzeb? Dowiedz się, jak działa Ochrona Jutra od Nationale Nederlanden i czy jest to polisa dla Ciebie.

Czy w ramach jednej polisy można ubezpieczyć siebie i bliskich na życie i zdrowie oraz gromadzić fundusze? Sprawdźmy, co oferuje ubezpieczenie Ochrona Jutra od Nationale Nederlanden i czy warto rozszerzyć ochronę w ramach umów dodatkowych. 

Jeśli chcesz w ramach jednej polisy korzystać z szeregu korzyści, warto pomyśleć o Ochronie Jutra. Możesz dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb — masz do wyboru wiele umów dodatkowych, a także możliwość gromadzenia oszczędności. Jeśli interesuje Cię rozbudowana polisa, która możesz poszerzyć o ochronę m.in. w razie poważnych wypadków czy zachorowań w momencie, w którym uznasz to za konieczne, dowiedz się, co oferuje Nationale-Nederlanden. 

Czym jest ubezpieczenie Ochrona Jutra od Nationale Nederlanden?

Ochrona Jutra jest indywidualnym ubezpieczeniem o charakterze ochronno-inwestycyjnym, które daje możliwość dobrowolnego gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Dzięki polisie zabezpieczysz swoich bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło, ponieważ będzie im przysługiwać świadczenie — wysokość wypłaty zależy do wybranej sumy ubezpieczenia. W ramach jednej polisy można objąć ochroną do 10 osób. Ubezpieczenie Ochrona Jutra od Nationale Nederlanden można dowolnie rozszerzać o umowy dodatkowe, w zależności od aktualnych potrzeb. 

Ubezpieczenie w pytaniach i odpowiedziach 

 • Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ochroną ubezpieczeniową może być objęta każda osoba, która ukończyła 1. rok życia i nie ukończyła 66. roku życia. 

 • Jak można objąć ochroną kolejną osobę?

Ochroną w ramach ubezpieczenia może być objętych maksymalnie 10 osób. Jeśli chcesz objąć ochroną osobę, następuje to na Twój wniosek, za jej zgodą. 

 • Gdzie i jak długo działa ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę. Minimalny czas, na jaki zawierana jest umowa podstawowa, wynosi 10 lat. Okresy, na jakie zawierany są umowy dodatkowe, są krótsze. 

Umowa wygasa:

 • z upływem okresu, na jaki została zawarta, 
 • z dniem wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego głównego; Umowa nie wygasa, jeżeli wskazałeś innego Ubezpieczonego głównego spośród Ubezpieczonych w terminie 30 dni od dnia wypłaty sumy ubezpieczenia, 
 • w rocznicę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przypadającą bezpośrednio po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego głównego 75 lat; Umowa nie wygasa, jeżeli wskazałeś innego Ubezpieczonego głównego spośród Ubezpieczonych w terminie co najmniej 15 dni przed tą rocznicą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
 • z dniem rezygnacji z obejmowania ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego głównego; Umowa nie wygasa, jeżeli wskazałeś innego Ubezpieczonego głównego spośród Ubezpieczonych,
 • jeżeli ochroną ubezpieczeniową nie jest już objęty żaden Ubezpieczony, 
 • w przypadku zmiany w Umowie, która spowodowała obniżenie Składki poniżej limitów wskazanych w Tabeli limitów i opłat; Umowa nie wygasa, jeżeli obniżenie to nastąpiło w wyniku śmierci Ubezpieczonego. 

Umowa zostaje rozwiązana, po uprzednim wezwaniu Właściciela polisy do zapłaty, po upływie 60 dni od dnia, w którym nie została wpłacona pierwsza zaległa Składka.

 • Czy umowa dodatkowa wygasa automatycznie?

Najpóźniej 30 dni przed zakończeniem umowy dodatkowej ubezpieczyciel może skontaktować się z Tobą w celu przedstawienia propozycji przedłużenia umowy i poinformuje o wysokości składki, która będzie obowiązywała w następnym okresie. Przedłużenie umowy nie nastąpi, jeśli ubezpieczyciel nie przekazał właścicielowi polisy propozycji dotyczącej przedłużenia umowy dodatkowej. 

Podstawowe informacje o polisie od Nationale Nederlanden Ochrona Jutra

 • Co można zmienić w trakcie ubezpieczenia?

W czasie trwania umowy ubezpieczenia możesz zmienić:

 • częstotliwość opłacania Składki, 
 • metodę opłacania Składki, 
 • wysokość Składki, z zachowaniem limitów minimalnej Składki, 
 • Sumy ubezpieczenia, z zachowaniem obowiązujących limitów, 
 • Właściciela polisy – oznacza to, że inna osoba przejmie Twoje prawa i obowiązki z tytułu Umowy, w tym przede wszystkim obowiązek opłacania Składki, 
 • osoby uposażone – jeśli jesteś także osobą ubezpieczoną. 

Masz możliwość dokonać zmiany również zakresu ochrony w swoim ubezpieczeniu – możesz wybierać spośród Umów dodatkowych zgodnie z Twoimi potrzebami i sytuacją życiową. Przykładowo, jeśli zdecydujesz się powiększyć rodzinę, to dziecko również będzie można objąć ochroną ubezpieczeniową. 

 • Ile wynosi składka?

Wysokość składki zależy od wieku każdej z ubezpieczonych osób, sum ubezpieczenia oraz okresu ubezpieczenia. Minimalna wysokość składki miesięcznej wynosi 150 zł, a minimalna suma ubezpieczenia 20 000 zł.

 • Czy składka może się zmienić?

Tak, składka może ulec zmianie w przypadku:

 • zawarcia, przedłużenia lub rozwiązania Umowy dodatkowej, 
 • objęcia ochroną ubezpieczeniową kolejnej osoby, 
 • wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu Ubezpieczonego albo jego śmierci, 
 • zmiany Sumy ubezpieczenia lub Sumy ubezpieczenia Umowy dodatkowej, 
 • wygaśnięcia Umowy dodatkowej, 
 • zmiany częstotliwości opłacania Składki, 
 • zmiany metody opłacania Składki na polecenie zapłaty albo rezygnacji z polecenia zapłaty na rzecz innej metody płatności.
 • Kiedy należy opłacić składkę?

Składkę za ubezpieczenie można opłacać w miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej częstotliwości, w zależności od tego, na jaką opcję zdecydujesz się podczas podpisywania umowy. 

 • Czy można podwyższyć lub obniżyć sumę ubezpieczenia?

Istnieje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia na Twój wniosek, który musi być zaakceptowany przez ubezpieczyciela. Sumę ubezpieczenia możesz obniżyć dopiero po 2 latach polisowych, licząc od dnia rozpoczęcia umowy. 

Wypłata świadczenia — najważniejsze informacje

 • Jak wygląda procedura wypłaty pieniędzy?

Po pierwsze – należy poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu. Aby pieniądze zostały wypłacone, potrzebne będą dokumenty:

 • kopia dowodu osobistego, paszportu lub inne urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
 • skrócony odpis aktu zgonu oraz zaświadczenie stwierdzającego przyczynę śmierci Ubezpieczonego wystawionego przez lekarza lub organy, które są do tego upoważnione,
 • inne dokumenty, o które może poprosić ubezpieczyciel niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden albo wysokości świadczenia.

Dokumenty należy dostarczyć w oryginałach, a jeśli nie jest to możliwe — kopiach potwierdzonych przez notariusza lub przedstawiciela Nationale-Nederlanden. 

W przypadku, gdy dostarczenie dokumentów jest utrudnione lub niemożliwe, ponieważ znajdują się one w instytucjach takich jak policja czy prokuratura, należy podać nazwę i adres organu, w którym znajdują się dokumenty.  

 • Kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze?

Wypłata następuje do 30 dni po otrzymaniu przez ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Gdyby jednak konieczne były wyjaśnienie okoliczności, które pozwolą ustalić odpowiedzialność Nationale-Nederlanden, ubezpieczyciel może wypłacić pieniądze w terminie 14 dni od dnia, gdy wyjaśnienie stało się możliwe. 

 • Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy?

Nationale-Nederlanden nie wypłaci pieniędzy wtedy, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem zaszło w wyniku:

 • działań wojennych, stanu wojennego, 
 • czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, aktach terroryzmu, rozruchach, zamieszkach, 
 • zdarzenia bezpośrednio związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość,
 • samobójstwa w okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 

Kto nie otrzyma pieniędzy z ubezpieczenia?

Wypłata świadczeń nie będzie realizowana również na rzecz lub w celu:

 • osoby występującej na liście sankcyjnej; 
 • osoby zamieszkałej w krajach o nie akceptowalnym poziomie ryzyka (kraje UHRC), a także na rzecz podmiotów prowadzących swą działalność lub też posiadający swą siedzibę w jednym z krajów UHRC; 
 • organów rządowych, władz publicznych lub też ich agend (w tym także ambasad) krajów UHRC (niezależenie od miejsca ich lokalizacji lub siedziby); 
 • osób lub podmiotów działających w imieniu i na rzecz organów rządowych krajów UHRC (niezależenie od miejsca ich lokalizacji lub siedziby); 
 • podmiotu, niezależnie od miejsca lokalizacji lub siedziby, należącego lub kontrolowanego pośrednio lub bezpośrednio przez jedną z osób lub podmiotów wymienionych w powyższych punktach; 
 • finansowania towarów lub usług pochodzących, sprowadzanych, przekazywanych, transportowanych, przeładowywanych do/z lub za pośrednictwem krajów UHRC (Syria, Sudan, Korea Północna, Iraz i Kuba).
 • Czy można objąć ochroną dziecko?

Tak, dziecko może być chronione w ramach ubezpieczenia po ukończeniu przez nie pierwszego roku życia. 

Jak zrezygnować z ubezpieczenia

 • Czy i jak można zrezygnować z ubezpieczenia?

Tak, można odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania polisy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, ten okres wynosi jedynie 7 dni. W takim przypadku możesz liczyć na zwrot wpłaconej składki. Po upływie tego czasu nadal możesz zrezygnować z ubezpieczenia — ubezpieczyciel zwróci Ci kwotę za okres, w którym nie udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

 • Co stanie się w przypadku śmierci ubezpieczonego?

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, na jakie opiewała suma ubezpieczenia. Jako ubezpieczony wyznaczasz uposażonych, którym przysługuje odpowiednia część sumy ubezpieczenia. Można kontynuować umowę po śmierci właściciela polisy, jeśli Ubezpieczony lub spadkobiercy zgłosi się do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni i wspólnie ustalą zasady kontynuacji umowy. Niestety nie ma takiej możliwości, jeśli właściciel polisy jest równocześnie ubezpieczonym i nie istnieją inne osoby objęte ochroną ubezpieczeniową. 

 • Kto może być uposażonym?

Możesz wskazać i w dowolnym czasie zmienić dane osoby uposażonej. Wystarczy przekazać oświadczenie do ubezpieczyciela. Jeśli nie określisz uposażonych, mogą oni nie nabyć prawa do wypłaty Twoich pieniędzy z chwilą Twojej śmierci. W przypadku nieokreślania kręgu tych osób lub w sytuacji, gdy wszyscy wyznaczeni uposażeni zmarli, pieniądze zostaną wypłacone Twojej rodzinie w następującej kolejności:

 • małżonek, 
 • dzieci, 
 • wnuki, 
 • rodzice, 
 • rodzeństwo, 
 • dzieci rodzeństwa. 

W praktyce oznacza to, że wszystkie środki w pierwszej kolejności otrzyma małżonek lub małżonka. Jeśli Twoja żona lub mąż nie żyje, kolejne w kolejce będą dzieci, które otrzymają równe kwoty itd. W przypadku wskazania więcej niż jednego uposażonego, każdy otrzyma wyznaczoną przez Ciebie część sumy ubezpieczenia. 

Umowy dodatkowe w polisie Nationale Nederlanden Ochrona Jutra

 • O jakie umowy dodatkowe można poszerzyć ubezpieczenie?

W ramach ubezpieczenia Nationale Nederlanden Ochrona Jutra możesz rozszerzyć ochronę również o wiele umów dodatkowych:

 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „Ona”
 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „On”
 • Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów
 • Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku
 • Pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby
 • Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku
 • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy
 • Przejęcie opłacania składek z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • „Miesięczna wypłata” na wypadek niezdolności do pracy
 • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała
 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka
 • Poważne zachorowania dziecka
 • Śmierć ubezpieczonego (rodzica)
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
 • Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych (IKZE)
 • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK)
 • Jak można zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Umowę można zawiązać u przedstawicieli Nationale-Nederlanden. Warto skontaktować się z agentem lub udać się do placówki. Umowa zawierana jest na podstawie Twojego wniosku — Nationale Nederlanden musi dokonać jego akceptacji, a Ty wnieść opłatę za pierwszą składkę. Umowę dodatkową można zawrzeć wraz z umową podstawową lub w czasie jej trwania. 

Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia