Dawniej Metlife, dziś NN Życie Gwarancja Jutra

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      Dawniej Metlife, dziś NN Życie Gwarancja Jutra

Zastanawiasz się, w jaki sposób połączyć ochronę życia z oszczędzaniem? A może chcesz zdecydować się na zabezpieczenie swojego zdrowia w razie poważnego zachorowania? Sprawdź, jak działa ubezpieczenie MetLife Gwarancja Jutra i dowiedz się, czy warto skorzystać z polisy.

Możesz chronić swoje życie i oszczędzać jednocześnie. Razem z ubezpieczeniem MetLife Gwarancja Jutra zabezpieczysz swoich bliskich na wypadek, gdy Cię zabraknie. Ponadto po zakończeniu umowy otrzymasz wysoką kwotę i dodatkowe świadczenie na dożycie w ramach bonusu.

Na czym polega ubezpieczenie MetLife Gwarancja Jutra?

Gwarancja Jutra jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego oraz trwałego inwalidztwa. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę wcześniej ustalonej kwoty po zakończeniu umowy, a także dodatkowy bonus w postaci świadczenia na dożycie. Co roku istnieje również możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, którą MetLife wypłaci po zakończeniu umowy. Gwarancja Jutra jest elastycznym ubezpieczeniem, które pozwala dostosować zakres ochrony do potrzeb ubezpieczającego. Polisę można poszerzyć o świadczenia medyczne w razie choroby czy ochronę powypadkową.  

Najczęściej zadawane pytania do ubezpieczenia

 • Kto może być ubezpieczonym?

Ochroną ubezpieczeniową można objąć osobę, która w dniu podpisania wniosku ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 61. roku życia. 

 • Na jak długo zawierana jest umowa?

Umowę z MetLife można zawrzeć na okres nie krótszy niż 10 i nie dłuższy niż 30 lat; ale maksymalnie do 75. roku życia ubezpieczonego. Datę wygaśnięcia wskazano w polisie. 

 • Kiedy umowa ubezpieczenia wygasa?

Umowa zawarta z MetLife wygasa:

 • w dniu śmierci Ubezpieczonego, 
 • gdy powstał obowiązek wypłaty świadczenia z tytułu Całkowitego i trwałego inwalidztwa, 
 • z datą wygaśnięcia Umowy podstawowej, 
 • z dniem zrealizowania automatycznego wykupu Umowy, 
 • z powodu nieopłacenia Składki, 
 • z dniem rozwiązania Umowy, 
 • z dniem doręczenia do ubezpieczalni skutecznego wniosku o wykup Umowy, 
 • z końcem okresu, za jaki została opłacona ostatnia Składka w przypadku otrzymania skutecznego wniosku Ubezpieczającego, który skutkuje obniżeniem Składki do poziomu poniżej limitu określonego w artykule Opłacanie składek w OWU, o czym MetLife poinformuje Ubezpieczającego przed dokonaniem zmiany. W przypadku, gdy Umowa uwzględnia Wartość wykupu, ubezpieczyciel wypłaci ją zgodnie z postanowieniami OWU zawartymi w artykule Wykup Umowy. 
 • Czy istnieje możliwość kontynuacji umowy po jej wygaśnięciu?

Nie, nie ma możliwości kontynuowania ani wznowienia ochrony ubezpieczeniowej po wygaśnięciu polisy. 

Suma ubezpieczenia Metlife Gwarancja Jutra — to powinieneś wiedzieć!

 • Ile wynosi minimalna suma ubezpieczenia?

Wartość minimalnej sumy ubezpieczenia to 20 000 zł.

 • Ile wynosi składka?

W zależności od wybranego wariantu ochrony ubezpieczeniowej wysokość składki będzie inna. Składki można opłacać w trybie miesięcznym lub rocznym. Minimalna składka za umowę podstawową oraz umowy dodatkowej wynosi 200 zł miesięcznie i 2400 zł rocznie. Umowa przewiduje indeksację składki, co oznacza również podwyższenie sumy ubezpieczenia.  

 • Czy wysokość składki może się zmienić?

Tak, wysokość składki zmienia się w przypadku wygaśnięcia którejkolwiek umowy dodatkowej na skutek: 

 • powstania obowiązku wypłaty świadczenia z tytułu Umowy dodatkowej;
 • wygaśnięcia Umowy dodatkowej z powodu wieku Ubezpieczonego/Współubezpieczonego wskazanego w OWU Umowy dodatkowej; 
 • śmierci Współubezpieczonego;
 • niezaakceptowania zmienionych warunków Umowy dodatkowej. (Musi upłynąć 5-letni okres ochrony). 
 • Czy możliwe jest zawieszenie składki?

Tak. Od drugiej rocznicy umowy ubezpieczający ma możliwość wnioskowania o zawieszenie opłacania składek. Może to nastąpić jednak pod warunkiem, że opłacił wszystkie należne składki do dnia złożenia takiego wniosku.

MetLife może, ale nie musi, zgodzić się na zawieszenie. Okres zawieszenie może wynieść maksymalnie 180 dni od dnia wymagalności ostatniej składki. Ubezpieczony nie traci w tym czasie ochrony ubezpieczeniowej. Po okresie zawieszenia Ubezpieczony musi uregulować wszystkich zaległe składki. 

 • Czy można przekształcić ubezpieczenie w bezskładkowe?

Tak, istnieje taka możliwość. Po przekształceniu umowy w ubezpieczenie bezskładkowe ubezpieczający zaprzestaje opłacania składek, a MetLife udziela ochrony ubezpieczeniowej z obniżoną sumą ubezpieczenia. Suma ta nie może być mniejsza niż minimalna suma ubezpieczenia bezskładkowego ustalona przez Towarzystwo.

Przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe jest nieodwracalne i powoduje wygaśnięcie umów dodatkowych. (Za wyjątkiem rachunku dodatkowego). Oznacza również wygaśnięcie prawa do udziału w zysku i dodatkowego świadczenia.

Wypłata świadczenia

 • Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie?

MetLife wypłaci jedno ze świadczeń wymienionych poniżej, którego obowiązek wypłaty powstał jako pierwszy: 

 • Ubezpieczonemu; Sumę ubezpieczenia na dożycie wraz z Dodatkowym świadczeniem, o ile przysługuje zgodnie z OWU,
 • Uposażonemu; Sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci, jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpi przed Datą wygaśnięcia Umowy podstawowej,
 • Ubezpieczonemu; SU na wypadek Całkowitego i trwałego inwalidztwa, jeśli w okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczony dozna Całkowitego i trwałego inwalidztwa.

Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?

 1. MetLife może nie wypłacić świadczenia w przypadku, gdy do śmierci ubezpieczonego doszło w wyniku samobójstwa popełnionego w okresie pierwszych dwóch lat od daty zawarcia umowy. W takim przypadku MetLife wypłaci spadkobiercom ubezpieczonego jedynie sumę zapłaconych składek z tytułu umowy podstawowej. Towarzystwo wypłaci ubezpieczającemu kwotę w sytuacji, gdy ubezpieczony jest osobą inną niż ubezpieczający.  Jeżeli samobójstwo ubezpieczonego nastąpi po upływie dwóch lat od daty zawarcia umowy, MetLife wypłaci uposażonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci. 
 1. W sytuacji, w której ubezpieczający, ubezpieczony lub współubezpieczony podadzą informacje niezgodne z prawdą lub zatają prawdę dotyczącą okoliczności, o które pytał ubezpieczyciel podczas zawierania umowy, a te okoliczności mają wpływ na przyczynę zgłoszonego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, MetLife będzie wolne od odpowiedzialności, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Po okresie trzech lat od daty zawarcia umowy ubezpieczyciel nie będzie mógł podnieść tego zarzutu. 
 1. Jeśli śmierci ubezpieczonego nastąpiła w wyniku czynnego udziału w działaniach wojennych, aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych, MetLife wypłaci świadczenie z tytułu umowy podstawowej jedynie do wysokości wartości wykupu. 
 1. W przypadku świadczeń z tytułu umowy podstawowej na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa ubezpieczonego ubezpieczyciel nie wypłaci środków w sytuacji, gdy inwalidztwo powstało w wyniku:
  • alkoholizmu bądź zespołu zależności alkoholowej; nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, leków innych niż te zażywane zgodnie z zaleceniem lekarza; substancji toksycznych, a także nieszczęśliwego wypadku, który wynika z pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem czynników wymienionych wyżej;
  • samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę ubezpieczonego. 

Dowiedz się, jak zgłosić zdarzenie w Metlife Gwarancja Jutra

Jeśli oczekujemy na wypłatę świadczenia, należy skontaktować się z MetLife przez jeden z możliwych kanałów komunikacji: 

 • on-line przez portal e-roszczenie: dostępny na stronie www.eroszczeniemetlife.pl, • elektronicznie na adres e-mail: roszczenia@metlife.pl, 
 • telefonicznie pod numerem: +48 22 523 50 70 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), 
 • pisemnie; wysyłając wniosek na adres siedziby Towarzystwa: MetLife TUnŻiR S.A., Dział Roszczeń, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, 
 • osobiście: w siedzibie Towarzystwa lub jego uprawnionym przedstawicielstwie.

Jak można rozwiązać umowę?

Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. Jeśli natomiast ubezpieczony jest przedsiębiorcą, ma na to 7 dni od daty jej zawarcia. Należy złożyć pisemny wniosek do MetLife. Jeśli ubezpieczony odstąpi od umowy, MetLife zwróci zapłaconą składkę, jednak potrąci jej część za okres objęty ochroną. 

Istnieje również możliwość rozwiązania umowy na wniosek ubezpieczonego. W dowolnym momencie możesz wypowiedzieć umowę przez przysłanie do MetLife pisemnego wniosku. Jeśli umowa nie posiada wartości wykupu, rozwiązanie następuje z końcem okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka i skutkuje wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. 

W przypadku wypowiedzenia umowy po pierwszej rocznicy umowy MetLife wypłaci ubezpieczającemu wartość wykupu. (Jeśli opłacił on wszystkie składki do tej rocznicy). Wartości wykupu na każdą rocznicę TU określiło w umowie. 

Ostatnią sytuację jest rozwiązanie umowy w przypadku nieopłacenie składki. Licząc od drugiej należnej składki, ubezpieczającemu, który nie opłaci składki w przewidzianym terminie, przysługuje dodatkowe, 60-dniowe przedłużenie terminu płatności, który liczony jest od terminu wymagalności składki. 

Jeśli nie opłacisz składki w terminie, ubezpieczyciel odezwie się do Ciebie i przypomni o należności oraz pouczy o skutkach nieopłacenia. W przypadku, gdy rachunek dodatkowy jest częścią umowy i zgromadzone na nim środki wystarczają do pokrycia składki, to z upływem czasu przedłużenia zapłaty, składki zostanie potrącona automatycznie. 

Jeżeli nie opłacisz składki:

 • umowa automatycznie przekształci się na bezskładkową, jeżeli umowa posiada wartość wykupu oraz suma ubezpieczenia po zamianie będzie większa lub równa minimalnej sumie ubezpieczenia bezskładkowego, ustalonej przez Towarzystwo,
 • dokonany zostanie automatyczny wykup umowy, jeżeli umowa posiada wartość wykupu, ale suma ubezpieczenia bezskładkowego byłaby niższa niż minimalna suma ubezpieczenia bezskładkowego, ustalona przez Towarzystwo. Umowa wygaśnie; automatyczny wykup umowy zostanie dokonany z upływem okresu prolongaty. Wówczas Towarzystwo wypłaci ubezpieczającemu wartość wykupu naliczoną na dzień wygaśnięcia Umowy, 
 • umowa wygaśnie wraz z upływem okresu przedłużenia, lecz nie wcześniej niż dnia następnego po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez ubezpieczonego, jeśli umowa nie spełnia żadnego z warunków opisanych w punktach powyżej.

Jakie umowy dodatkowe można zawrzeć?

Gwarancja Jutra to elastyczne ubezpieczenie, które daje możliwość poszerzenie ochrony o umowy dodatkowe. Umowy można zawrzeć zazwyczaj na 5-letni okres, z automatycznym przedłużeniem kolejnych 5-letnich okresów. (Wysokość składki za kolejne okresy może ulec zmianie). Ubezpieczony może zdecydować się na:

 1. Pobyt w szpitalu 

Wypłatę ubezpieczony otrzyma za każdy dzień, który spędził w szpitalu, jeśli pobyt trwał minimum 4 dni. MetLife dodatkowo wypłaci świadczenie w przypadku pobytu na oddziale intensywnej terapii, a także świadczenie lekowe, rehabilitacyjne oraz operacyjne. 

 1. Wsparcie w chorobie

MetLife wypłaci pieniądze w sytuacji, w której u ubezpieczonego lekarz zdiagnozuje poważną chorobę lub wtedy, gdy operacja będzie nieunikniona. Ubezpieczyciel umożliwia także konsultacje u wybranych specjalistów oraz całkodobową infolinię. 

 1. Diagnoza nowotworu 

MetLife zobowiązuje się do wypłaty środków zaraz po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego oraz nowotworu przedinwazyjnego. Istnieje możliwość skorzystania w ramach umowy z drugiej opinii medycznej; można skonsultować diagnozę oraz metody leczenia z lekarzem specjalistą, współpracującym z WorldCare w USA. 

 1. Konsultacja Medyczna 

Dzięki opinii drugiego specjalisty możesz skonsultować postawioną diagnozę i metody leczenia. Doświadczeni specjaliści, którzy współpracują z WorldCare w USA, pomogą wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Ubezpieczony i Współubezpieczony mogą uzyskać maksymalnie dwie konsultacje medyczne w każdym roku trwania Umowy. Przy czym mogą skorzystać maksymalnie z sześciu konsultacji w całym okresie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Umowa dodatkowa jest zawarta na czas, za który Ubezpieczający opłaci składkę; zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy.

 1. Ochrona bez Zmian

W ramach MetLife Gwarancja Jutra zajmie się opłacaniem składek za umowę na okres do 2 lat w przypadku poważnej choroby. Jest to:  nowotwór złośliwy, operacja aorty,  operacja pomostowania aortalno-wieńcowego, operacja zastawek serca, udar mózgu, świeży zawał mięśnia sercowego, angioplastyka naczyń wieńcowych.

Ubezpieczenie wypadkowe do polisy Metlife Gwarancja Jutra

 1. Uszkodzenie Ciała po Wypadku 

MetLife Gwarancja Jutra zapewnia świadczenie w przypadku poważnych i drobnych uszkodzeń ciała ubezpieczonego, które powstały w wyniku wypadku. Są to: skręcenia, zwichnięcia, złamania, oparzenia i odmrożenia od II stopnia oraz rany zaopatrzone chirurgicznie.

Masz również możliwość skorzystania z usług assistance przy sumie ubezpieczenia 50 000 złotych i więcej. Możesz liczyć na pokrycie kosztów rehabilitacji czy pomoc w zorganizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego. 

 1. Ochrona na Wszelki Wypadek 

W ramach MetLife Gwarancja Jutra możesz liczyć na wypłatę pieniędzy, jeśli dojdzie do wypadku, wskutek którego dojdzie do trwałego uszkodzenia ciała, powodującego co najmniej 1% inwalidztwo. Jeśli inwalidztwo sięgnie min. 50% na skutek wypadku, ubezpieczyciel dodatkowo będzie wypłacał Ci comiesięczne świadczenie. 

Pozostałe dodatki do polisy

 1. Renta dla Bliskich 

Jeśli Ciebie zabraknie, ubezpieczyciel zapewni Twoim bliskim finansowe wsparcie w postaci comiesięcznego świadczenia. Dla uposażonego, który nie skończy 26. roku życia i straci oboje rodziców, MetLife wypłaci dodatkową, jednorazową wypłatę. 

 1. Bezpieczne Dziecko Premium 

MetLife gwarantuje wsparcie finansowe po wypadku i chorobie pociechy. Ubezpieczyciel podwoi świadczenie, jeśli wypadek powodujący złamanie, oparzenie lub inwalidztwo będzie miał miejsce w lipcu lub sierpniu. Rodzic czy opiekun mogą zdecydować się także na poszerzenie ochrony o usługi assistance. Zapewnią one dziecku szybki powrót do zdrowia po wypadku. 

 1. Ochrona Życia 

MetLife Gwarancja Jutra zapewnia w przypadku śmierci odpowiednio Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego świadczenie w  wysokości sumy ubezpieczenia z tego tytułu Uposażonemu Ubezpieczonego lub Uposażonemu Współubezpieczonego. 

 1. Podwójna Ochrona 

Dzięki tej polisie zabezpieczysz swoich bliskich na wypadek, gdyby zabrakło Cię wskutek nieszczęśliwego wypadku. W przypadku wypadku komunikacyjnego, mogą oni liczyć na dodatkowe świadczenie. 

 1. Rachunek dodatkowy 

Dzięki tej umowie możesz inwestować kapitał i gromadzić środki dzięki ubezpieczeniowym Funduszom Kapitałowym. MetLife zapewnia darmowe prowadzenie rachunku bez zobowiązań w zakresie wpłat oraz wypłat. Musisz jednak pamiętać, że takie narzędzie finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia