Dawniej Metlife, dziś NN Życie Bezpieczne Dziecko

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      Dawniej Metlife, dziś NN Życie Bezpieczne Dziecko
Chcesz zapewnić dziecku kompleksową ochronę? Pomyśl o MetLife Bezpieczne dziecko, czyli polisie, która chroni Twoją pociechę 24 h na dobę, niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

Ubezpieczenie, które chroni Twoje dziecko przez 24/h na dobę na całym świecie? Pomyśl o polisie MetLife Bezpieczne Dziecko, która zapewnia ochronę pociechy w razie poważnego zachorowania, inwalidztwa wskutek wypadku czy złamań, oparzeń. Prześwietlamy, co kryje się w ofercie MetLife. 

Dziecko wymaga specjalnej ochrony – w czasie wypraw i niezliczonych przygód może być narażone na niebezpieczeństwo. Warto wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu swojej pociechy, by nie martwić się ewentualnymi kosztami. 

MetLife Bezpieczne Dziecko — co gwarantuje ubezpieczenie?

W ramach polisy możesz liczyć na pomoc w razie groźnej choroby dziecka, trwałego inwalidztwa czy złamania lub oparzenia  z powodu wypadku. MetLife Bezpieczne Dziecko zapewni Ci także wsparcie finansowe w razie pobytu Twojej pociechy w szpitalu; operacji z powodu wypadku czy choroby.

Ubezpieczyciel zajmie się organizacją oraz pokryciem kosztów konsultacji medycznych u lekarzy 10 specjalizacji, także badań diagnostycznych; w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG, USA czy zabiegów ambulatoryjnych. Ubezpieczenie obejmuje także rehabilitację i korepetycje. Warto pamiętać, że ochrona ważna jest na całym świecie przez 24 h na dobę. 

Ubezpieczenie MetLife Bezpieczne Dziecko w pytaniach i odpowiedziach

 • Kto może być ubezpieczony?

Ochroną ubezpieczeniową może być objęty ubezpieczony, który w dacie zawarcia umowy nie ukończył 16. roku życia. Dodatkowo opcjonalnie w ramach umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa NW Ubezpieczającego w pakiecie dla Dziecka objęty może zostać ochroną także Ubezpieczający, który w dacie zawarcia umowy dodatkowej ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 71. roku życia

 • Co stanie się w przypadku śmierci ubezpieczonego?

MetLife wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszone o wymagalne wierzytelności, które wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia uposażonemu. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma osoby Uposażonego, świadczenie na wypadek śmierci należne z tytułu Umowy przypada osobom stanowiącym krąg spadkobierców ustawowych Ubezpieczonego

 • Jak zawrzeć umowę?

Aby zawrzeć umowę, MetLife musi otrzymać oraz zaakceptować podpisany przez ubezpieczającego wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający musi również przedstawić wszystkie wymagane przez MetLife dokumenty oraz zapłacić pierwszą składkę. 

 • Od kiedy polisa chroni ubezpieczonego?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wejścia w życie umowy, co nie jest jednoznaczne z datą zawarcia umowy. 

 • Co stanie się w razie śmierci ubezpieczającego?

W przypadku śmierci Ubezpieczającego, będącego inną osobą niż Ubezpieczony, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy przechodzą na jego spadkobierców. 

 • Czy można zmienić umowę w czasie jej trwania?

Tak, ubezpieczający może zmienić umowę, doręczając MetLife pisemny wniosek. Jednak najpóźniej może to nastąpić 60 dni przed rocznicą umowy. Towarzystwo musi wyrazić zgodę, a ubezpieczający opłaca związaną z tym składkę w wyznaczonym terminie. Ubezpieczający może dokonać zmiany w umowie, na przykład rozszerzając ochronę ubezpieczeniową poprzez dokupienie umowy dodatkowej.  

Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat składki ubezpieczenia

 • Jak wygląda opłacanie składki?

Wysokość składki zależy od zakresu ochrony, okresu ubezpieczenia, wyłączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności, a także wyniku indywidualnej oceny poziomu ryzyka ubezpieczeniowego osoby, która ma zostać objęta ochroną (w tym wieku) czy opłat, kosztów zawarcia oraz obsługi umowy. 

Składkę można opłacać w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym bądź miesięcznym w zależności od tego, jak ustalą to strony. W trakcie umowy można zmienić sposób zapłaty — wystarczy, że złożysz wniosek i otrzymasz zgodę MetLife. 

 • Co stanie się, gdy nie opłacisz składki?

Licząc od drugiej należnej składki, ubezpieczającemu, który nie opłaci składki w terminie jej wymagalności, przysługuje dodatkowa 30-dniowa prolongata terminu płatności (okres karencji). Ubezpieczyciel liczy prolongatę od terminu wymagalności składki. W razie nieopłacenia przez ubezpieczającego składki w terminie jej wymagalności MetLife wezwie ubezpieczającego do opłacenia składki i poinformuje o skutkach jej nieopłacenia.

Nieopłacenie składki skutkuje wygaśnięciem umowy i ochrony ubezpieczeniowej z upływem okresu karencji, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

Jak uzyskać pieniądze z ubezpieczenia?

 • Jak wygląda zgłoszenie roszczenia?

Aby otrzymać wypłatę świadczenia, należy zwrócić się bezpośrednio do MetLife. Można to zrobić:

 • on-line – poprzez portal e-roszczenie (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Towarzystwa); 
 • pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail z opisem zdarzenia na adres: roszczenia@metlife.pl;
 • telefonicznie – dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji – tel. +48 22 523 50 70 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora); 
 • korespondencyjnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres: Departament Roszczeń MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa (formularze te są dostępne także na stronie internetowej Towarzystwa); 
 • osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A. przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym przedstawicielstwie Towarzystwa na terenie całego kraju. 

Konieczne jest przedłożenie Towarzystwu dokumentów:

 • odpisu skróconego aktu zgonu (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie),
 • wniosku o wypłatę świadczenia – na formularzu Towarzystwa lub w formie pisemnego wniosku zawierającego dane wskazane na formularzu Towarzystwa, 
 • kopii zaświadczenia stwierdzającego przyczynę zgonu Ubezpieczonego lub kopii statystycznej karty zgonu, lub  jakiegokolwiek dokumentu medycznego potwierdzającego przyczynę zgonu, w tym wynik sekcji zwłok, jeżeli była ona przeprowadzona, 
 • kopii dokumentu tożsamości każdej osoby uprawnionej do świadczenia potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez upoważnioną osobę w biurze głównym Towarzystwa albo jego uprawnionym przedstawicielstwie.
 • Co zrobić, jeśli zdarzenie miało miejsce za granicą?

Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce poza granicami Rzeczypospolitej, osoba, która zgłasza roszczenie, jest zobowiązana do przedstawienia kopii dokumentacji tego zdarzenia oraz jego okoliczności przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

 • Jaki czas na spełnienie świadczenia ma ubezpieczyciel?

W ramach MetLife Bezpieczne Dziecko możesz liczyć na świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby jednak wyjaśnienie okoliczności, które konieczne są do ustalenia odpowiedzialności MetLife, a także wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w powyższym terminie, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 

Dodatkowe informacje o polisie

 • Kto może być uposażonym?

Uposażonego wskazuje ubezpieczony lub jego opiekun prawny, jeżeli ubezpieczony nie ukończył 18. roku życia. Uposażonym może dowolna osoba. Ubezpieczony ma prawo do wskazania oraz zmiany uposażonego – wystarczy doręczyć MetLife pisemne oświadczenie. 

 • Czy świadczenie podlega opodatkowaniu?

Nie, w przypadku świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego, nie podlega ono podatkowi od spadków i darowizn. 

 • Kiedy MetLife nie wypłaci świadczenia?

Istnieją sytuacje, które powodują, że ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty świadczenia. 

W przypadku, gdy ubezpieczający i ubezpieczony podali dane, które są niezgodne z prawdą lub zataili prawdę, o które pytał MetLife podczas zawierania umowy i mają one wpływ na zgłoszone zdarzenie ubezpieczeniowe, Towarzystwo może być w takim wypadku wolne od odpowiedzialności, jednak z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Co istotne, MetLife nie może się powołać na ten zarzut po upływie 3 lat od daty zawarcia umowy. 

Inną okolicznością mogącą ograniczyć odpowiedzialność ubezpieczyciela jest sytuacja, w której śmierć ubezpieczonego nastąpiła w czasie wojny; gdy Ubezpieczony służył w lądowych, powietrznych lub morskich siłach zbrojnych; wstąpił lub został powołany do służby wojskowej albo do oddziałów pomocniczych bądź cywilnych działających w strukturach armii.

W takim przypadku MetLife wypłaci spadkobiercom jedynie sumę zapłaconych składek za ochronę z tytułu śmierci ubezpieczonego, pomniejszając ją o wymagalne wierzytelności, które wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, licząc od dnia rozpoczęcia ograniczenia odpowiedzialności. 

Szczegóły dotyczące umowy Metlife Bezpieczne Dziecko

 • Kiedy umowa wygasa?

Ubezpieczający może zrezygnować z umowy w dowolnym czasie trwania umowy. Skutkuje to wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. 

Możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia; jeśli jesteś przedsiębiorcą, okres ten ubezpieczyciel skrócił do 7 dni. Aby odstąpić od umowy, musisz doręczyć MetLife pisemny wniosek. Możesz liczyć na zwrot zapłaconej składki. Warto jednak pamiętać, że kwota może być potrącona o część składki za okres, w którym Towarzystwo udzieliło ochrony ubezpieczeniowej. Na zwrot trzeba czekać 30 dni od daty, w której MetLife otrzymał pisemne oświadczenie. 

Masz prawo w dowolnym czasie obowiązywania umowy wypowiedzieć ją. Wówczas również należy doręczyć Towarzystwu pisemny wniosek, a rozwiązanie jest skuteczne z końcem okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka. 

Umowa wygasa w każdym z następujących przypadków: 

 • w dniu śmierci Ubezpieczonego lub 
 • z dniem rozwiązania Umowy 
 • nieopłacenia składki, lub
 • w rocznicę Umowy następującą bezpośrednio po 21. urodzinach Ubezpieczonego.
 • Co stanie się, jeśli nie stać Cię na opłacenie składki?

W sytuacji gdy nie stać Cię na opłacenie składki możesz skorzystać z możliwości zmiany częstotliwości opłacania składki. Dostępne są warianty: półroczny, kwartalny lub miesięczny, które pozwalają na równomierne rozłożenie płatności w czasie.

Aby skorzystać z tej możliwości, musisz skontaktować się z pośrednikiem ubezpieczeniowym, bądź z biurem głównym Towarzystwa lub z jego uprawnionym przedstawicielstwem. Wówczas MetLife wyjaśni, jak dopełnić wszelkich formalności.

 • Czy można zawrzeć umowy dodatkowe?

Tak, istnieje możliwość poszerzenia ochrony o dodatkowe umowy. 

Ubezpieczenie Dziecka od następstw NW lub choroby 

W ramach tej umowy możesz liczyć na ochronę swojej pociechy w razie trwałego inwalidztwa; hospitalizacji; złamania i oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz poważnego zachorowania. Groźna choroba ubezpieczonego to zgodnie z warunkami umowy m.in. choroba nowotworowa, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych; padaczka, paraliż czy utrata wzroku. 

Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa NW Ubezpieczającego w pakiecie dla Dziecka 

Możesz również zabezpieczyć swoje dziecko na wypadek, gdyby coś stało się Tobie. W razie Twojej śmierci lub w przypadku całkowitego oraz trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Twoje dziecko otrzyma finansowe wsparcie. Jeśli Cię zabraknie lub staniesz się inwalidą, MetLife będzie płacić mu comiesięczne świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszonej o wymagalne wierzytelności, które wynikają z zapisów umowy. 

Powypadkowy Pakiet Medyczny/Asystent Rodzica 

W ramach tej umowy dodatkowej możesz zapewnić swojemu dziecko dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w razie poważnego nieszczęśliwego wypadku, a także badań laboratoryjnych, zabiegów ambulatoryjnych czy rehabilitacji. W ramach umowy dziecko ma zapewnioną również pomoc opiekuńczą – ubezpieczyciel organizuje korepetycje czy pomoc w opiece nad dzieckiem. 

Szukasz czegoś więcej? Sprawdź Ranking Ubezpieczeń Rodzinnych i znajdź najlepszą polisę!

Mikolaj

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl. Tworzy treści poświęcone m.in. polisom na życie czy rodzinnym, a także poszczególnym produktom. Z wykształcenia historyk.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia