Generali ProFamilia

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      Generali ProFamilia
Szukasz kompleksowego ubezpieczenia dla całej rodziny? Dowiedz się, czym jest polisa Generali ProFamilia i czy warto ją kupić.

Generali jest obecne w Polsce już ponad dwudziestu lat i wywalczyło sobie silną, stabilną pozycję. Może się poszczycić kilkuprocentowym udziałem w rynku, co oznacza, że plasuje się blisko czołówki krajowych graczy. Ubezpieczenia dla całych rodzin to jeden z najważniejszych produktów, jakich oczekują konsumenci – właśnie moment ich zakładania jest tym, w którym najczęściej nabywamy jakiekolwiek dobrowolne polisy. Sprawdźmy więc, co znajdziemy w propozycji Generali ProFamilia.

Generali ProFamilia w skrócie:

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę? Mając ukończone 15 lat.
 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie? Umowę podstawową na czas nieokreślony, rozszerzenia na rok.
 • Do jakiego wieku maksymalnie chroni polisa? Do rocznicy polisy poprzedzającej 70 rok życia
 • Kto jest Uposażonym (dowolna osoba, czy dziecko)? Dowolna osoba.
 • Czy polisa podstawowa chroni ubezpieczonego tylko na życie? Tak.
 • Jakie są umowy dodatkowe dla głównego ubezpieczonego? Obejmują śmierć na skutek wypadków, zdrowotne skutki wypadków i chorób, zdrowie dziecka – szczegóły niżej!
 • Czy polisa podstawowa chroni rodzinę? Nie. 
 • Czy można zbierać pieniądze na polisie? Czy zbiera się je, inwestując w Fundusze Kapitałowe, czy bez ryzyka? ProFamilia pozwala na grodzenie środków na przyszłość. Mamy do wyboru szereg opcji o różnym stopniu ryzyka.

Ubezpieczenie Generali ProFamilia to kompleksowy produkt ochronno-inwestycyjny 

Polisa Generali ProFamilia to zmodyfikowany produkt wcześniej występujący pod nazwą Plan Zabezpieczenia Długoterminowych Potrzeb Rodziny. W zasadzie jest więc dostępny na rynku już od wielu lat, choć w międzyczasie istotnie zmieniła się jego konstrukcja, oferując szeroki zakres i pozwalając na indywidualny dobór rozszerzeń. Dawna jego nazwa dobrze wskazywała nam charakter tego produktu – długofalowe inwestowanie środków na przyszłość (w tym w ramach IKZE bądź IKE) to jedna z funkcjonalności tego produktu, w dodatku, istotnie, skorzystać na nim może cała rodzina. Przyjrzyjmy mu się więc bliżej. 

Dla kogo jest Generali ProFamilia?

Produkt dostępny jest już dla ubezpieczonych w wieku 15 lat; możemy zawrzeć umowę (na czas nieokreślony) póki nie ukończymy 70 lat. Polisa Generali ProFamilia pozwala na wskazanie jednego lub więcej uposażonych – nie precyzuje się, kto może pełnić taką rolę. Nie przewidziano możliwości rozciągnięcia ochrony na małżonka bądź innego partnera. Wyłączenia odpowiedzialności w podstawowym ubezpieczeniu na życie dotyczą: wojny, działań wojennych, stanu wojennego, uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach, rozruchach, a także – w okresie dwóch lat – samobójstwa.

Budujemy swoją indywidualną polisę

Umowa ta jest bazą dla pozostałych elementów polisy. Do najważniejszych należą rzecz jasna inwestycje w instrumenty finansowe. Możemy lokować swoje pieniądze m.in. w:

 • obligacjach skarbu państwa, 
 • obligacjach samorządów,
 • innych papierach dłużnych,
 • akcjach,
 • depozytach bankowych,
 • listach zastawnych. 

Są to więc propozycje o rozmaitym stopniu ryzyka – wyboru nie należy dokonywać nie dysponując podstawową choćby wiedzą w zakresie inwestowania. 

Przyjrzyjmy się bliżej rozszerzeniom ochronnym w Generali ProFamilia, których do wyboru mamy kilka, co pozwala nam na lepsze zabezpieczenie najbliższych na wypadek naszej śmierci, ale także łatwiejsze poradzenie sobie ze skutkami wypadków i kłopotów zdrowotnych.

Generali ProFamilia może być rozbudowana o następujące rozszerzenia wypadkowe:

 • Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

Tę umowę możemy zawrzeć, podobnie jak główną, mając minimum 15 lat i nieukończone 70, przy czym przestanie ona obowiązywać przed rocznicą polisy poprzedzającą nasze 70 urodziny. Wyłączenia odpowiedzialności w tym rozszerzeniu dotyczą: wojny, stanu wojennego, aktów terroru, przemocy, zamieszek, rozruchów, niedorozwoju umysłowego, zaburzeń psychicznych, znajdowania się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, usiłowania lub popełnienia przestępstwa, próby samobójczej, samookaleczenia, wypadku lotniczego (chyba że w ramach licencjonowanych przewozów), prowadzenia pojazdów bez uprawnień, uprawiania niebezpiecznych sportów.

 • Śmierć w wyniku Wypadku komunikacyjnego

Możliwości zawarcia umowy są takie same jak poprzedniej, te same są także wyłączenia odpowiedzialności. Maksymalna suma 800 000

 • Trwałe inwalidztwo w wyniku Nieszczęśliwego wypadku.

Możliwości zawarcia umowy są takie same jak poprzedniej, te same są także wyłączenia odpowiedzialności. Wypadek rzecz jasna musi mieć miejsce w okresie udzielania ochrony, do samo dotyczy powstania inwalidztwa, przy czym musi ono nastąpić nie później niż 180 dni od wypadku, a także trzeba wykazać związek przyczynowy. Suma świadczeń wypłaconych w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć wysokości sumy ubezpieczenia. 

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

Tę umowę zawieramy od wieku 15 lat, zanim skończymy 65. Trwa ona rok i ulega automatycznemu przedłużeniu, jeśli nie wyrazimy innej woli. Wyłączenia odpowiedzialności są takie same jak w poprzednich produktach. Maksymalny procent trwałego uszczerbku nie może przekroczyć 100 %. Podobnie jak poprzednio – uszczerbek musi nastąpić w ciągu 180 dni od wypadku, a jedno i drugie musi mieć miejsce w trakcie trwania ochrony. 

W Generali ubezpieczysz się na wypadek choroby

 • Poważne zachorowanie

Tę umowę zawieramy od wieku 15 lat, zanim skończymy 67, kończy się przed ukończeniem tego wieku. Trwa ona rok i ulega automatycznemu przedłużeniu. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 800 tys. zł.

Wyłączenia odpowiedzialności, poza tymi wspólnymi dla poprzednich rozszerzeń, dotyczą także ADIS/zarażenia się HIV (chyba że jest to przedmiotem ubezpieczenia). Ponadto TU nie bierze odpowiedzialności za zachorowania zdiagnozowane lub leczone przed rozpoczęciem ochrony i oraz inne będące ich skutkiem. Świadczenie może wynosić 50 lub 100% sumy ubezpieczenia, zależnie od stopnia zaawansowania choroby. Katalog przypadków sporządzony jest w wariancie podstawowym i rozszerzonym. 

 • Poważna operacja

Tę umowę zawieramy od wieku 15 lat, zanim skończymy 67, kończy się także przed ukończeniem tego wieku. Trwa rok i jest przedłużana. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50 tys. zł. Przez pierwsze 90 dni ochrona obejmuje wyłącznie operacje przeprowadzane na skutek wypadku. Świadczenie stanowi procent SU zgodnie z katalogiem operacji załączonym w OWUD. Limit wypłat w roku polisowym jest równy SU.

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą okoliczności wspólnych dla większości rozszerzeń, a więc: wojny, stanu wojennego, aktów terroru, przemocy, zamieszek, rozruchów, niedorozwoju umysłowego, zaburzeń psychicznych, znajdowania się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, usiłowania lub popełnienia przestępstwa, próby samobójczej, samookaleczenia, wypadku lotniczego (chyba że w ramach licencjonowanych przewozów), prowadzenia pojazdów bez uprawnień, uprawiania niebezpiecznych sportów, wad wrodzonych, ADIS/zarażenia się HIV.

Wyłączone są ponadto operacje: plastyczne – chyba że służą usuwaniu skutków wypadku, związane z ciążą i porodem – chyba że zdiagnozowano komplikacje bądź poród miał patologiczny przebieg, związane ze zmianą płci, leczeniem niepłodności, leczeniem dentystycznym – chyba że służą usuwaniu skutków wypadku, pobraniem narządów, leczeniem uzależnień. Ochrona nie dotyczy też operacji, o których postanowiono bądź zostały zlecone przed zawarciem umowy, a także będących skutkiem problemów zdrowotnych rozpoznanych lub leczonych wcześniej. 

Dostępne są również pakiety na wypadek hospitalizaji

 • Rehabilitacja w wyniku Pobytu w szpitalu

Tę umowę zawieramy od wieku 15 lat, zanim skończymy 65. Trwa ona rok i ulega automatycznemu przedłużeniu. Suma ubezpieczenia wynosi 2,5 tys. i jest stała. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą tych samych okoliczności, co w poprzednich rozszerzeniach, a ponadto: pobytu w placówce rehabilitacyjnej (nocleg, wyżywienie), zakupu sprzętu, zabiegów zaleconych przed rozpoczęciem ochrony. Łączne świadczenie nie przekracza sumy ubezpieczenie. 

 • Zabiegi specjalistyczne

Tę umowę (roczną przedłużaną) możemy zawrzeć pod warunkiem, że posiadamy rozszerzenie od poważnej operacji. Od wieku 15 lat, zanim skończymy 67, kończy się także przed ukończeniem tego wieku. Suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł. Przez pierwsze 90 dni ochrona obejmuje wyłącznie zabiegi przeprowadzane na skutek wypadku.

Wyłączenia odpowiedzialności poza okolicznościami wspólnymi dla większości rozszerzeń (nie wymieniono jednak skutków zakażenia HIV) obejmują także: operacje plastyczne – chyba, że służą usuwaniu skutków wypadku – oraz te, o których postanowiono bądź zostały zlecone przed zawarciem umowy, a także będących skutkiem problemów zdrowotnych rozpoznanych lub leczonych wcześniej. 

 • Pobyt w szpitalu.

Podobnie jak poprzednie umowy, tę można nabyć, mając minimum lat 15 i mniej niż 67, do tego wieku też może obowiązywać, jest roczna i przedłużana. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 30 tys. zł. Przez pierwsze 90 dni ochrona obejmuje wyłącznie pobyt w szpitalu na skutek wypadku. Limit wypłat wynosi 100 dni w szpitalu na rok polisowy.

Wyłączenia odpowiedzialności poza okolicznościami wspólnymi dla większości rozszerzeń obejmują: operacje plastyczne – chyba że służą usuwaniu skutków wypadku, rutynowe badania, rehabilitacje – chyba że służą usuwaniu skutków wypadku, związane z ciążą i porodem – chyba że zdiagnozowano komplikacje bądź poród miał patologiczny przebieg, leczeniem dentystycznym – chyba że służą usuwaniu skutków wypadku, pobraniem narządów, leczeniem uzależnień, pobraniem narządów lub tkanek do przeszczepu, oraz te, o których postanowiono bądź zostały zlecone przed zawarciem umowy, a także będących skutkiem problemów zdrowotnych rozpoznanych lub leczonych wcześniej.

Generali Profamilia zapewnia pomoc w trudnej sytuacji

 • Refundacja kosztów wizyty u Lekarza specjalisty.

Tę umowę można nabyć, mając minimum lat 15 i mniej niż 65, do tego wieku też może obowiązywać, jest roczna i przedłużana. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 600 zł. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po 180 dniach od zawarcia umowy. 

 • Assistance.

Tę umowę (roczną, przedłużaną) można zawrzeć, mając minimum lat 15 i mniej niż 70, do tego wieku też może obowiązywać. Usługi dostępne w ramach pakietu obejmują m.in.: wizytę pielęgniarki, dostawy leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, transport medyczny, pomoc domową po hospitalizacji, opiekę nad dzieckiem, wizytę lekarza, opiekę nad zwierzętami.

Wyłączenia odpowiedzialności obejmują zapotrzebowania na usługi związane z konsekwencjami: działań wojennych, stanu wojennego, aktów przemocy, terroryzmu, zamieszek, rozruchów, przestępstw, prowadzenia pojazdu bez uprawnień, znajdowania się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, próby samobójczej, poddania się eksperymentowi medycznemu.

Wyłączone jest także leczenie stomatologiczne i operacje kosmetyczne/plastyczne z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią likwidację skutków wypadku. Ponadto: operacje zmiany płci, leczenia niepłodności, usunięcia ciąży (z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia), pobrania narządów lub tkanek do przeszczepu. Wypadków lotniczych (z wyłączeniem licencjonowanych przewozów), niestosowania się do zaleceń lekarza, chorób przewlekłych zdiagnozowanych przed rozpoczęciem ochrony, uprawiania niebezpiecznych sportów. 

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy również jest możliwe

 • Przejęcie opłacania składek na wypadek Niezdolności do pracy zarobkowej.

Tę umowę można nabyć, mając minimum lat 15 i mniej niż 67, do tego wieku też może obowiązywać, nie dłużej niż umowa główna. Dotyczy skutków choroby lub wypadku. Wyłączenia odpowiedzialności poza okolicznościami wspólnymi dla większości rozszerzeń obejmują: obrażenia doznane przed zawarciem umowy, ADIS/zakażenie HIV, niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zdiagnozowaną przed zawarciem umowy lub której przyczyny zaistniały przed tą datą albo zdiagnozowaną w ciągu pierwszych 180 dni ochrony. 

 • Całkowita niezdolność do pracy.

Tę umowę (roczną, przedłużaną) można nabyć, mając minimum lat 15 i mniej niż 67, do tego wieku też może obowiązywać. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 800 tys. zł. Wyłączenia odpowiedzialności poza okolicznościami wspólnymi dla innych rozszerzeń obejmują: skutki obrażeń odniesionych przed zawarciem umowy, następstwa schorzeń leczonych przed zawarciem umowy bądź w trakcie pierwszych 180 dni jej obowiązywania, skutki ADIS/zakażenia HIV.

 • Czasowa niezdolność do pracy.

Tę umowę (roczną, przedłużaną) można nabyć, mając minimum lat 15 i mniej niż 67, do tego wieku też może obowiązywać. Przygotowano trzy warianty sumy ubezpieczenia zależne od rocznych przychodów – maksymalnie wynosi 60 tys. zł przy przychodach od 150 tys. zł. Wyłączenia odpowiedzialności poza okolicznościami wspólnymi dla innych rozszerzeń obejmują: choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, następstwa schorzeń leczonych przed zawarciem umowy, leczenia uzależnień.

Chronimy swoje pociechy, czyli pakiet dla dziecka

Polisa rodzinna nie zasługiwałaby na takie miano, gdyby nie pozwalała na rozbudowanie o rozszerzenia zapewniające pomoc w razie kłopotów zdrowotnych dziecka. Generali ProFamilia zawiera jedną taką umowę – Pakiet dla dziecka – jednak o nader szerokim zakresie.

Do wyboru mamy dwa pakiety. Pierwszy zapewnia ochronę na wypadek:

 • Pobytu Dziecka w szpitalu
 • Poważnego zachorowanie Dziecka 
 • Konieczności Refundacji kosztów leczenia Dziecka w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

Drugi zapewnia bardziej kompleksową ochronę. Zdarzenia objęte ubezpieczeniem to:

 • Druga opinia medyczna dla Dziecka 
 • Pobyt Dziecka w szpitalu
 • Poważna operacja Dziecka 
 • Poważne zachorowanie Dziecka 
 • Refundacja kosztów leczenia Dziecka w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka w wyniku Nieszczęśliwego wypadku

Oba pakiety w ramach Generali Profamilia dostępne są w czterech wariantach wysokości sum ubezpieczenia. Najwyższa możliwa, w wysokości 100 tys. zł, przewidziana jest za poważne zachorowanie dziecka ( przy najtańszych wariantach jest to 10 tys. zł).

Wyłączenia odpowiedzialności stanowią w tym przypadku nader szeroki katalog i obejmują: skutki wojny/stanu wojennego, uczestnictwa w aktach terroru, przemocy, zamieszkach, rozruchach, niedorozwoju umysłowego, spożycia alkoholu bądź środków odurzających, popełnienia bądź usiłowania popełnienia przestępstwa, wypadku lotniczego z wyłączeniem licencjonowanych przewozów, prowadzenia pojazdu bez uprawnień, uprawiania ryzykownych sportów. 

Wyłączone są też choroby lub uszkodzenia ciała powstałe na skutek powyższych czynników ale także poddanie się leczeniu dentystycznemu (chyba, że stanowiło likwidację skutków wypadków), operacji plastycznych (z tym samym zastrzeżeniem), leczenie uzależnień, następstw ciąży. W przypadku pobytu w szpitalu oraz operacji, objęte ochroną nie są przypadki związane m.in, z: wadami wrodzonymi, ADIS/HIV, rehabilitacjami, rutynowymi badaniami, pobraniem narządów lub tkanek do przeszczepów, zabiegami plastycznymi nie służącymi usuwaniu skutków wypadków, zmianą płci, leczeniem bezpłodności, uzależnień itd.

5 1 vote
Ocena
Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia