AXA Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      AXA Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny
Dowiedz się, jak wielu bliskich możesz ubezpieczyć w ramach jednej polisy. Sprawdź Axa Ochrona z Plusem Pakiet Ochronny!

Nie wszystkie dostępne na rynku propozycje ubezpieczenia na życie pozwalają włączyć do niego tak szerokie grono najbliższych, z rodzicami i teściami włącznie. Czy w parze z tym idzie również rozległy zakres ochrony i atrakcyjne warunki? Przyjrzymy się bliżej ubezpieczeniu Axa Ochrona z Plusem. 

Krótko o AXA Ochrona z Plusem:

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę? Nie wskazano.
 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie? Na jeden rok.
 • Do jakiego wieku maksymalnie chroni? 69 lat.
 • Kto jest Uposażonym (dowolna osoba, czy dziecko?) Dowolna osoba.
 • Czy polisa podstawowa chroni ubezpieczonego tylko na życie? Tak.
 • Jakie są umowy dodatkowe dla głównego ubezpieczonego? Mamy stosunkowo duży wybór rozszerzeń dla małżonka (na życie i zdrowie), a także chroniących dziecko. 
 • Czy polisa podstawowa chroni rodzinę? Nie.

Czy można zbierać pieniądze na polisie? Czy zbiera się je, inwestując w Fundusze Kapitałowe, czy bez ryzyka? Nie, to produkt ochronny.

Zakres ochrony dla Ubezpieczonego. Co obejmuje Axa Ochrona z Plusem?

Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny to czysty produkt ochronny, bez produktów oszczędnościowych czy inwestycyjnych. Ubezpieczonym w polisie na życie może zostać każda osoba fizyczna, a roczna, przedłużana umowa może trwać do ostatniego dnia roku polisowego, w którym kończy ona 69 lat. Mamy tu możliwość wskazania dowolnej liczby uposażonych.

Katalog wyłączeń umowy podstawowej obejmuje działania wojenne, zbrojne; akty terroru i przemocy (z wyłączeniem służby, obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności); samobójstwa w ciągu dwóch lat.

W przypadku umów dodatkowych są to ponadto samookaleczenia, AIDS/HIV; masowe skażenie chemiczne, biologiczne, radioaktywne; wpływ alkoholu, czynów przestępczych, niebezpiecznych sportów, służby wojskowej, prowadzenia pojazdów bez uprawnień. Dla wszystkich umów, o jakie możemy rozszerzyć swoją ochronę, wyłączenia są wspólne. Nie ma też szczegółowych wskazań odnośnie wieku, do jakiego można z niej korzystać w poszczególnych zakresach.

W razie, gdyby zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane było nieszczęśliwym wypadkiem, świadczenie przysługuje, jeśli nastąpiło po nim w ciągu maksymalnie roku. 

Umowy dodatkowe AXA Ochrona z Plusem

AXA Ochrona z Plusem proponuje ponad 10 umów dodatkowych. W tym:

 • Na wypadek śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Warunkiem wypłaty jest istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem i śmiercią z medycznego punktu widzenia. W definicjach zastrzeżono, że musi być ono niezależne od stanu zdrowia. 

 • Na wypadek śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego.
 • Na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy.
 • Na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu.

W tym przypadku zastrzeżono, że śmierć musi nastąpić przed upływem jednego miesiąca od zdarzenia. 

 • Na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego.

Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia otrzyma w tym przypadku każde dziecko. Jego wysokość zostanie podwojona, jeśli umrze także druga osoba również będąca jego opiekunem prawnym. 

 • Na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy, a także Na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Jej przyczyna – choroba lub wypadek – musi rzecz jasna wystąpić w trakcie trwania umowy. Świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia otrzymamy po roku niezdolności do pracy. W uzasadnionych przypadkach może to być jednak sześć miesięcy. Z dniem wypłaty świadczenia wygasa dalsza ochrona. 

AXA Ochrona z Plusem oferuje również ochronę wypadkową

 • Na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Wysokość świadczenia wynosić będzie 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku, przy czym limit w roku polisowym, a także maksymalna suma świadczeń za jeden nieszczęśliwy wypadek, jest równa sumie ubezpieczenia. 

 • Na wypadek uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu.

Wysokość świadczenia wynosić będzie 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu przy czym limit w roku polisowym jest równy sumie ubezpieczenia. Uszczerbek ustalany jest po leczeniu i rehabilitacji jednak nie wcześniej niż cztery miesiące od zdarzenia. Warunkiem wypłaty jest wystąpienie uszczerbku na zdrowiu w ciągu sześciu miesięcy od niego.

 • Na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

Istnieje możliwość rozszerzenie zakresu tego ubezpieczenia o pobyt na OIOM/OIT, rekonwalescencję, pobyt w sanatorium a także świadczenia ambulatoryjne (konsultacje lekarzy kilku specjalności, badania laboratoryjne, zabiegi, badania obrazowe) w wypadku pobytu dłuższego niż 10 dni. W wypadku, gdyby pobyt w szpitalu spowodowany był więcej niż jedną przyczyną, zostanie wypłacone jedno świadczenie, to w wyższej kwocie. Limit wynosi 180 dni. Pieniądze otrzymamy po zakończeniu pobytu. Jeśli trwa on więcej niż miesiąc, część wypłacona zostanie wcześniej. 

Dla tego rozszerzenia obowiązują dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności: leczenie lub zabieg związany z porodem fizjologicznym (chyba, że chodzi o leczenie powikłań po nim); operacja plastyczna (chyba, że stanowi usuwanie skutków wypadku lub związana jest ze zdiagnozowaną w trakcie trwania umowy chorobą nowotworową;, rutynowe badania, rehabilitacja, leczenie chorób psychicznych, leczenie wad wrodzonych zdiagnozowanych przez nabyciem polisy.

Szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek zachorowania

 • Na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego.

Ochrona obejmuje pierwsze zdiagnozowanie choroby lub wykonanie zabiegu dotyczącego choroby zdiagnozowanej po raz pierwszy lub rozpoczętego w trakcie umowy postępowania diagnostyczno leczniczego – w OWUD znajduje się podzielony na zakresy A, B i C katalog 51 objętych polisą zdarzeń – odpowiedzialność towarzystwa w zakresie danego zachorowania wygasa po jego wystąpieniu. Zakres można poszerzyć o organizację maksymalnie 30 konsultacji lekarskich. 

Dla tego rozszerzenia obowiązują dodatkowe ograniczenia. W OWUD ubezpieczyciel wymienił grupy zdarzeń, spośród których ochroną objęte może być tylko jedno z nich. Oprócz tego, w przypadku masywnego zatoru tętnicy płucnej leczonego operacyjnie, sepsy, śpiączki, utraty kończyn, utraty mowy, utraty słuchu, utraty wzroku nie otrzymamy świadczenia, jeśli są one efektem innej zdarzenia, za które świadczenie otrzymaliśmy. Z kolei w przypadku nowotworów, ubezpieczyciel wypłaci tylko jedno świadczenie. 

 • Na wypadek operacji medycznej ubezpieczonego.

Zdarzenia takie podzielone zostały na trzy klasy pozwalające nam uzyskać świadczenia w wysokości 10, 30 lub 50% sumy ubezpieczenia. W ciągu kolejnych 60 dni możemy otrzymać świadczenie tylko za jedną operację (to wyższe), zaś w roku polisowym limit równy jest sumie ubezpieczenia. 

Dla tego rozszerzenia obowiązują dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności: operacja pobrania organów, plastycznna lub kosmetyczna (chyba, że w celu usunięcia skutków wypadku), przeprowadzona w celu antykoncepcyjnym, w celu implantowania zębów, diagnostyczna, endoskopowe usunięcie ciał obcych, będąca następstwem zdarzeń wymienionych w katalogu wyłączeń polisy podstawowej. 

Na co może liczyć współmałżonek?

Nieco węższy, ale również rozbudowany jest katalog rozszerzeń dostępnych dla współmałżonka. Obejmuje on zarówno ochronę na życie, jak i szereg propozycji z zakresu ochrony zdrowia.

 • Na wypadek śmierci współmałżonka
 • Na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. Warunkiem wypłaty jest śmierć w ciągu miesiąca od zdarzenia.
 • Na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Wysokość świadczenia wynosić będzie 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku, przy czym limit w roku polisowym, a także maksymalna suma świadczeń za jeden nieszczęśliwy wypadek, jest równa sumie ubezpieczenia. 

 • Na wypadek uszczerbku na zdrowiu współmałżonka w następstwie zawału serca lub udaru mózgu.

Warunki wypłaty również są takie same, jak w polisie dla głównego ubezpieczonego. 

 • Na wypadek pobytu współmałżonka w szpitalu.

Warunki wypłaty są takie same, jak w polisie dla głównego ubezpieczonego.

 • Na wypadek poważnego zachorowania współmałżonka.

W stosunku do polisy dla głównego ubezpieczonego, katalog zdarzeń został zawężony do części A, zatem zdarzeń ubezpieczeniowych jest 29.Poza tym warunki są takie same.

 • Na wypadek operacji medycznej współmałżonka.

Warunki wypłaty są takie same, jak w polisie dla głównego ubezpieczonego.

Chcemy ubezpieczyć nasze dziecko. Co proponuje nam AXA?

Jak na kompleksową polisę rodzinną przystało, Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny AXA zawiera szereg rozwiązań przygotowanych z myślą o rodzicach. Mamy więc pełen katalog rozszerzeń obejmujących wszystkie typowe ewentualności, od narodzin, poprzez ochronę na życie, po ubezpieczenia z zakresu ochrony zdrowia:

 • Na wypadek śmierci dziecka
 • Na wypadek śmierci dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Warunki wypłaty są takie same, jak w polisie dla głównego ubezpieczonego. 
 • Na wypadek pobytu dziecka w szpitalu.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony jedynie o świadczenia ambulatoryjne w tym samym zakresie co w polisie dla głównego ubezpieczonego, taki sam jest także katalog dodatkowych wyłączeń i pozostałe warunki wypłaty. 

 • Na wypadek urodzenia się dziecka.

Zakres można rozszerzyć o 12 konsultacji lekarzy specjalistów z związku z urodzeniem się dziecka wymagającego leczenia. 

W AXA ubezpieczymy również dziecko na wypadek poważnych chorób

 • Na wypadek poważnego zachorowanie dziecka.

Zakres obejmuje pierwszorazowe zdiagnozowanie choroby lub zabieg. Można go poszerzyć o organizację maksymalnie 30 konsultacji lekarskich. Warunkiem otrzymania świadczenia jest pozostanie dziecka przy życiu przez miesiąc od zdarzenia. Odnośnie cukrzycy postawiono warunek, iż musi ona zostać zdiagnozowana przed 18 rokiem życia, a rodzice nie mogą być diabetykami.

Dla tego rozszerzenia obowiązują dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności: następstwa wady wrodzonej lub schorzenia wrodzonego ujawnionego w ciągu pierwszego roku życia, następstwa zdarzeń będących przedmiotem wyłączeń podstawowej polisy.

Dla tego rozszerzenia obowiązuje odrębny katalog zdarzeń ubezpieczeniowych obejmujący: ciężkie oparzenia, cukrzycę, dystrofię mięśniową, guzy śródczaszkowe, inwazyjną chorobę pneumokokową, niewydolność nerek, wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, przeszczep narządu, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, sepsa, śpiączka, utrata słuchu, wzroku, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo rdzeniowych.

Dalsza ochrona ubezpieczeniowa dla danego zachorowania wygasa w momencie przyznania świadczenia za nie. 

 • Na wypadek urodzenia się dziecka wymagającego leczenia.

Zakres można rozszerzyć o 12 konsultacji lekarzy specjalistów z związku z urodzeniem się dziecka wymagającego leczenia. W wypadku urodzenia wcześniaka, dziecka z wadą wrodzoną, a także otrzymującego 5-8 pkt w skali Apgar otrzymamy 100% sumy ubezpieczenia. Jeśli zaś otrzyma 1-4 pkt, przysługuje nam 150%. Wada wrodzona nie może jednak być efektem choroby lub urazów okołoporodowych, jej istnienie musi być potwierdzone określonymi badaniami i wykryte nie wcześniej niż po trzech miesiącach obowiązywania umowy, a dziecko musi przeżyć minimum 30 dni. W przypadku zaś wcześniaka, musi on przeżyć minimum 2 tygodnie od porodu. 

 • Na wypadek urodzenia się martwego noworodka.

Zdefiniowane zostało jako urodzenie po 22. tygodniu ciąży.

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela

AXA w ramach polisy Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny oferuje jeszcze dwa rozszerzenia:

 • Dodatkowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego i oraz jego rodziny AXA 24 i AXA 24 Plus.

Obejmuje ono całą rodzinę, przy czym dla rodziców zakres ochrony jest ograniczony do kilku usług, natomiast dziecko jest nim objęte pod warunkiem zamieszkiwania wraz z ubezpieczonym.  

Katalog proponowanych świadczeń jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. opiekę czy transport medyczny w różnych okolicznościach, rehabilitację, wypożyczenie sprzętu, pomoc psychologiczną, dostarczenie pilnej wiadomości, infolinię medyczną. Suma ubezpieczenia może tu być wykorzystywana wielokrotnie, jeśli za każdym razem dotyczy innych zdarzeń ubezpieczeniowych. 

 • Dodatkowe ubezpieczenie świadczeń medycznych i opiekuńczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA MEDI. Obejmuje tylko ubezpieczonego, współmałżonka i dzieci. Możemy uzyskać świadczenia różnego rodzaju (m.in. konsultacje lekarzy specjalistów, badania specjalistyczne, transport medyczny, opiekę nad dziećmi, zwierzętami, korepetycje). Każdej osobie objętej ubezpieczeniem przysługuje limit 20 świadczeń na jeden nieszczęśliwy wypadek. Świadczenia te możemy otrzymać w razie:
  • pęknięcia lub złamania kości;
  • zwichnięcia lub skręcenia stawu;
  • urazu kręgosłupa;
  • urazu głowy (wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości czaszki);
  • urazu narządów wewnętrznych;
  • urazu oka.

Cała rodzina to cała rodzina. Co przygotowano dla dziadków?

Dla najstarszych członków rodziny przewidziano jedynie umowy chroniące życie:

 • Na wypadek śmierci rodziców Ubezpieczonego
 • Na wypadek śmierci rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Na wypadek śmierci rodziców współmałżonka
 • Na wypadek śmierci rodziców współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Umowy te nie zawierają dodatkowych wyłączeń. Wdowiec/wdowa po matce/ojcu ubezpieczonego w myśl przyjętej przez TU definicji zachowuje miano jego rodzica pod warunkiem, że nie wstąpi w ponowny związek małżeński.

0 0 votes
Ocena
Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia