Ubezpieczenie Twoje Życie Aviva

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      Ubezpieczenie Twoje Życie Aviva
Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych może okazać się niezbędna - możesz otrzymać nawet 800 tys. złotych w razie problemów ze zdrowiem. Sprawdź z nami polisę „Twoje Życie” Avivy i przekonaj się, czy warto się ubezpieczyć.

Nie możesz przewidzieć każdego zdarzenia – w życiu mogą przytrafić Ci się sytuacje, w których nie poradzisz sobie bez pomocy finansowej. Właśnie dlatego warto wcześniej pomyśleć o tym, jak zabezpieczyć się na taką ewentualność. Sprawdzamy, co kryje ubezpieczenie Twoje Życie Aviva i odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. 

Na czym polega ubezpieczenie Twoje Życie od AVIVA?

Twoje Życie jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie i zdrowie, które pozwala uzyskać pomoc oraz wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych. W razie wypadku czy poważnego zachorowania będziemy mogli liczyć na pieniądze, które pokryją koszty leczenia, a także rehabilitacji.

Ubezpieczony nie musi martwić się również o zabezpieczenie finansowe bliskich, gdyby go zabrakło. Jeśli tylko chcesz, możesz w ramach polisy ubezpieczyć do 10 członków rodziny. W podstawowym pakiecie otrzymujesz również bezpłatny pakiet badań kontrolnych i zniżki na badania genetyczne oraz specjalistyczne. 

Ubezpieczenie Twoje Życie AVIVA – najważniejsze pytania i odpowiedzi

 • Kto może być objęty ubezpieczeniem?

Jedna polisa daje możliwość objęcia ochroną do 10 osób. Maksymalnie dwie z tych osób to Ubezpieczeni Główni. 

 • Co obejmuje polisa?

Ochroną w Umowie Głównej objęte jest życie Ubezpieczonego, stąd najważniejszym celem ubezpieczenia jest wypłata świadczenia w momencie śmierci Ubezpieczonego Głównego. Możemy  rozszerzyć zakres polisy także o ochronę zdrowotną oraz wypadkową. Jeśli jesteś Ubezpieczającym oraz Ubezpieczonym Głównym, masz również możliwość gromadzenia środków. 

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę?

Głównym Ubezpieczonym może zostać osoba, która jest pełnoletnia i nie ukończyła 61 lat. 

 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie?

Każdy z Ubezpieczonych Głównych objęty jest ochroną z sumą ubezpieczenia do 50 000 zł przez całe życie. Muszą oni również wskazać co najmniej 10-letni okres od początku trwania Umowy, w którym będą potrzebować wyższego zabezpieczenia.

Najczęściej jest to czas spłaty kredytu lub przejścia na emeryturę. Są to obowiązkowe elementy Umowy Głównej, z których nie można zrezygnować. Poszczególne Umowy Dodatkowe można zawrzeć na roczny okres, z możliwością kontynuacji na następne roczne okresy. 

Warto pamiętać, że Umowę dodatkową na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) należy zawrzeć na czas nieokreślony. 

 • Do jakiego wieku maksymalnie chroni ubezpieczenie?

Umowa Główna chroni Ubezpieczonych Głównych całe życie. Jedynym ograniczeniem wiekowym jest osiągnięcie 61. roku życia, co uniemożliwia zawarcie umowy. Jeśli jednak umowa została zawarta przed ukończeniem tego wieku, nadal będzie chronić ubezpieczonego aż do końca życia. 

 • Czy można zmienić umowę w czasie jej trwania?

Tak, jeśli tylko zmienią się Twoje potrzeby, jako Ubezpieczający możesz starać się o zmianę Sumy Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej lub Sumy Ubezpieczenia obowiązującej w Okresie Podwyższonej Ochrony. (Wniosek możesz złożyć jednak dopiero wtedy, gdy miną 3 lata od zawarcia Umowy i uregulowałeś wszystkie składki). 

W czasie trwania Umowy masz również możliwość zawarcia Umów Dodatkowych oraz objęcia ochroną innych osób. Możesz także zrezygnować z wcześniej zawartych Umów Dodatkowych czy ochrony określonych osób. 

Szczegóły OWU ubezpieczenia Twoje Życie Aviva

 • Kto otrzyma pieniądze z ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego?

W razie śmierci Ubezpieczonego Głównego w okresie, gdy jest on objęty ochroną, pieniądze otrzymają osoby, które zostały przez niego wskazane. W umowie takie osoby nazywamy uposażonymi. Jako Ubezpieczony Główny możesz w dowolnym momencie zmienić krąg tych osób. 

W przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego Głównego nastąpi w Okresie Podwyższonej Ochrony, Aviva wypłaci sumę dwóch kwot; zarówno Sumę Ubezpieczenia na Całe Życie, jak i Sumę Ubezpieczenia obowiązującą w Okresie Podwyższonej Ochrony. 

Jeśli śmierć Ubezpieczonego Głównego będzie mieć miejsce po Okresie Podwyższonej Ochrony, wypłacana zostanie Suma Ubezpieczenia na Całe Życie. 

Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczony Główny nie miał określonych Uposażonych, pieniądze trafią do osób, które należą do kręgu ustawowych spadkobierców Ubezpieczonego Głównego bez względu na to, czy istnieją przesłanki do dziedziczenia ustawowego. 

 • Ile wynosi składka?

Wysokość składki zależy od kilku elementów – wieku, sum ubezpieczenia, a także oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Comiesięczna minimalna składka w przypadku Ubezpieczonego Głównego wynosi 50 zł. Kolejny Ubezpieczony będzie kosztował Cię minimalnie 25 zł miesięcznie. 

Wysokość minimalnej składki w ramach dodatkowej umowy na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) wynosi 50 zł w ramach comiesięcznej Regularnej Składki Kapitałowej, a 500 zł w ramach Dodatkowej Składki Kapitałowej, którą wpłacasz w dowolnym czasie. 

Co istotne, składki za Ubezpieczonego Głównego opłacasz jedynie do rocznicy ubezpieczenia po 85. urodzinach tej osoby. Po tym czasie suma ubezpieczenia nie zmieni się; Aviva będzie chronić Ubezpieczonego na taką samą kwotę, jak zostało to ustalone wcześniej. 

 • Co jeśli nie zapłacę składki?

Jeśli będziesz spóźniać się z opłatą o więcej niż 60 dni, ubezpieczyciel Cię o tym poinformuje i wyznaczy co najmniej 7-dniowy czas na wpłatę. Jeśli w tym okresie nie wpłacisz należnej kwoty, ubezpieczyciel rzowiąże umowę kolejnego dnia po upływie tego terminu. 

Dodatkowe informacje o polisie Aviva

 • Czy istnieje możliwość gromadzenie pieniędzy na polisie?

Tak, w ramach umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowych funduszem kapitałowym (UFK) możesz zdecydować się na długoterminowe oszczędzanie. Musisz pamiętać jednak, że takie rozwiązanie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które ponosisz Ty, a nie ubezpieczyciel. Warto przed podpisaniem dodatkowej umowy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat tego, jak wyglądają inwestycje w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. 

 • Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Sytuacje, w których Aviva nie wypłaci pieniędzy z Umowy Głównej, obejmują śmierć Ubezpieczonego Głównego, która nastąpiła:

 • w wyniku samobójstwa w ciągu 2 lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 
 • w wyniku stanu wojennego, działań wojennych, działań zbrojnych lub użycia broni masowego rażenia, 
 • w wyniku czynnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego Głównego w rozruchach lub zamieszkach, 
 • w wyniku Aktu Terroryzmu; jeśli Ubezpieczony Główny uczestniczył w nim jako sprawca (wszelkie formy sprawstwa), pomocnik lub podżegacz albo wykonywał czynności lub obowiązki służbowe w ramach struktur wojskowych, lub służb, których zadania obejmują zapewnienie porządku lub bezpieczeństwa publicznego, 
 • w związku z udziałem Ubezpieczonego Głównego jako sprawcy (wszelkie formy sprawstwa), pomocnika lub podżegacza w aktach przemocy innych niż te, które wymieniamy wyżej, 
 • w związku z udziałem Ubezpieczonego Głównego w zagranicznych misjach o charakterze militarnym, stabilizacyjnym lub humanitarnym.

Jakie są umowy dodatkowe dla Ubezpieczonego Głównego?

Dzięki umowom dodatkowym możesz poszerzyć zakres ochrony i włączyć do ochrony kolejnych Ubezpieczonych. Umowę Dodatkową masz możliwość zawrzeć jednocześnie z Umową Główną lub później – w czasie trwania tej umowy. Warto pamiętać, że umowy Ubezpieczenie Składki oraz Zagraniczna Druga Opinia Medyczna można zawrzeć jedynie razem z Umową Główną. 

Czas trwania umów dodatkowych to rok, jednak po tym okresie można je przedłużyć o kolejne roczne okresy. Jedynie Umowę dodatkową na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi trzeba zawrzeć na czas nieokreślony. 

Warto mieć na uwadze, że ochrona w ramach umowy dodatkowej kończy się:

 • gdy upłynie okres, na który została zawarta Umowa Dodatkowa, 
 • w chwili śmierci osoby, która objęta jest ochroną, 
 • gdy TU otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Dodatkowej, 
 • gdy zostanie rozwiązana Umowa Główna, a w przypadku Ubezpieczonego także wtedy, gdy zostanie rozwiązana Umowa dodatkowa terminowego ubezpieczenia na życie danego Ubezpieczonego.

Składki za umowy dodatkowe należy opłacać wraz ze składką za Umowę Główną (comiesięczna opłata). Warto pamiętać również o sytuacjach, w których ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy. Są to m.in. sytuacje:

 • spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub substancji lub środków działających na centralny układ nerwowy – o ile nie przepisał ich lekarz – lub ujawnionego w dokumentacji medycznej nadużywania alkoholu, leków, narkotyków lub innych wskazanych powyżej substancji lub środków,
 •  samobójstwa w ciągu 24 miesięcy od zawarcia pierwszej Umowy Dodatkowej, 
 • Wyczynowego lub Zawodowego Uprawiania Sportu lub udziału w Zajęciach Zwiększonego Ryzyka Utraty Życia lub Zdrowia,
 • Aktywności Zarobkowej lub Zawodowego Uprawiania Sportu, o których nie poinformowano, a które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które ubezpieczyciel objął zakresem ochrony, 
 • udziału w eksperymentach medycznych; stosowania metod leczenia nieznanych naukowo, metod medycyny niekonwencjonalnej, ludowej i orientalnej; leczenia protetycznego, ortodontycznego lub z zakresu chirurgii szczękowej; leczenia, zabiegów i operacji z zakresu chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz kosmetyki, 
 • leczenia kuracyjnego, sanatoryjnego i uzdrowiskowego oraz rehabilitacji, o ile dotyczy chorób przewlekłych, wad wrodzonych, zaburzeń neurorozwojowych oraz rehabilitacji po zabiegach operacyjnych, 
 • leczenia odwykowego, zabiegów i kuracji odwykowych. 
 1. Umowa dodatkowa terminowego ubezpieczenia na życie 

Dzięki tej polisie, w razie śmierci ubezpieczonego Aviva wypłaci 100% Sumy Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej. Ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy m.in. wtedy, gdy śmierć nastąpi w wyniku samobójstwa w ciągu 2 lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczenie Twoje Życie Aviva chroni na wypadek poważnego zachorowania

 1. Umowa dodatkowa w razie poważnego zachorowania 

Ubezpieczenie chroni osobę w razie poważnej choroby; polisa obejmuje 45 przypadków poważnego zachorowania dla dorosłych takich jak nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca czy przeszczep narządów i 20 poważnych zachorowań dla dzieci, w tym nowotwór złośliwy cukrzycę typu 1 czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które powoduje trwałe ubytki neurologiczne.

Aviva wypłaca 100% sumy ubezpieczenia w przypadku poważnego zachorowania, a 10% sumy ubezpieczenia w przypadku nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym/niskim stadium zaawansowania, a także udaru mózgu bez trwałych ubytków neurologicznych. Warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności, gdyż ubezpieczenie nie obejmuje wielu chorób, które pojawiły się przed czasem trwania ubezpieczenia, a także tych, które zostały wykryte tuż po zawarciu umowy. 

 1. Umowa dodatkowa w razie niezdolności do pracy 

Ubezpieczenie Twoje Życie Aviva obejmuje całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania pracy zawodowej na skutek rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Niezdolność musi rozpocząć się w czasie ochrony ubezpieczeniowej i trwać nieprzerwanie przez 12 miesięcy, a po zakończeniu tego okresu musi mieć charakter trwały oraz nieodwracalny. Aviva wypłaci w razie stwierdzenia całkowitej niezdolności 100% Sumy Ubezpieczenia. 

 1. Umowa dodatkowa leczenia w szpitalu „Na Zdrowie”

W przypadku tej polisy chronione jest zdrowie Ubezpieczonego. „Na Zdrowie” obejmuje różnego rodzaju postępowania medyczne, a także okoliczności, które powodują wypłatę świadczeń dodatkowych. Warto dodać, że ubezpieczenie może też objąć sytuacje, które skutkują wypłatą świadczeń lekowych, jeśli zdecyduje się na to Ubezpieczony. Kwota wypłaty zależy od kilku zmiennych, m.in. rodzaju przeprowadzonego postępowania medycznego czy poziomu świadczeń. 

W Aviva ubezpieczysz się na wypadek konieczności leczenia za granicą

 1. Umowa dodatkowa Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”

Jej celem jest ochrona życia oraz zdrowia Ubezpieczonego indywidualnie lub grupowo (w przypadku wersji rodzinnej, która daje możliwość objęcia polisą małżonka lub partnera Ubezpieczonego oraz ich dzieci). W ramach ubezpieczenia możesz korzystać z usług medycznych w placówkach zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia. Możesz liczyć także na wypłatę sumy ubezpieczenia w razie niezdolności do pracy czy śmierci. 

 1. Umowa dodatkowa „Leczenie za Granicą”

Ubezpieczenie obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego nowotworu lub konieczności przeprowadzenia zabiegu: pomostowania aortalno-wieńcowe (bypass), operacji zastawki serca, zabiegu neurochirurgicznego, przeszczepu narządów, przeszczepu szpiku kostnego.

Aviva zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą; dostęp do zagranicznej drugiej opinii medycznej; a także pokrywa koszty podróży Ubezpieczonego do placówki medycznej, transportu medycznego czy zakwaterowania w hotelu. (Również 2 osób Towarzyszących w przypadku dziecka). 

Ubezpieczony może liczyć również na wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu, a w przypadku śmierci na przewiezienie ciała do kraju.

 1. Umowa dodatkowa „Zagraniczna druga opinia medyczna” 

Polisa pokrywa koszty organizacji i sporządzenia zagranicznej drugiej opinii medycznej. Jest to opinia sporządzona przez eksperta, który na podstawie dokumentacji medycznej, weryfikuje wcześniej postawioną diagnozę oraz zawiera propozycję planu leczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje jednak sytuacji, w której do stanu chorobowego lub uszkodzenia ciała doszło w ciągu pierwszych 90 dni ochrony z tytułu ubezpieczenia i nie było to następstwem nieszczęśliwego wypadku. 

 1. Umowa dodatkowa ubezpieczenia składki 

To ubezpieczenie chroni w sytuacji, w której Ubezpieczony będzie całkowicie niezdolny do wykonywania pracy. W tym czasie ubezpieczyciel opłaca składki, a Ty nie tracisz ochrony ubezpieczeniowej. Co ważne, niezdolność musi rozpocząć się w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej i być wynikiem rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, a także trwać w czasie tej ochrony nieprzerwanie minimum 6 miesięcy. 

Ochrona wypadkowa w ramach umów dodatkowych

 1.  Umowa dodatkowa w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Polisa obejmuje śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła 180 dni od tego wypadku. Aviva wypłaci w takiej sytuacji 100% sumy ubezpieczenia. 

 1.  Umowa dodatkowa w razie śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

Ubezpieczenie Twoje Życie Aviva gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego, która miała miejsce w ciągu 180 dni od wypadku. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci 100% sumy ubezpieczenia.

 1. Umowa dodatkowa w razie kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

W ramach tej polisy Ubezpieczony może liczyć na wypłatę odpowiedniego procenta sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje kalectwo, które nastąpiło wskutek nieszczęśliwego wypadku i miało miejsce w czasie ochrony ubezpieczeniowej oraz powstało nie później niż w 180 dniu od czasu tego wypadku. 

 1. Umowa dodatkowa w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku 

Ubezpieczenie obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu, który powstaje w ciągu 12 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego, które są ponoszone w ciągu 24 miesięcy od czasu tego wypadku.

W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczony może liczyć na wypłatę odpowiedniego procenta sumy ubezpieczenia oraz do wypłaty 15% sumy ubezpieczenia za zwrot kosztów rehabilitacji. 

 1. Umowa dodatkowa w razie niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku 
5 1 vote
Ocena
Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia