AVIVA JUNIOR GO

Każdy rodzic chce dla swojej pociechy jak najlepiej. Ubezpieczenie juniorGO Avivy daje możliwość zabezpieczenia dziecka na wiele sposobów - działa ochronnie dzięki polisie na zdrowie i życie, a także pozwala zgromadzić niezbędny kapitał za pomocą Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Jeśli planujesz zakup polisy dla swojego dziecka, przyjrzyj się, jak działa ubezpieczenie juniorGO i dowiedz się, czy odpowiada Twoim potrzebom.

Zabezpieczenie przyszłości, zdrowia i życia dziecka w jednym? Przyglądamy się ofercie ubezpieczenia Aviva Junior GO. 

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Ubezpieczenie Junior GO Aviva daje możliwość zabezpieczenia pociechy na wiele sposobów. Działa ochronnie dzięki polisie na zdrowie i życie, a także pozwala zgromadzić niezbędny kapitał za pomocą Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Jeśli planujesz zakup polisy dla swojego dziecka, przyjrzyj się, jak działa ubezpieczenie juniorGO i dowiedz się, czy odpowiada Twoim potrzebom. 

Charakterystyka ubezpieczenia Junior Go od AVIVA – dla kogo ta polisa?

Po pierwsze, każdy, kto chce skorzystać z oferty TU Aviva musi wiedzieć, że Junior Go to ubezpieczenie o charakterze ochronno-inwestycyjnym. Oznacza to, że polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową rodzicowi dziecka, jednocześnie umożliwiając długotermimnowe gromadzenia kapitału na start w dorosłość dla pociechy.

Istnieje także możliwość wykupienia dodatkowej ochrony dla dziecka oraz jego rodzica w razie wystąpienia problemów zdrowotnych. Podkreślmy, że gromadzenie kapitału w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych (UFK) wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, a zgromadzonymi środkami zarządza Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 

Najważniejszym celem ubezpieczenia jest zgromadzenie kapitału, który pozwoli dziecku na dobry start w dorosłość. Zostanie on wypłacony po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Kapitał budujemy dzięki wpłacanym regularnie składkom inwestycyjnym, które lokowane są w UFK. W razie śmierci rodzica i zaprzestania wpłaty składek, kapitał buduje się dzięki alokacji w UFK części świadczenia z tytułu śmierci. Wysokość alokacji wskazuje główny ubezpieczony, czyli rodzic. 

Junior Go w pytaniach i odpowiedziach

 • Kto jest Ubezpieczonym?

Zgodnie z dokumentacją przygotowaną przez TU ubezpieczonymi w umowie są Dziecko oraz Główny Ubezpieczony (czyli Rodzic Dziecka, również adopcyjny). 

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę?

Główny Ubezpieczony musi być pełnoletni w momencie zawierania umowy, a Okres ubezpieczenia zakończyć się, zanim osiągnie on wiek 75 lat. 

 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie?

Umowę można zawrzeć na Okres ubezpieczenia od 10 do 25 lat; okres ten musi zakończyć się, gdy Dziecko ikończy co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 25 lat. Wiąże się to z realizacją głównego celu umowy tj. finansowego zabezpieczenia startu Dziecka w dorosłość. Horyzont czasowy inwestycji zależy od wybranej długości Okresu ubezpieczenia i wybranego profilu inwestycyjnego. 

Ochrona ubezpieczeniowa

 • Czy polisa podstawowa chroni ubezpieczonego tylko na życie?

JuniorGO to ubezpieczenie o charakterze ochronno-inwestycyjnym, dlatego w ramach polisy można poszerzyć zakres ochrony. Rodzic może zdecydować się również na rozszerzenie ochrony życia i zdrowia w ramach dodatkowych umów ubezpieczenia. Do wyboru pozostaje Umowa Ubezpieczenia w razie Poważnego Zachorowania; Umowa Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego „Na Zdrowie”, Umowa Ubezpieczenia w razie Niezdolności do Pracy; Umowa Ubezpieczenia Składki, Umowa Ubezpieczenia w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, a także Umowa Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na Wypadek”. 

 • Jakie są ograniczenia w ochronie? Kiedy ubezpieczenie Aviva Junior Go nie zadziała?

Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność i nie możesz liczyć na wypłatę świadczenia. Każda umowa dodatkowa  ubezpieczeniu juniorGO przewiduje wyłączenia odpowiedzialności, dlatego najlepiej sprawdzić informacje.

 • Najczęściej są to zdarzenia, do których doszło w wyniku:
  • spożycia alkoholu, narkotyków czy innych substancji lub środków działających na centralny układ nerwowy;
  • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu lub wzięcia udziału w zajęciach zwiększonego ryzyka utraty życia lub zdrowia;
  • prowadzenia działalności zarobkowej lub zawodowego uprawiania sportu, o których nie poinformowano TU, a które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
  • w związku z zaburzeniami psychicznymi wadą wrodzoną albo upośledzeniem umysłowym
  • w związku z popełnieniem/usiłowaniem popełnienia przestępstwa.
 • Czy można zbierać pieniądze na polisie? 

Na polisie można gromadzić pieniądze, gdyż juniorGO to ubezpieczenie również o charakterze inwestycyjnym. Środki gromadzi się, inwestując w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, co wiąże się z pewnym ryzykiem. Warto zwrócić uwagę na zapis:

“Ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w jednostki UFK ponosi Ubezpieczający i inna osoba uprawniona do otrzymania wartości wykupu. Aviva nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników, z wyjątkiem UFK Gwarancji Zysku; w jego przypadku Aviva gwarantuje uzyskanie określonych stóp zwrotu na zasadach wskazanych w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Informacje o ryzyku inwestycyjnym podano w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych”.

Informacje i produkcie Junior Go Aviva

Opłaty i koszty polisy rodzinnej Junior Go

 • Jakie opłaty, oprócz składek, pobiera ubezpieczyciel w ramach ochrony ubezpieczeniowej?

Opłata za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w wysokości od 1% do 3,25%). Stanowi ona określony procent wartości aktywów danego UFK i jest pobierana od całości aktywów; opłata jest uwzględniona w wartości jednostki UFK i nie ma wpływu na liczbę jednostek zgromadzonych na indywidualnych Rachunkach jednostek.

Ubezpieczyciel pobiera również opłatę alokacyjną. Potrąca ją z indywidualnego Rachunku podstawowego po wpłaceniu i zalokowaniu regularnej składki inwestycyjnej należnej w pierwszym roku ubezpieczenia; w wysokości 30% tej składki; opłata jest potrącana tytułem uśrednionych kosztów dystrybucyjnych.

Inne opłaty, z którymi musi liczyć się Ubezpieczający:

 • opłata za wykup –  wynosi 450 zł. Ubezpieczyciel potrąca ją w związku z rezygnacją z umowy przed trzecią rocznicą ubezpieczenia; również wtedy gdy nie opłacono wszystkich należnych składek za pierwsze trzy lata ubezpieczenia;
 • opłata za odstąpienie – wynosi 4% wartości indywidualnego Rachunku podstawowego. Potrąca się ją w związku z odstąpieniem od umowy w terminie 60 dni po otrzymaniu pierwszej rocznej informacji o wysokości przysługujących świadczeń,
 • opłata operacyjna – wynosi 50 zł i ubezpieczyciel potrąca ją tytułem wykonania operacji wypłaty z indywidualnego Rachunku lokacyjnego,
 • opłata za zmianę funduszy – wynosi 20 zł. Potrąca się ją tytułem wykonania operacji przeliczenia jednostek UFK zgromadzonych na indywidualnym Rachunku jednostek na jednostki innego UFK; zmiana UFK wykonana przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez Avivę jest bezpłatna,
 • odsetki za nieterminową wpłatę regularnych składek za ochronę ubezpieczeniową: WIBOR 6-miesięczny + 4 punkty proc. (maksymalna stopa procentowa do kalkulacji odsetek).

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia Junior Go Aviva

 • Kto jest Uposażonym?

Główny Ubezpieczony może wskazać oprócz Dziecka innego, dodatkowego Uposażonego. Na przykład w razie śmierci Rodzica, część świadczenia ubezpieczyciel przekaże wskazanemu dodatkowemu Uposażonemu, a pozostałe środki zaalokuje na rzecz Dziecka. Co ważne, Główny Ubezpieczony może dokonać takiego wskazania zgodnie w warunkami ogólnymi, może je również w każdym momencie odwołać.

 • Jaka jest wysokość minimalnej składki?

Składka regularna składa się z regularnej składki inwestycyjnej oraz z regularnej składki za ochronę ubezpieczeniową. (Uwzględniając składki za umowy dodatkowe). Można ją wpłacać z częstotliwością: miesięczną, kwartalną, półroczną albo roczną. Minimalna wysokość comiesięcznej składki regularnej to 120 zł. 

 • Co stanie się w przypadku śmierci Ubezpieczonego?

W razie śmierci Ubezpieczającego kapitał, powstały dzięki wpłacanym składkom inwestycyjnym ulokowanym w jednostki UFK, zostanie przeniesiony na indywidualny Rachunek świadczeń. Następnie jednostki te TU zamieni na jednostki UFK Gwarancji Zysku. Nastąpi to po pomniejszeniu o niewpłacone regularne składki za ochronę ubezpieczeniową wraz z odsetkami za opóźnienie w opłacaniu takich składek. Powstały w ten sposób kapitał ubezpieczyciel wypłaci Dziecku po zakończeniu Okresu ubezpieczenia (w ramach Świadczenia w razie dożycia). 

Jakie umowy dodatkowe może zawrzeć Ubezpieczony posiadający polisę Junior Go Aviva?

Rodzic może poszerzyć ubezpieczenie o dodatkowe umowy. Czas ich trwania wynosi rok, a później odnawiane są na kolejne roczne okresy. 

 1. Ubezpieczenia w razie Poważnego Zachorowania jest polisą, która obejmuje 45 przypadków poważnego zachorowania dla Rodzica. (M.in. nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca czy przeszczep narządów). Dodatkowo obejmuje 20 poważnych zachorowań dla Dziecka, w tym nowotwór złośliwy cukrzycę typu 1 czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 
 1. Umową Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego „Na Zdrowie” można objąć jedynie Dziecko. Zakres tej dodatkowej polisy obejmuje postępowanie medyczne, które jest przeprowadzane w trakcie pobytu w szpitalu; okoliczności, które skutkują wypłatą świadczenia ryczałtowego. Ubezpieczający ma możliwość objęcia ubezpieczeniem również okoliczności, w wyniku których wypłacone zostanie świadczenie lekowe. 
 2. Ubezpieczenia w razie Niezdolności do Pracy powstało z myślą o Głównym Ubezpieczonym, czyli Rodzicu. Jeśli będzie on całkowicie niezdolny do pracy na skutek uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, może liczyć na 100% świadczenia. Są to środki w postaci zaalokowania części w UFK (zgodnie z decyzją Ubezpieczonego) oraz wypłatę pozostałej kwoty. 
 3. Umowa Ubezpieczenia Składki pozwala zabezpieczyć się Ubezpieczającemu w okresie, w którym jest on całkowicie niezdolny do wykonywania pracy. Ubezpieczający nie ma obowiązku zapłaty składek regularnych od momentu upływu 6-miesięcznego niezdolności do pracy do chwili jej zakończenia. Ochroną można objąć Głównego Ubezpieczonego, ale pod warunkiem, że jest on także Ubezpieczającym.

Ubezpieczenie NNW w ramach umowy głównej Junior Go

 1. Ubezpieczenia w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku chroni jedynie Głównego Ubezpieczonego. Jeśli umrze na skutek nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel wypłaci kapitał Dziecku na takich samych zasadach, jak w przypadku Umowy Głównej. Jeżeli potrzebujesz pełniejszej informacji, sprawdź odpowiedź na pytanie: Co stanie się w przypadku śmierci Ubezpieczonego?
 1. W przypadku Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na Wypadek” ochroną można objąć jedynie Dziecko. Polisa obejmuje różne zdarzenia w zależności od zakresu ochrony. Możemy ubezpieczyć się m.in. na wypadek śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu, kosztów leczenia, rehabilitacji czy pobytu w szpitalu. Świadczenie TU wypłaca w kwocie odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, a jego wysokość zależy od rodzaju zdarzenia.

Nie jesteś pewien czy ubezpieczenie Junior Go to najlepsza oferta? – Sprawdź nasz ranking polis rodzinnych i nie przepłacaj.

5 1 vote
Ocena
Mikolaj

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl. Tworzy treści poświęcone m.in. polisom na życie czy rodzinnym, a także poszczególnym produktom. Z wykształcenia historyk.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia