AVIVA ŻYCIE – JUNIOR GO

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      AVIVA ŻYCIE – JUNIOR GO
Każdy rodzic chce dla swojej pociechy jak najlepiej. Ubezpieczenie juniorGO Avivy daje możliwość zabezpieczenia dziecka na wiele sposobów - działa ochronnie dzięki polisie na zdrowie i życie, a także pozwala zgromadzić niezbędny kapitał za pomocą Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Jeśli planujesz zakup polisy dla swojego dziecka, przyjrzyj się, jak działa ubezpieczenie juniorGO i dowiedz się, czy odpowiada Twoim potrzebom.

JuniorGo – ubezpieczenie na życie w Aviva

Zabezpieczenie przyszłości, zdrowia i życia dziecka w jednym? Przyglądamy się ofercie ubezpieczenia JuniorGO Avivy. 

Każdy rodzic chce dla swojej pociechy jak najlepiej. Ubezpieczenie juniorGO Avivy daje możliwość zabezpieczenia dziecka na wiele sposobów. Działa ochronnie dzięki polisie na zdrowie i życie, a także pozwala zgromadzić niezbędny kapitał za pomocą Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Jeśli planujesz zakup polisy dla swojego dziecka, przyjrzyj się, jak działa ubezpieczenie juniorGO i dowiedz się, czy odpowiada Twoim potrzebom. 

Charakterystyka ubezpieczenia juniorGO – dla kogo?

Po pierwsze, każdy, kto chce skorzystać z oferty TU Aviva musi wiedzieć, że juniorGO to ubezpieczenie o charakterze ochronno-inwestycyjnym. Oznacza to, że polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową rodzicowi dziecka, a także daje możliwość długoterminowego gromadzenia kapitału na start w dorosłość dla pociechy. Istnieje także możliwość wykupienia dodatkowej ochrony dla dziecka oraz jego rodzica w razie wystąpienia problemów zdrowotnych. Należy podkreślić, że gromadzenie kapitału w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych (UFK) wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, a gromadzone środki są zarządzane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 

Najważniejszym celem ubezpieczenia jest zgromadzenie kapitału, który pozwoli dziecku na dobry start w dorosłość. Zostanie on wypłacony po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Kapitał budujemy dzięki wpłacanym regularnie składkom inwestycyjnym, które lokowane są w UFK. W razie śmierci rodzica i zaprzestania wpłaty kolejnych składek, kapitał buduje się również dzięki alokacji w UFK części świadczenia z tytułu śmierci. Wysokość alokacji wskazuje główny ubezpieczony, czyli rodzic. 

JuniorGO w pytaniach i odpowiedziach

 • Kto jest Ubezpieczonym?

Zgodnie z dokumentacją przygotowaną przez TU ubezpieczonymi w umowie są Dziecko oraz Główny Ubezpieczony (czyli Rodzic Dziecka, również adopcyjny). 

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę?

Główny Ubezpieczony musi być pełnoletni w momencie zawierania umowy, a Okres ubezpieczenia musi zakończyć się, zanim osiągnie on wiek 75 lat. 

 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie?

Umowa jest zawierana na Okres ubezpieczenia od 10 do 25 lat z tym, że okres ten musi zakończyć się, gdy Dziecko będzie miało co najmniej 18 lat i nie więcej niż 25 lat, co jest związane z realizacją głównego celu umowy tj. finansowego zabezpieczenia startu Dziecka w dorosłość. Horyzont czasowy inwestycji zależy od wybranej długości Okresu ubezpieczenia i wybranego profilu inwestycyjnego. 

 • Kto jest Uposażonym?

Główny Ubezpieczony może wskazać oprócz Dziecka innego, dodatkowego Uposażonego (np. w razie śmierci Rodzica, część świadczenia zostanie przekazana wskazanemu dodatkowemu Uposażonemu, a pozostała część świadczenia zostanie zaalokowana na rzecz Dziecka. Co ważne, Główny Ubezpieczony może dokonać takiego wskazania zgodnie w warunkami ogólnymi, może je również w każdym momencie odwołać.

 • Czy polisa podstawowa chroni ubezpieczonego tylko na życie?

JuniorGO to ubezpieczenie o charakterze ochronno-inwestycyjnym, dlatego w ramach polisy można poszerzyć zakres ochrony. Rodzic może zdecydować się również na rozszerzenie ochrony życia i zdrowia w ramach dodatkowych umów ubezpieczenia. Do wyboru pozostaje Umowa Ubezpieczenia w razie Poważnego Zachorowania, Umowa Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego „Na Zdrowie”, Umowa Ubezpieczenia w razie Niezdolności do Pracy, Umowa Ubezpieczenia Składki, Umowa Ubezpieczenia w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, a także Umowa Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na Wypadek”. 

 • Jakie umowy dodatkowe może zawrzeć Ubezpieczony?

Rodzic może poszerzyć ubezpieczenie o dodatkowe umowy. Czas ich trwania wynosi rok, a później odnawiane są na kolejne roczne okresy. 

 1. Ubezpieczenia w razie Poważnego Zachorowania jest polisą, która obejmuje 45 przypadków poważnego zachorowania dla Rodzica takich jak nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca czy przeszczep narządów, a 20 poważnych zachorowań dla Dziecka, w tym nowotwór złośliwy cukrzycę typu 1 czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 
 1. Umową Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego „Na Zdrowie” może być objęte jedynie Dziecko. Zakres tej dodatkowej polisy obejmuje postępowanie medyczne, które jest przeprowadzane na rzecz osoby ubezpieczonej w trakcie pobytu w szpitalu oraz okoliczności, które skutkują wypłatą świadczenia ryczałtowego. Ubezpieczający ma możliwość objęcia ubezpieczeniem również okoliczności, w wyniku których wypłacone zostanie świadczenie lekowe. 
 1. Ubezpieczenia w razie Niezdolności do Pracy jest stworzone dla Głównego Ubezpieczonego, czyli Rodzica. Jeśli będzie on całkowicie niezdolny do pracy na skutek uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, może liczyć na 100% świadczenia w postaci zaalokowania części w UFK (zgodnie z decyzją Ubezpieczonego) oraz wypłatę pozostałej kwoty. 
 1. Umowa Ubezpieczenia Składki pozwala zabezpieczyć się Ubezpieczającemu w okresie, w którym jest on całkowicie niezdolny do wykonywania pracy. Ubezpieczający nie ma obowiązku zapłaty składek regularnych od momentu upływu 6-miesięcznego niezdolności do pracy do chwili jej zakończenia. Objęty ochroną może być Główny Ubezpieczony, ale pod warunkiem, że jest on także Ubezpieczającym.
 1. Ubezpieczenia w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku może ochronić jedynie Głównego Ubezpieczonego – jeśli umrze na skutek nieszczęśliwego wypadku, to kapitał zostanie wypłacony Dziecku na takich samych zasadach, jak w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Umowie Głównej (sprawdź odpowiedź na pytanie: Co stanie się w przypadku śmierci Ubezpieczonego?)
 1. W przypadku Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na Wypadek” ochroną może być objęte jedynie Dziecko. Polisa obejmuje różne zdarzenia (w zależności od zakresu ochrony), w tym śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia, rehabilitacji czy pobyt w szpitalu. Świadczenie jest wypłacane w kwocie odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, a jego wysokość zależy od rodzaju zdarzenia.
 • Czy można zbierać pieniądze na polisie? 

Na polisie można gromadzić pieniądze, gdyż juniorGO to ubezpieczenie również o charakterze inwestycyjnym. Środki gromadzi się, inwestując w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, co wiąże się z pewnym ryzykiem. Warto zwrócić uwagę na zapis:

“Ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w jednostki UFK ponoszone jest przez Ubezpieczającego i inną osobę uprawnioną do otrzymania wartości wykupu. Aviva nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników, z wyjątkiem UFK Gwarancji Zysku, w przypadku którego Aviva gwarantuje uzyskanie określonych stóp zwrotu na zasadach wskazanych w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Informacje o ryzyku inwestycyjnym są podane w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych”.

 • Jakie są ograniczenia w ochronie? Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność i nie możesz liczyć na wypłatę świadczenia. Każda umowa dodatkowa  ubezpieczeniu juniorGO przewiduje wyłączenia odpowiedzialności, dlatego najlepiej sprawdzić informacje.

 • Najczęściej są to zdarzenia, do których doszło w wyniku:
  • spożycia alkoholu, narkotyków czy innych substancji lub środków działających na centralny układ nerwowy,
  • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu lub wzięcia udziału w zajęciach zwiększonego ryzyka utraty życia lub zdrowia, 
  • prowadzenia działalności zarobkowej lub zawodowego uprawiania sportu, o których TU nie zostało poinformowane, a które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
  • w związku z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym lub wadą wrodzoną,
  • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.
 • Jakie opłaty, oprócz składek, są pobierane w ramach ochrony ubezpieczeniowej?

Opłata za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w wysokości od 1% do 3,25%) – stanowi określony procent wartości aktywów danego UFK i jest pobierana od całości aktywów; opłata jest uwzględniona w wartości jednostki UFK i nie ma wpływu na liczbę jednostek zgromadzonych na indywidualnych Rachunkach jednostek. Pobierana jest również opłata alokacyjna, która jest potrącana z indywidualnego Rachunku podstawowego po wpłaceniu i zalokowaniu na nim regularnej składki inwestycyjnej należnej w pierwszym roku ubezpieczenia, w wysokości 30% tej składki; opłata jest potrącana tytułem uśrednionych kosztów dystrybucyjnych.

Inne opłaty, z którymi musi liczyć się Ubezpieczający:

 • opłata za wykup –  wynosi 450 zł i jest potrącana w związku z rezygnacją z umowy przed trzecią rocznicą ubezpieczenia lub gdy nie zostały zapłacone wszystkie składki regularne należne za pierwsze trzy lata ubezpieczenia,
 • opłata za odstąpienie – wynosi 4% wartości indywidualnego Rachunku podstawowego i jest potrącana w związku z odstąpieniem od umowy w terminie 60 dni po otrzymaniu pierwszej rocznej informacji o wysokości przysługujących świadczeń,
 • opłata operacyjna – wynosi 50 zł i jest potrącana tytułem wykonania operacji wypłaty z indywidualnego Rachunku lokacyjnego,
 • opłata za zmianę funduszy – wynosi 20 zł i jest potrącana tytułem wykonania operacji przeliczenia jednostek UFK zgromadzonych na indywidualnym Rachunku jednostek na jednostki innego UFK; zmiana UFK wykonana przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez Avivę jest bezpłatna,
 • odsetki za nieterminową wpłatę regularnych składek za ochronę ubezpieczeniową: WIBOR 6-miesięczny + 4 punkty proc. (maksymalna stopa procentowa do kalkulacji odsetek).
 • Jaka jest wysokość minimalnej składki?

Składka regularna składa się z regularnej składki inwestycyjnej oraz z regularnej składki za ochronę ubezpieczeniową (wraz ze składkami za umowy dodatkowe) i może być wpłacana z częstotliwością: miesięczną, kwartalną, półroczną albo roczną. Minimalna wysokość comiesięcznej składki regularnej to 120 zł. 

 • Co stanie się w przypadku śmierci Ubezpieczonego?

W razie śmierci Ubezpieczającego kapitał powstały dzięki wpłacanym regularnym składkom inwestycyjnym ulokowanym w jednostki UFK i zapisywanym na indywidualnym Rachunku podstawowym i Rachunku lokacyjnym, zostanie po pomniejszeniu o niewpłacone regularne składki za ochronę ubezpieczeniową wraz z odsetkami za opóźnienie w opłacaniu takich składek (dalej: Kwota należności z tytułu umowy ubezpieczenia), przeniesiony na indywidualny Rachunek świadczeń, a następnie jednostki te zostaną zamienione na jednostki UFK Gwarancji Zysku. Powstały w ten sposób kapitał zostanie wypłacony Dziecku po zakończeniu Okresu ubezpieczenia (w ramach Świadczenia w razie dożycia). 

0 0 votes
Ocena
Mikolaj

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl. Tworzy treści poświęcone m.in. polisom na życie czy rodzinnym, a także poszczególnym produktom. Z wykształcenia historyk.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia