Allianz Plan pełnej ochrony

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      Allianz Plan pełnej ochrony
Szukasz ubezpieczenia dla rodziny? Przejrzyj z nami Allianz Plan pełnej ochrony i przekonaj się, czy to polisa dla Ciebie!

Obecny w Polsce od 1998 roku Allianz Polska to część jednej z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. Również na naszym rynku należy do najważniejszych graczy, ciesząc się udziałem na poziomie ok. 5%, w czym ogromną rolę odgrywają polisy na życie dla klientów indywidualnych. Allianz Plan pełnej ochrony, w ramach którego możemy cieszyć się ubezpieczeniem aż do 99 roku życia, to jeden z takich produktów. 

Allianz Plan pełnej ochrony w skrócie:

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę? 18-70 lat.
 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie? Umowa trwa rok.
 • Do jakiego wieku maksymalnie chroni? 99 lat.
 • Kto jest Uposażonym (dowolna osoba, czy dziecko)? Dowolna osoba.
 • Czy polisa podstawowa chroni ubezpieczonego tylko na życie? Tak.
 • Jakie są umowy dodatkowe dla głównego ubezpieczonego? Obejmują śmierć wskutek wypadku i kilka dot. ochrony zdrowia – niżej znajdziesz szczegóły.
 • Czy polisa podstawowa chroni rodzinę? Nie. 
 • Czy można zbierać pieniądze na polisie? Czy zbiera się je, inwestując w Fundusze Kapitałowe, czy bez ryzyka? Nie, to produkt ochronny.

Kto może się ubezpieczyć?

Podstawową umowę możemy zawrzeć, jeśli mamy ukończone 18 lat i nie więcej niż 70; na minimum rok, jednak nie dłużej, niż do rocznicy polisy poprzedzającej nasze setne urodziny. Możemy wskazać dowolnych uposażonych. Nie przewidziano możliwości przekształcania polisy w ubezpieczającą więcej niż jedną osobę fizyczną. TU nie poniesie odpowiedzialności, jeśli do śmierci dojdzie w wyniku samobójstwa bądź samookaleczenie (w okresie 2 lat), udziału w działaniach wojennych, rozruchach, aktach przemocy itd. Plan pełnej ochrony jest czystą polisą ochronną, której nie towarzyszy żaden produkt oszczędnościowy czy inwestycyjny.

Jak możemy rozszerzyć indywidualną ochronę?

Podstawowej umowie na życie o sumie ubezpieczenia na poziomie minimum 5 tys. zł towarzyszyć może szereg dodatkowych.

 • Śmierć wskutek wypadku

Kosztować nas będzie minimum 10 zł miesięcznie. Uposażony otrzyma świadczenie pod warunkiem, że zgon nastąpi nie później niż w ciągu roku od zdarzenia. Widełki wiekowe przy nabywaniu tego rozszerzenia są takiego same jak w umowie głównej. Ta jest pięcioletnia i automatycznie ulega przedłużeniu, jeśli nie wyrazimy innej woli. Może jednak obowiązywać nie dłużej, niż do dnia rocznicy polisy bezpośrednio poprzedzającej ukończenie przez nas 76 lat.

Allianz zastosował tu typowe wyłączenia odpowiedzialności. Dotyczą one:

 • działania pod wpływem używek,
 • wypadków lotniczych z wyłączeniem licencjonowanych przewozów,
 • czynów przestępczych,
 • działań wojennych,
 • rozruchów,
 • niebezpiecznych sportów,
 • promieniowania (wyłączone procedury medyczne),
 • zabiegów medycznych (wyłączone leczenie związane z wypadkiem),
 • zatruć,
 • samobójstwa,
 • chorób somatycznych, psychicznych,
 • kierowania pojazdami bez uprawnień. 
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku.

Składka kosztować nas będzie minimum 15 zł, zaś maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 80 tys. zł. Produkt jest dostępny dla tych, którzy nie nie ukończyli 65 lat, a umowa trwa 5 lat. Pieniądze wypłacane są pod warunkiem, że uszczerbek zostanie ujawniony w ciągu 6 miesięcy od wypadku. Dostępne są dwa warianty wysokości świadczeń. Oprócz typowych wyłączeń, Allianz nie bierze odpowiedzialności za pourazowe psychozy, encefalopatie lub nerwice, zdarzenia będące skutkiem wykonywania kilku ryzykownych zawodów (wymienione w OWU). Ubezpieczyciel zastrzegł także, że rozmiar krzywd i cierpień nie jest objęty ubezpieczeniem i nie wpływa na wysokość świadczenia. 

Dodatki zdrowotne w polisie Plan Pełnej Ochrony

 • Poważne zachorowania

Dodatkowy koszt składki to minimum 15 zł. Możemy nabyć ten produkt, jeśli nie mamy ukończonych 65 lat, umowa także jest pięcioletnia. To rozszerzenie zapewni nam wsparcie finansowe na wypadek wystąpienia jednej z wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia chorób – mamy do wyboru dwa warianty obejmujące 20 lub 36 pozycji. Obowiązuje ten sam katalog wyłączeń, co w poprzednim rozszerzeniu. 

 • Pobyt w szpitalu.

Produkt ten zapewnia środki w razie hospitalizacji, możemy go nabyć (na pięć lat z automatyczną kontynuacją), jeśli nie mamy jeszcze ukończonych 65 lat. Pieniądze otrzymamy, jeśli nasz pobyt w szpitalu trwał minimum 1 dzień, jeśli stanowił skutek wypadku i 4 dni, jeśli był efektem choroby. Limit wynosi 180 dni, przy czym jeśli hospitalizacja następuje po wypadku i trwa dłużej, otrzymamy świadczenie w podwójnej wysokości. Minimalne świadczenie dzienne wynosi 100 zł, maksymalne 500. Poza typowym katalogiem wyłączeń, odpowiedzialność ubezpieczyciela ustępuje m.in. w razie wystąpienia wad wrodzonych, zdarzenia będącego skutkiem niezastosowania się do zaleceń lekarskich, nie dotyczy też zabiegów chirurgii plastycznej (z wyłączeniem likwidacji skutków wypadku) rehabilitacji.

Jeszcze bardziej kompleksowa ochrona

 • Leczenie operacyjne wskutek wypadku/choroby.

Koszt składki to minimum 15 zł, a maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50 tys. zł. To rozszerzenie (także pięcioletnie) możemy nabyć, jeśli nie mamy ukończonych 65 lat, a do wyboru mamy wariant obejmujący jedynie leczenie operacyjne po wypadku, oraz obejmujący także zabiegi konieczne w związku z chorobami. Wypłata środków w wysokości równej procentowi SU dla danego zdarzenia nastąpi, jeśli miało ono miejsce w trakcie obowiązywania umowy. 

 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Tutaj składka wzrośnie nam o minimum 10 zł, a umowę (również pięcioletnią) możemy zawrzeć, jeśli nie mamy ukończonych 55 lat. Środki dostaniemy w razie utraty zdolności do samodzielnego funkcjonowania na skutek choroby lub wypadku. Warunkiem jest jednak podjęcie leczenia w ciągu 180 dni od jego nastąpienia. Katalog wyłączeń jest taki sam, jak w poprzednich produktach, jednak ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności także wówczas, jeśli niezdolność do samodzielnej egzystencji wystąpi później niż po roku od wypadku lub wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, jeśli przyczyną jest choroba. 

W jaki sposób Allianz Plan pełnej ochrony pozwala zabezpieczyć członków rodziny?

Główne świadczenie wypłacane w razie śmierci ubezpieczonego, nie jest oczywiście jedynym sposobem, w jaki jestesmy  w stanie otoczyć najbliższych opieką. W razie, gdyby go zabrakło, może zostać wypłacona Renta miesięczna w razie śmierci ubezpieczonego. Takie rozszerzenie możemy nabyć, jeśli nie ukończyliśmy 71 lat i podobnie jak w wymienionych już produktach, jest to przedłużana umowa pięcioletnia. Minimalna jej wysokość wynosi 500 zł i może być wypłacana od 5 do 25 lat. 

Polisa Allianz Plan pełnej ochrony oferuje rzecz jasna także szereg rozszerzeń skierowanych do rodziców. Aby je nabyć, konieczny jest zakup umowy dodatkowej Ubezpieczenie na życie dziecka, z niewielką sumą ubezpieczenia w wysokości 100 zł, dostępną do wieku 25 lat, jednak działającą nie później niż do rocznicy polisy poprzedzającej ukończenie 26 roku życia. Jest to baza umożliwiająca dobieranie kolejnych rozszerzeń.

 • Uszczerbek na zdrowiu oraz zabiegi operacyjne wskutek wypadku dziecka.

Podobnie, jest to pięcioletnia, przedłużana umowa, której zawarcie jest możliwe przed 25 rokiem życia. Koszt składki wynosi minimum 15 zł. Warunkiem wypłaty świadczenia jest pobyt w szpitalu trwający minimum trzy dni. Suma ubezpieczenia wynosi tu maksymalnie 100 tys. zł. Zastosowano te same wyłączenia, co w poprzednich produktach.

A co jeśli dziecko poważnie zachoruje?

 • Poważne zachorowania dziecka.

Podobnie, możemy nabyć to rozszerzenie (pięcioletnie, przedłużane) na pociechę nie mającą ukończonych 25 lat życia. Minimalna składka wynosi 15 zł, a maksymalna suma ubezpieczenia 300 tys. zł. Możemy otrzymać wsparcie finansowe w razie 17 wymienionych w OWU zachorowań i operacji. Warunkiem wypłaty świadczenia jest pozostanie przez dziecko przy życiu przez 30 dni od zdarzenia. Z odpowiedzialności TU wyłączone są choroby i operacje będące skutkiem chorób zdiagnozowanych wcześniej w okresie 10 lat przed rozpoczęciem ochrony. Nie są nią też objęte wady wrodzone ujawnione w ciągu pierwszego roku życia. Ponadto wymieniono wyłączenia dotyczące: działania pod wpływem środków odurzających, wypadków lotniczych (z wyłączeniem licencjonowanych przewozów), czynów zabronionych, działań wojennych i rozruchów, niebezpiecznych sportów, promieniowania, procedur medycznych (z wyłączeniem wykonanych zgodnie z zaleceniem lekarskim), zatrucia, próby samobójstwa lub okaleczenia, ADIS, chorób psychicznych, prowadzenia pojazdów bez uprawnień.

 • Pobyt w szpitalu dziecka.

Ubezpieczony tu również musi mieć poniżej 25 lat, umowa trwa 5 lat i jest przedłużana. Podobnie jak w produkcie adresowanym do głównego ubezpieczonego, otrzymamy tu środku za 1 dzień hospitalizacji na skutek wypadku i od 4 na skutek choroby, w razie pobytu dłuższego niż 180 dni świadczenie zostanie podwojone. Minimalne wynosi 100 zł, maksymalne 300. Zastosowano te same wyłączenia odpowiedzialności co w poprzednim rozszerzeniu, a ponadto ochrona nie przysługuje na wypadek zdarzeń związanych z wadami wrodzonymi, chirurgią plastyczną (z wyłączeniem likwidacji skutków wypadku), niezastosowaniem się do zaleceń lekarskich i rehabilitacją. 

Pakiet Assistance

Kolejnym produktem zapewniającym pomoc nie tylko ubezpieczonemu, ale i pozostałym członkom rodziny – współmałżonkowi lub partnerowi i dzieciom – jest Allianz Assistance. Umowę można zawrzeć do wieku 70 lat, trwa ona rok i jest przedłużana. Wartość pomocy jest limitowana osobno dla każdej osoby. Zastosowano wyłączenia dot. m.in. środków odurzających, działań wojennych, zbiegowisk itp., samobójstwa, czynów zabronionych. Ponadto usługi nie obejmują świadczeń poza Polską, kosztów nieuzgodnionych, leczenia szeregu wymienionych w OWU przypadków.

Z usług realizowany wymienić można za to:

 • transport leków;
 • transport medyczny, w tym osobą towarzyszącą;
 • organizację rehabilitacji, zakup sprzętu;
 • opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi;
 • organizację prywatnych lekcji;
 • opiekę lekarską, pielęgniarską;
 • pomoc psychologiczną;
 • infolinię medyczną, żywieniową i baby assistance;

Ostatnim proponowanym w ramach polisy Allianz Plan pełnej ochrony rozszerzeniem, jest produkt Opieka medyczna bez granic, zapewniający organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą. Także jest to umowa roczna, przedłużana na kolejne okresy. Może zostać zawarta na rzecz samego ubezpieczonego, jeśli nie ma on skończonych 65 lat, a także na rzecz dziecka, jeśli nie ma skończonych lat 25.

0 0 votes
Ocena
Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia